Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Socio-Economie - Page 43

Hoe is het prijscriterium geformuleerd in het bestek'

Een inschrijver vond het niet kunnen dat tijdens de gunningsprocedure de prijzen per onderdeel beoordeeld werden en daar bovendien een weging op was toegepast terwijl het bestek liet uitschijnen dat de totaalprijs doorslaggevend zou zijn.[…]

13/11/2015 |

Eerste schadevergoeding tot herstel toegekend door Raad van State

In het kader van de zesde staatshervorming werd aan artikel 144 Grondwet een tweede lid toegevoegd dat de wetgever in de mogelijkheid stelt om aan de Raad van State of aan andere federale administratieve rechtscolleges de bevoegdheid te verlenen[…]

13/11/2015 |
Motivering van de gunningsbeslissing

Motivering van de gunningsbeslissing

Onze trouwe lezers zijn ervan op de hoogte dat de gunnningsbeslissing, waarbij de aanbestedende overheid de door haar gekozen inschrijver aanduidt als meest voordelige inschrijver, zorgvuldig moet worden gemotiveerd. Dat is ook het geval wanneer[…]

23/10/2015 |
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Gekozen inschrijver heeft niet de wettelijk vereiste vergunning

Bij een bepaalde overheidsopdracht mochten de dienstprestaties maar worden uitgevoerd mits een wettelijk vereiste vergunning. Die verplichting stond in een wet die gold als 'van openbare orde', d.w.z. dat die automatisch van toepassing is en dat[…]

25/09/2015 |

Overheid hield voor één post geen rekening met ingediende prijzen

Het bestek van de aanbestedende overheid bevatte verschillende posten. Van één post daarvan wist de overheid echter dat die finaal niet zou uitgevoerd worden, want verboden door de verkavelingsvoorwaarden. Bij de beoordeling van de offertes[…]

25/09/2015 |

Prijsverantwoording niet aanvaard, offerte automatisch nietig'

Een aanbestedende overheid vroeg een prijsverantwoording omdat ze er tijdens een prijsonderzoek op uitgekomen was dat bepaalde prijzen mogelijk abnormaal waren. De vraag is wat de gevolgen zijn als die overheid nadien de prijsverantwoording niet[…]

25/09/2015 |

Is de vzw Syntra een administratieve overheid'

De vraag stelde zich of de rechtsgeldigheid van de beslissing van de vzw Syntra om bepaalde werken te gunnen aan een bepaalde inschrijver wel bij de Raad van State kon aangekaart worden. Meer bepaald of de Raad van State wel bevoegd was. Voor[…]

25/09/2015 |
Het indienen van een schuldvordering bij overheidsopdrachten

Het indienen van een schuldvordering bij overheidsopdrachten

Een eerste vraag is wanneer de schuldvordering mag ingediend worden. De prijs van de opdracht wordt betaald hetzij ineens na de volledige uitvoering ervan, hetzij met betalingen in mindering naargelang de uitvoering vordert en volgens de[…]

28/08/2015 |
Kwalitatieve selectie van de inschrijvers

Kwalitatieve selectie van de inschrijvers

Een attest te ver … ' In een vorige juridische kroniek (Bouwkroniek van 17 december 2010) hebben wij er reeds op gewezen dat een inschrijver zich kan beroepen op de draagkracht van andere entiteiten teneinde te voldoen aan de in de[…]

21/08/2015 |

Mogelijkheid om eerste offerte te optimaliseren met oog op BAFO'

In hetzelfde arrest meende de kandidaat dat de aanbestedende overheid hem ten onrechte de kans ontnomen had om zijn eerste offerte te optimaliseren. In plaats van verschillende kandidaten een BAFO te laten opstellen, was de overheid immers[…]

21/08/2015 |