Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wetgeving

Administraties

Dossier

Administraties

01/12/2021 |
De informatieplicht van de aanbesteder versus de onderzoeks- en meldingsplicht van de inschrijver-aannemer: two sides of the same coin?

De informatieplicht van de aanbesteder versus de onderzoeks- en meldingsplicht van de inschrijver-aannemer: two sides of the same coin?

In het gemeen aannemingsrecht dient de opdrachtgever aan de aannemer op loyale en diligente wijze alle elementen ter kennis te brengen om de aannemer in staat te stellen met kennis van alle gegevens zijn toestemming te verlenen om de[…]

29/11/2021 | overheidsopdracht
Transparantie in de onderaannemersketen

Transparantie in de onderaannemersketen

Onder invloed van de Europese Overheidsopdrachtenrichtlijnen worden er meer controle- en monitoringsbevoegdheden toegekend aan de aanbestedende overheden wat betreft de door de inschrijvers voorgestelde onderaannemers. Zo worden er[…]

29/11/2021 | overheidsopdracht
Prijsherzieningsmogelijkheden bij werkenopdrachten uitgelegd

Prijsherzieningsmogelijkheden bij werkenopdrachten uitgelegd

Ondanks het beginsel van de forfaitaire prijs binnen de wetgeving overheidsopdrachten zijn deze in de praktijk onderhevig aan schommelingen. Doorgaans zullen de prijzen daarom op vaste tijdstippen herzien worden overeenkomstig een[…]

29/11/2021 | overheidsopdracht
Commissie T. Oostenrijk: huur van niet-bestaande gebouwen

Commissie T. Oostenrijk: huur van niet-bestaande gebouwen

Eén van de meest opvallende arresten uit 2021 inzake overheidsopdrachten is het arrest Commissie t. Oostenrijk (1). Het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJ”) behandelt hierin de problematiek van het inhuren van nog niet-bestaande - nog[…]

29/11/2021 | overheidsopdracht
Sporten of wonen bovenop een bedrijfsgebouw?

Sporten of wonen bovenop een bedrijfsgebouw?

De bevolkingsgroei, technologische evoluties en klimaatverandering maken een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) broodnodig. In haar nieuwe visie over ruimtelijke planning pleit de provincie Antwerpen voor een[…]

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
Geef maximale ruimte aan leveranciers! Een kennismaking met de methodiek van Best Value

Geef maximale ruimte aan leveranciers! Een kennismaking met de methodiek van Best Value

Als we iets inkopen, willen we een goed resultaat. Veel opdrachtgevers geloven dat het definiëren van zogenaamde minimumnormen (of standaarden) in hun Request for Proposal (RFP) noodzakelijk is om dat gewenste resultaat te krijgen. Het idee[…]

29/11/2021 | overheidsopdracht
Hoe duurzaamheid als breed begrip integreren in overheidsopdrachten?

Hoe duurzaamheid als breed begrip integreren in overheidsopdrachten?

Duurzaamheid is een ‘hot’ topic en kan op verschillende stadia van een overheidsopdracht in aanmerking worden genomen. Echter gaat de implementatie ervan in deze materie gepaard met een aantal aandachtspunten en bezorgdheden die niet onderschat[…]

29/11/2021 | overheidsopdracht
De (on)voorzienbare aard van de ondergrond

De (on)voorzienbare aard van de ondergrond

Overheidsopdrachten verzanden weleens in erg lange en complexe uitvoeringsgeschillen. Onvoorzienbare omstandigheden waarmee de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht wordt geconfronteerd, kunnen de aanleiding vormen van zo’n[…]

29/11/2021 | overheidsopdracht
Het vernieuwde platform voor openbare aanbestedingen

Het vernieuwde platform voor openbare aanbestedingen

Met de publicatie van het Europese actieplan e-Procurement in 2004 stonden alle bestuursniveaus in België voor de uitdaging om ten laatste in 2010 het aankoopproces volledig digitaal te kunnen afhandelen. In 2005 werd daarom op federaal niveau[…]

29/11/2021 | overheidsopdracht