Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Socio-Economie - Page 45

Over de erkenning van aannemers bij opdrachten van werken

Over de erkenning van aannemers bij opdrachten van werken

In België geldt regelgeving die bepaalt dat wanneer de waarde of de omvang van een overheidsopdracht voor werken een welbepaald bedrag overschrijdt deze overheidsopdracht enkel en alleen mag gegund worden aan een aannemer die op het moment van[…]

19/02/2016 |

Hoe de kwalitatieve selectie doorstaan'

De kwalitatieve selectie behoort tot de eerste fase van de analyse van offertes, in het kader van een overheidsopdracht met een waarde van minstens 8.500 ' exclusief btw,. Bij bepaalde procedures (de beperkte procedures en de[…]

05/02/2016 |
Kunnen termijnen worden geschorst bij onjuiste of onvolledige vorderingsstaat'

Kunnen termijnen worden geschorst bij onjuiste of onvolledige vorderingsstaat'

Het tijdig betalen van facturen in handelstransacties, daaronder ook verstaan de betalingen door overheidsinstanties, blijft een zorgenkind. De Europese Commissie heeft reeds twee richtlijnen gepubliceerd die er zouden moeten toe leiden dat[…]

22/01/2016 |
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
Ondertekening van offerte door dagelijks bestuurder is niet voldoende

Ondertekening van offerte door dagelijks bestuurder is niet voldoende

Artikel 51, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 (plaatsing overheidsopdrachten) bepaalt dat de offerte voor een overheidsopdracht wordt ondertekend door de persoon of personen die bevoegd of gemachtigd zijn om de[…]

18/12/2015 |
Goede bedoelingen alleen zijn niet altijd voldoende

Goede bedoelingen alleen zijn niet altijd voldoende

Een democratie veronderstelt dat de overheid zich moet houden aan bepaalde regels en dat de bestuurde de naleving van deze regels kan nazien en desnoods afdwingen. Dit vereist in de eerste plaats dat beslissingen van die overheid transparant[…]

04/12/2015 |

Hoe is het prijscriterium geformuleerd in het bestek'

Een inschrijver vond het niet kunnen dat tijdens de gunningsprocedure de prijzen per onderdeel beoordeeld werden en daar bovendien een weging op was toegepast terwijl het bestek liet uitschijnen dat de totaalprijs doorslaggevend zou zijn.[…]

13/11/2015 |

Eerste schadevergoeding tot herstel toegekend door Raad van State

In het kader van de zesde staatshervorming werd aan artikel 144 Grondwet een tweede lid toegevoegd dat de wetgever in de mogelijkheid stelt om aan de Raad van State of aan andere federale administratieve rechtscolleges de bevoegdheid te verlenen[…]

13/11/2015 |
Motivering van de gunningsbeslissing

Motivering van de gunningsbeslissing

Onze trouwe lezers zijn ervan op de hoogte dat de gunnningsbeslissing, waarbij de aanbestedende overheid de door haar gekozen inschrijver aanduidt als meest voordelige inschrijver, zorgvuldig moet worden gemotiveerd. Dat is ook het geval wanneer[…]

23/10/2015 |

Gekozen inschrijver heeft niet de wettelijk vereiste vergunning

Bij een bepaalde overheidsopdracht mochten de dienstprestaties maar worden uitgevoerd mits een wettelijk vereiste vergunning. Die verplichting stond in een wet die gold als 'van openbare orde', d.w.z. dat die automatisch van toepassing is en dat[…]

25/09/2015 |

Overheid hield voor één post geen rekening met ingediende prijzen

Het bestek van de aanbestedende overheid bevatte verschillende posten. Van één post daarvan wist de overheid echter dat die finaal niet zou uitgevoerd worden, want verboden door de verkavelingsvoorwaarden. Bij de beoordeling van de offertes[…]

25/09/2015 |