Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Juridisch - Page 7

Prijsonderzoek moet zorgvuldig gebeuren

Een aanbestedende overheid wees de prijsverantwoording van één van de indieners af. Daarin werd volgens haar immers hoofdzakelijk verwezen naar voor andere opdrachten ingediende werken, zonder nader in te gaan op mogelijke verschillen in[…]

08/05/2015

Prijsverantwoording ontoereikend, offerte toch niet geweerd

Het lijkt op het eerste gezicht vreemd: een aanbestedende overheid die een prijsverantwoording vraagt, tot de conclusie komt dat de gegeven uitleg ontoereikend is maar de offerte toch niet weert. Het kan echter wel degelijk wettelijk verantwoord[…]

08/05/2015

Scores op in bestek vermelde criteria correct afgewogen'

De Vlaamse Gemeenschap schreef een overheidsopdracht uit voor het sluiten van een raamovereenkomst inzake aanstelling van advocaten voor juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenregeling en[…]

08/05/2015
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Prijsverantwoording, vaak een struikelblok

Al te veel inschrijvers blijken een vraag om hun prijzen te verantwoorden te zien als een vraag om meer details, meer inzicht te geven over/in de ingediende cijfers, ten onrechte. De ingediende prijzen verder opsplitsen, volstaat op zich niet.[…]

08/05/2015

Toewijzen aan niet bij onderhandelingen betrokken partij

Wanneer een aanbestedende overheid ervoor kiest om een opdracht te gunnen met een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, dan beslist ze zelf aan welke potentiële leveranciers ze vraagt om een offerte in te dienen. Een van de[…]

08/05/2015

Boekjaar met verlies afgesloten, dus offerte te goedkoop'

Een inschrijver meende dat een opdracht in het kader van een aanbesteding van werken ten onrechte aan een concurrent gegund was. Die laatste zou immers met te lage prijzen hebben ingeschreven. Diens offerte had dan ook geweerd moeten worden. De[…]

08/05/2015

Als eenmanszaak bewijzen dat u financieel gezond bent

Op zich is het ook voor een eenmanszaak technisch mogelijk om een soort balans op te maken van activa en passiva. Aan de activakant zullen de bezittingen, zoals gebouwen, rollend materieel, machines, e.d. dan met hun boekwaarde weergeven moeten[…]

08/05/2015

In hoeverre moeten puntenscores in detail gegeven worden'

In hetzelfde arrest kwam de vraag aan bod in hoeverre in de gunningsbeslissing alle puntenscores in detail moeten vermeld worden. Een inschrijver had het er nl. moeilijk mee dat er enkel totaalscores vermeld werden maar geen scores per[…]

08/05/2015

Discussie over al dan niet ontbrekende bijlage

In de offerte van een van de inschrijvers bleek een in het bestek opgenomen en in te vullen formulier 'bijlage C' te ontbreken, enkel de aanhangsels bij dat 'bijlage C'-formulier waren toegevoegd. Mag een aanbestedende overheid dat document[…]

08/05/2015

Verbintenistermijn verstreken, wat dan'

De inschrijvers blijven verbonden door hun offerte gedurende 90 dagen te rekenen vanaf de uiterste datum van ontvangst (art. 57, kb van 15 juli 2011). De opdrachtdocumenten kunnen een andere termijn voorschrijven. Wat er moet gebeuren als die[…]

08/05/2015