Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Woonzorgcampus Vinkenbosch levert het Beste Limburgse Bouwteam

Gerelateerde onderwerpen :

Woonzorgcampus Vinkenbosch levert het Beste Limburgse Bouwteam

Het bouwteam van het project ‘Woonzorgcampus Vinkenbosch’ in Kermt is uitgeroepen tot ‘Beste Bouwteam 2017’. De prijsuitreiking van deze wedstrijd van Bouwunie Limburg vond op dinsdagavond 23 mei onder ruime belangstelling in deze woonzorgcampus plaats.

“Een goede samenwerking tussen de bouwheer, de architect, de ingenieurs en de aannemers is van cruciaal belang in de bouwsector. Werken in teamverband leidt tot een betere uitvoering en dus tot een daling van de faalkansen. De uiteenlopende expertise van de partijen komt het eindresultaat alleen maar ten goede. Bouwunie Limburg wil met dit project een signaal geven aan de Limburgse bouwsector en het werken in bouwteam promoten. Dit verantwoordelijke team moet bestaan uit echte teamspelers die ook oog hebben voor inzicht, kwaliteit en talenten, die aandacht schenken aan gemeenschappelijke kostencalculatie en milieuvriendelijkheid en die blijk geven van een groot wederzijds respect en vertrouwen onder elkaar”, benadrukt Davy Maesen, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie Limburg.

“Bouwen is uitgegroeid tot een complex proces. Samenwerking, communicatie en flexibiliteit zijn dan ook meer dan ooit essentieel om te slagen”, beseft Leon Peters, voorzitter van Bouwunie Limburg.

“We reiken elk jaar deze award uit aan het beste bouwteam in onze provincie. Bouwen is immers uitgegroeid tot een complex proces en we willen de boodschap uitdragen dat samenwerking, communicatie en flexibiliteit meer dan ooit essentieel zijn om te slagen. Innovatie heeft haar intrede gedaan in de bouwsector, met een enorme groei aan technieken en materialen tot gevolg. Hierdoor worden beslissingen bij de uitvoering minder evident. Overleg en goede afspraken tussen de verschillende projectuitvoerders vormen dan de sleutels tot succes, wat ons brengt tot het concept van werken in bouwteam”, verklaart Leon Peters, voorzitter van Bouwunie Limburg.

Het werken in bouwteam biedt volgens hem het voordeel dat heel wat problemen vóór de uitvoering kunnen worden opgelost. Een belangrijke voorwaarde om als bouwteam succesvol te zijn, is dan ook onderling vertrouwen. Het gesmeerde samenspel tussen alle bouwpartners moet leiden tot een beter resultaat.

“Met dit project wil Bouwunie ook een positief signaal geven aan de bouwsector. Een samenwerking in bouwteam straalt immers professionaliteit en degelijkheid uit, wat de gehele sector ten goede komt”, beseft Leon Peters.

“De tijd van de piramidestructuur is voorbij.  De architect heeft niet langer alleen alle wijsheid in pacht”, noteert juryvoorzitter Tom Preuveneers.
 

Juryvoorzitter Tom Preuveneers, tevens ondervoorzitter van de Orde van Architecten - Provinciale Raad Limburg, lichtte het juryverslag toe. “Deze wedstrijd is een initiatief van Bouwunie Limburg om de bouwsector in het algemeen in de spotlights te zetten, maar ook en vooral om het belang van teamwerk te illustreren, en dan bedoel ik “team” in een zeer ruime zin van het woord. De tijd van de piramidestructuur is voorbij.  Het is niet langer de architect die alleen alle wijsheid in pacht heeft en het schip alleen bestuurt. Tegenwoordig zijn veel meer partijen actief betrokken in het bouwproces tijdens alle fasen van het project omdat er zoveel is waarmee rekening gehouden moet worden: het eisenpakket van de bouwheer, allerhande reglementeringen in functie van de uiteindelijke bestemming (voor gebruikers, uitbaters, het personeel), stedenbouwkundige voorschriften, richtlijnen van subsidiërende overheden, brandveiligheid, nutsvoorzieningen en waterhuishouding, duurzaamheid en epb-wetgeving, stabiliteit en technieken, de uitvoerbaarheid, de werfcontext, de veiligheid, timing en termijnen, en het budget. Bouwen is geen exacte wetenschap met een standaardscenario, maar een dynamisch gebeuren met een alsmaar groeiende complexiteit. Dit is eigenlijk ook merkbaar aan de diversiteit van de inschrijvingen die we elk jaar voor deze wedstrijd mogen ontvangen”, stelt hij.De juryvoorzitter vindt het iedere keer boeiend om te zien hoe, afhankelijk van de aard van het project, een variatie aan facetten het verloop bepalen en hoe de graad van belangrijkheid ook steeds varieert. Dit bewijst volgens hem eens te meer dat alle betrokken partijen hun meerwaarde en belang hebben in het bouwproces en dat deze realisaties slechts tot een goed eindresultaat kunnen komen als en wanneer alle stukjes van de puzzel samenvallen.

