Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Juridisch - Page 4

Forfaitaire overeenkomst en meerwerken

In de bouwsector worden dikwijls overeenkomsten gesloten tegen forfaitaire prijs. Een heikel punt bij forfaitaire bouwovereenkomsten is de aanrekening van eventuele wijzigingen of meerwerken die door de opdrachtgever worden besteld of die[…]

22/04/2016
Verbod op merknamen in bestekken

Verbod op merknamen in bestekken

Een van de belangrijkste principes inzake overheidsopdrachten is dat de overheid een zo ruim mogelijk beroep moet doen op de mededinging. Een toepassing van dit principe is dat in de bestekken de technische specificaties, waaraan de werken en de[…]

25/03/2016
Afwijking van de erkenningsvoorwaarden

Afwijking van de erkenningsvoorwaarden

Een inschrijver kan op verschillende manieren aantonen dat hij voldoet aan de erkenningsvoorwaarden die door de opdrachtdocumenten worden gesteld. Naast het voorleggen van een passend erkenningsgetuigschrift, of het bijvoegen van documenten[…]

26/02/2016
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
Over de erkenning van aannemers bij opdrachten van werken

Over de erkenning van aannemers bij opdrachten van werken

In België geldt regelgeving die bepaalt dat wanneer de waarde of de omvang van een overheidsopdracht voor werken een welbepaald bedrag overschrijdt deze overheidsopdracht enkel en alleen mag gegund worden aan een aannemer die op het moment van[…]

19/02/2016

Hoe de kwalitatieve selectie doorstaan'

De kwalitatieve selectie behoort tot de eerste fase van de analyse van offertes, in het kader van een overheidsopdracht met een waarde van minstens 8.500 ' exclusief btw,. Bij bepaalde procedures (de beperkte procedures en de[…]

05/02/2016
Kunnen termijnen worden geschorst bij onjuiste of onvolledige vorderingsstaat'

Kunnen termijnen worden geschorst bij onjuiste of onvolledige vorderingsstaat'

Het tijdig betalen van facturen in handelstransacties, daaronder ook verstaan de betalingen door overheidsinstanties, blijft een zorgenkind. De Europese Commissie heeft reeds twee richtlijnen gepubliceerd die er zouden moeten toe leiden dat[…]

22/01/2016
Ondertekening van offerte door dagelijks bestuurder is niet voldoende

Ondertekening van offerte door dagelijks bestuurder is niet voldoende

Artikel 51, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 (plaatsing overheidsopdrachten) bepaalt dat de offerte voor een overheidsopdracht wordt ondertekend door de persoon of personen die bevoegd of gemachtigd zijn om de[…]

18/12/2015
Goede bedoelingen alleen zijn niet altijd voldoende

Goede bedoelingen alleen zijn niet altijd voldoende

Een democratie veronderstelt dat de overheid zich moet houden aan bepaalde regels en dat de bestuurde de naleving van deze regels kan nazien en desnoods afdwingen. Dit vereist in de eerste plaats dat beslissingen van die overheid transparant[…]

04/12/2015

Hoe is het prijscriterium geformuleerd in het bestek'

Een inschrijver vond het niet kunnen dat tijdens de gunningsprocedure de prijzen per onderdeel beoordeeld werden en daar bovendien een weging op was toegepast terwijl het bestek liet uitschijnen dat de totaalprijs doorslaggevend zou zijn.[…]

13/11/2015

Eerste schadevergoeding tot herstel toegekend door Raad van State

In het kader van de zesde staatshervorming werd aan artikel 144 Grondwet een tweede lid toegevoegd dat de wetgever in de mogelijkheid stelt om aan de Raad van State of aan andere federale administratieve rechtscolleges de bevoegdheid te verlenen[…]

13/11/2015