Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Socio-Economie - Page 22

Elektronisch ingediende offerte nog aanpassen

Elektronisch ingediende offerte nog aanpassen

Een inschrijver had zijn offerte elektronisch ingediend. Nadien voegde hij een nieuwe versie van de inventaris toe en verwijderde hij de oude versie. Een en ander gebeurde echter luttele seconden na het openen van de zitting. De aanbestedende[…]

29/05/2015 |

Wat staat er in uw eigen kleine lettertjes'

Als u een offerte stuurt naar een gewone klant, dan is het een goede gewoonte om daar consequent een versie van uw factuurvoorwaarden bij te voegen. Bij een offerte in het kader van een overheidsopdracht doet u dat beter niet. De kans is immers[…]

29/05/2015 |

Hoe zit het met de 'timing''

Voor vennootschappen wier boekjaar gelijkloopt met het kalenderjaar, moet het bijgaande tijdsschema gevolgd worden. Voor de bijzondere reserve van het boekjaar 2012 heeft u m.a.w. nog tijd tot 30.11.2015 om de 10%-aanslag te betalen en tot[…]

29/05/2015 |
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Prijsonderzoek moet zorgvuldig gebeuren

Een aanbestedende overheid wees de prijsverantwoording van één van de indieners af. Daarin werd volgens haar immers hoofdzakelijk verwezen naar voor andere opdrachten ingediende werken, zonder nader in te gaan op mogelijke verschillen in[…]

08/05/2015 |

Prijsverantwoording ontoereikend, offerte toch niet geweerd

Het lijkt op het eerste gezicht vreemd: een aanbestedende overheid die een prijsverantwoording vraagt, tot de conclusie komt dat de gegeven uitleg ontoereikend is maar de offerte toch niet weert. Het kan echter wel degelijk wettelijk verantwoord[…]

08/05/2015 |

Scores op in bestek vermelde criteria correct afgewogen'

De Vlaamse Gemeenschap schreef een overheidsopdracht uit voor het sluiten van een raamovereenkomst inzake aanstelling van advocaten voor juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenregeling en[…]

08/05/2015 |

Prijsverantwoording, vaak een struikelblok

Al te veel inschrijvers blijken een vraag om hun prijzen te verantwoorden te zien als een vraag om meer details, meer inzicht te geven over/in de ingediende cijfers, ten onrechte. De ingediende prijzen verder opsplitsen, volstaat op zich niet.[…]

08/05/2015 |

Toewijzen aan niet bij onderhandelingen betrokken partij

Wanneer een aanbestedende overheid ervoor kiest om een opdracht te gunnen met een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, dan beslist ze zelf aan welke potentiële leveranciers ze vraagt om een offerte in te dienen. Een van de[…]

08/05/2015 |

Boekjaar met verlies afgesloten, dus offerte te goedkoop'

Een inschrijver meende dat een opdracht in het kader van een aanbesteding van werken ten onrechte aan een concurrent gegund was. Die laatste zou immers met te lage prijzen hebben ingeschreven. Diens offerte had dan ook geweerd moeten worden. De[…]

08/05/2015 |

Als eenmanszaak bewijzen dat u financieel gezond bent

Op zich is het ook voor een eenmanszaak technisch mogelijk om een soort balans op te maken van activa en passiva. Aan de activakant zullen de bezittingen, zoals gebouwen, rollend materieel, machines, e.d. dan met hun boekwaarde weergeven moeten[…]

08/05/2015 |