Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Socio-Economie - Page 30

Discussie over al dan niet ontbrekende bijlage

In de offerte van een van de inschrijvers bleek een in het bestek opgenomen en in te vullen formulier 'bijlage C' te ontbreken, enkel de aanhangsels bij dat 'bijlage C'-formulier waren toegevoegd. Mag een aanbestedende overheid dat document[…]

08/05/2015 |

Verbintenistermijn verstreken, wat dan'

De inschrijvers blijven verbonden door hun offerte gedurende 90 dagen te rekenen vanaf de uiterste datum van ontvangst (art. 57, kb van 15 juli 2011). De opdrachtdocumenten kunnen een andere termijn voorschrijven. Wat er moet gebeuren als die[…]

08/05/2015 |

Rijbewijs C, met code 95'

Wie na 9 september 2016 met een vrachtwagen rondrijdt, moet in principe beschikken over een code 95 op zijn rijbewijs C. Vóór die datum moet een rijbewijs behaald vóór 10 september 2009 vernieuwd zijn. Om er een code 95 op te krijgen, moet door[…]

08/05/2015 |
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
Liquidatiereserve: enkel voordelen of toch ook nadelen'

Liquidatiereserve: enkel voordelen of toch ook nadelen'

Door nu 10% belasting te betalen, kunt u later de zgn. liquidatiereserve als dividend tegen een lagere roerende voorheffing (rv) laten uitkeren en als liquidatiebonus zelfs zonder rv. Dat klinkt heel goed, maar er zijn ook kanttekeningen. Een[…]

08/05/2015 |
Een offerte met abnormale prijzen is onregelmatig

Een offerte met abnormale prijzen is onregelmatig

Bij de beoordeling van de regelmatigheid van de offertes wordt een onderscheid gemaakt tussen absolute en relatieve nietigheid. Wanneer een offerte behept is met een wezenlijke onregelmatigheid, dan wordt deze gesanctioneerd door een absolute[…]

17/04/2015 |

De aangekondigde beoordelingsmethodiek niet gevolgd

Een aanbestedende overheid is in principe niet verplicht om in de aankondiging en/of het bestek te vermelden volgens welke regels ze de ingediende offertes zal beoordelen, ze is m.a.w. vrij om achteraf te kiezen welke methode haar het meest[…]

10/04/2015 |

Referenties, waar kunnen en moeten die op slaan'

Als een aanbestedende overheid referenties vraagt, moeten die slaan op het voorwerp van de aan te besteden werken. Als uw concurrent bv. alleen kan verwijzen naar werken die slaan op wegverlichting, verlichte signalisatie en/of elektrische en[…]

10/04/2015 |

Niet afwijken van opgelegd model

In het bestek van een openbare aanbesteding werd aangegeven dat de samenvattende meetstaat moest worden opgesteld volgens een bepaald model, als bijlage bij het bijzonder lastenboek gevoegd. Een van de inschrijvers voegde in die meetstaat een[…]

10/04/2015 |
Omzettingstaks op aandelen aan toonder terugvorderen!

Omzettingstaks op aandelen aan toonder terugvorderen!

Heeft u in 2012 of 2013 bij de omzetting van de aandelen aan toonder van uw nv of comm.va een omzettingstaks betaald, dan kunt u die nu terugvorderen. Het Grondwettelijk Hof kwam immers op 5 februari met goed nieuws! Sinds 1 januari 2008 geldt[…]

10/04/2015 |

Verbetering hoeveelheden van meetstaat

Het is onze lezers ongetwijfeld goed bekend dat de inschrijvers, wanneer zij een offerte opmaken in het kader van een aanbesteding of een offerteaanvraag, de forfaitaire en de vermoedelijke hoeveelheden van de meetstaat moeten controleren en[…]

20/03/2015 |