Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Juridisch - Page 7

Kunnen termijnen worden geschorst bij onjuiste of onvolledige vorderingsstaat'

Kunnen termijnen worden geschorst bij onjuiste of onvolledige vorderingsstaat'

Het tijdig betalen van facturen in handelstransacties, daaronder ook verstaan de betalingen door overheidsinstanties, blijft een zorgenkind. De Europese Commissie heeft reeds twee richtlijnen gepubliceerd die er zouden moeten toe leiden dat[…]

22/01/2016
Ondertekening van offerte door dagelijks bestuurder is niet voldoende

Ondertekening van offerte door dagelijks bestuurder is niet voldoende

Artikel 51, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 (plaatsing overheidsopdrachten) bepaalt dat de offerte voor een overheidsopdracht wordt ondertekend door de persoon of personen die bevoegd of gemachtigd zijn om de[…]

18/12/2015
Goede bedoelingen alleen zijn niet altijd voldoende

Goede bedoelingen alleen zijn niet altijd voldoende

Een democratie veronderstelt dat de overheid zich moet houden aan bepaalde regels en dat de bestuurde de naleving van deze regels kan nazien en desnoods afdwingen. Dit vereist in de eerste plaats dat beslissingen van die overheid transparant[…]

04/12/2015
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Hoe is het prijscriterium geformuleerd in het bestek'

Een inschrijver vond het niet kunnen dat tijdens de gunningsprocedure de prijzen per onderdeel beoordeeld werden en daar bovendien een weging op was toegepast terwijl het bestek liet uitschijnen dat de totaalprijs doorslaggevend zou zijn.[…]

13/11/2015

Eerste schadevergoeding tot herstel toegekend door Raad van State

In het kader van de zesde staatshervorming werd aan artikel 144 Grondwet een tweede lid toegevoegd dat de wetgever in de mogelijkheid stelt om aan de Raad van State of aan andere federale administratieve rechtscolleges de bevoegdheid te verlenen[…]

13/11/2015
Motivering van de gunningsbeslissing

Motivering van de gunningsbeslissing

Onze trouwe lezers zijn ervan op de hoogte dat de gunnningsbeslissing, waarbij de aanbestedende overheid de door haar gekozen inschrijver aanduidt als meest voordelige inschrijver, zorgvuldig moet worden gemotiveerd. Dat is ook het geval wanneer[…]

23/10/2015

Gekozen inschrijver heeft niet de wettelijk vereiste vergunning

Bij een bepaalde overheidsopdracht mochten de dienstprestaties maar worden uitgevoerd mits een wettelijk vereiste vergunning. Die verplichting stond in een wet die gold als 'van openbare orde', d.w.z. dat die automatisch van toepassing is en dat[…]

25/09/2015

Overheid hield voor één post geen rekening met ingediende prijzen

Het bestek van de aanbestedende overheid bevatte verschillende posten. Van één post daarvan wist de overheid echter dat die finaal niet zou uitgevoerd worden, want verboden door de verkavelingsvoorwaarden. Bij de beoordeling van de offertes[…]

25/09/2015

Prijsverantwoording niet aanvaard, offerte automatisch nietig'

Een aanbestedende overheid vroeg een prijsverantwoording omdat ze er tijdens een prijsonderzoek op uitgekomen was dat bepaalde prijzen mogelijk abnormaal waren. De vraag is wat de gevolgen zijn als die overheid nadien de prijsverantwoording niet[…]

25/09/2015

Is de vzw Syntra een administratieve overheid'

De vraag stelde zich of de rechtsgeldigheid van de beslissing van de vzw Syntra om bepaalde werken te gunnen aan een bepaalde inschrijver wel bij de Raad van State kon aangekaart worden. Meer bepaald of de Raad van State wel bevoegd was. Voor[…]

25/09/2015