Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Socio-Economie - Page 46

Prijsverantwoording niet aanvaard, offerte automatisch nietig'

Een aanbestedende overheid vroeg een prijsverantwoording omdat ze er tijdens een prijsonderzoek op uitgekomen was dat bepaalde prijzen mogelijk abnormaal waren. De vraag is wat de gevolgen zijn als die overheid nadien de prijsverantwoording niet[…]

25/09/2015 |

Is de vzw Syntra een administratieve overheid'

De vraag stelde zich of de rechtsgeldigheid van de beslissing van de vzw Syntra om bepaalde werken te gunnen aan een bepaalde inschrijver wel bij de Raad van State kon aangekaart worden. Meer bepaald of de Raad van State wel bevoegd was. Voor[…]

25/09/2015 |
Het indienen van een schuldvordering bij overheidsopdrachten

Het indienen van een schuldvordering bij overheidsopdrachten

Een eerste vraag is wanneer de schuldvordering mag ingediend worden. De prijs van de opdracht wordt betaald hetzij ineens na de volledige uitvoering ervan, hetzij met betalingen in mindering naargelang de uitvoering vordert en volgens de[…]

28/08/2015 |
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
Kwalitatieve selectie van de inschrijvers

Kwalitatieve selectie van de inschrijvers

Een attest te ver … ' In een vorige juridische kroniek (Bouwkroniek van 17 december 2010) hebben wij er reeds op gewezen dat een inschrijver zich kan beroepen op de draagkracht van andere entiteiten teneinde te voldoen aan de in de[…]

21/08/2015 |

Mogelijkheid om eerste offerte te optimaliseren met oog op BAFO'

In hetzelfde arrest meende de kandidaat dat de aanbestedende overheid hem ten onrechte de kans ontnomen had om zijn eerste offerte te optimaliseren. In plaats van verschillende kandidaten een BAFO te laten opstellen, was de overheid immers[…]

21/08/2015 |

Uw vraag bleef onbeantwoord

Nog in hetzelfde dossier voelde de inschrijver zich tekort gedaan omdat zij leemtes en onduidelijkheden had vastgesteld, hieromtrent vragen had gesteld maar die onbeantwoord bleven. Allemaal goed en wel, zo oordeelden de rechters, van belang is[…]

21/08/2015 |
U heeft net uw offerte ingediend' hét moment om er tussenuit te trekken'

U heeft net uw offerte ingediend' hét moment om er tussenuit te trekken'

U diende zonet uw offerte in bij de aanbestedende overheid en wil enkele dagen, misschien zelfs weken, op rust komen. Is dat verstandig' De aanbestedende overheid zou u wel eens kunnen contacteren in de komende dagen; u bent dus maar beter[…]

14/08/2015 |
Subgunningscriteria of loutere beoordelingselementen'

Subgunningscriteria of loutere beoordelingselementen'

De gunningscriteria van kwalitatieve aard (in tegenstelling tot de kwantitatieve criteria zoals de prijs, de leverings- of waarborgtermijn, ') kunnen bijzonder complex zijn om te evalueren (en te motiveren) wanneer de aanbestedende overheid de[…]

07/08/2015 |

Wie schrijft, die blijft

In het overheidsopdrachtenrecht kan de opdrachtnemer in bepaalde gevallen een termijnverlenging, een herziening van de opdracht of een schadevergoeding aanvragen. Hiertoe moet hij wel een aantal formaliteiten vervullen, en dit binnen bepaalde[…]

31/07/2015 |
ATO zoekt met de loep

ATO zoekt met de loep

ATO, d.i. de afdeling Algemene Technische Ondersteuning van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaamse Gewest, doet zijn werk grondig. In een bepaalde zaak viel men erover dat een inschrijver in zijn offerte een uurtarief van[…]

26/06/2015 |