Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Juridisch

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

30/03/2022 | Wetgeving
Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Zelfs al dien je de beste offerte in voor een overheidsopdracht, dan nog zijn je winstkansen niet per se gegarandeerd. Dat komt omdat een aanbestedende overheid je offerte niet alleen inhoudelijk nakijkt. Ze moet ook nagaan of jij als ondernemer[…]

15/03/2022 | overheidsopdracht
Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Bedrijven worden soms geconfronteerd met ondernemingen die lage prijzen kunnen aanbieden dankzij het feit dat zij onder een paritair comité vallen dat lagere uurlonen en/of lagere sociale lasten voorziet. Dit kan onder meer het geval zijn[…]

09/03/2022 |
Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Een recent arrest van de Raad van State (nr. 251.278, 15 juli 2021) vestigt onze aandacht op enkele aspecten, eigen aan opdrachten die in percelen zijn verdeeld. Meer bepaald behandelt het arrest de vraag in welke gevallen een inschrijver al dan[…]

01/03/2022 | overheidsopdracht
Forse vereenvoudiging van vergunningsprocedures

Forse vereenvoudiging van vergunningsprocedures

De Vlaamse regering gaat enkele grote vereenvoudigingen doorvoeren in de diverse omgevingsprocedures. Verschillende afzonderlijke procedures worden samengevoegd tot één. Zo wordt tijdverlies voorkomen door behandelingstermijnen in te korten en[…]

Hoe onderteken je een offerte?

Hoe onderteken je een offerte?

Stap je naar een potentiële nieuwe klant, dan is de kans zeer groot dat hij een offerte zal vragen. Zo heeft deze mogelijke klant een snel en duidelijk overzicht wat je voor hem kan betekenen. Bij private klanten – bedrijven of particulieren –[…]

16/02/2022 | overheidsopdracht
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
Meer duidelijkheid over eigendom kabels en bovengrondse lijnen in gemeenschappelijke delen van een gebouw

Meer duidelijkheid over eigendom kabels en bovengrondse lijnen in gemeenschappelijke delen van een gebouw

Het eigendomsstatuut van kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrusting wordt bepaald door artikel 97 van de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven in werking getreden. De bepaling is[…]

11/02/2022 |
Soepelere vrijgave van borgsommen?

Soepelere vrijgave van borgsommen?

Het is een oud zeer dat borgsommen, die gesteld werden als waarborg voor een goede uitvoering van overheidsopdrachten soms jarenlang geblokkeerd blijven. Dat probleem kan zich ook voordoen met betrekking tot de borgsommen, die worden gesteld in[…]

01/02/2022 | overheidsopdracht
Vergunning om te verkavelen en om te bouwen op verkavelde loten kan niet in één vergunningsaanvraag

Vergunning om te verkavelen en om te bouwen op verkavelde loten kan niet in één vergunningsaanvraag

Met de introductie van de omgevingsvergunning in Vlaanderen is één globale omgevingsvergunningsaanvraag mogelijk (en vereist) wanneer het beoogde project elementen bevat die aan meerdere vergunnings- of meldingsplichten zijn onderworpen. In de[…]

Administraties

Dossier

Administraties

01/12/2021 |