Dialoog

“Om een vlot verloop van de bouwwerf te garanderen en dus deze criteria maximaal met elkaar te verzoenen is het onontbeerlijk dat de partners zowel in de voorbereidende als in de conceptuele en de uitvoeringsfase met elkaar in dialoog gaan. Wanneer we daar nog eens de snelle evolutie van materialen en uitvoeringstechnieken, de overlappende uitvoeringen, de onvoorziene omstandigheden, eventuele tegenslagen, enz. bijnemen, dan spreekt het voor zich dat eigenschappen als flexibiliteit, open mindedness, probleemoplossend denken, engagement, anticiperen, een constructieve houding en collegialiteit sleutelelementen zijn voor het bekomen van een goed resultaat”, beseft hij.

Hiertoe moeten de participanten van het bouwproces zich volgens Tom Preuveneers niet enkel communicatief opstellen en effectief met elkaar in dialoog treden, maar moeten ze soms ook bereid zijn om toegevingen te doen en uit hun comfortzone te stappen, wat niet altijd en voor iedereen evident is.  De tijd van “cavalier seul” spelen is immers voorbij.

Hoe eerder (uitvoerende) partijen met elkaar aan tafel zitten, hoe vlotter de werken trouwens verlopen. Hierdoor kan iedereen vroeg zijn gevoeligheden en wensen uiten en is het werfverloop meestal beter en vlotter georganiseerd. Bovendien verloopt de communicatie zo veel beter bij onvoorziene omstandigheden omdat men al met elkaar aan tafel gezeten heeft. 

“Daarom bekroont deze wedstrijd ook het beste bouwteam, waarbij “TEAM” het acroniem is van “Together Everyone Achieves More”. 

Een ander spreekwoord zegt: “De ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel”. Of je nu de ruwbouwaannemer bent met 40% van het bouwbudget op het contract of de vloerder, schilder of tuinaannemer maakt immers niets uit. Het eindresultaat is er pas als iedereen zijn ding heeft kunnen doen”, weet Tom Preuveneers.

Hij beklemtoont dat de wedstrijd ‘Beste Bouwteam’ geen architectuurwedstrijd is, maar een award toekent aan het beste bouwteam. Daarom is de jury ook heterogeen samengesteld uit vertegenwoordigers van o.m. Bouwunie, Bouwinnovatie, ingenieurs, de veiligheidscoördinatoren, de architecten, de verzekeringssector en de pers. Ze bekeken elk vanuit hun eigen achtergrond de projecten en gingen vervolgens de discussie hierover aan.

“De wedstrijd bestond uit drie fases. Tijdens de eerste selectieronde werden de inschrijvers beoordeeld op basis van vier criteria: hun project mocht maximum vijf jaar oud zijn en moest gelegen zijn in Limburg, het moest opgeleverd zijn en het bouwteam moest minstens vijf leden tellen. In een tweede fase werden de projecten inhoudelijk bekeken aan de hand van het deelnemingsformulier waarin toelichting gegeven werd over de aard van het project, de samenstelling van het team, de hiërarchie onder en de relatie tussen de teamleden, de taakverdeling, de complexiteit van het project, de gebruikte technieken en duurzaam materiaalgebruik, de uitvoeringstermijn en de budgetbeheersing, en het verloop van de bouwwerf.

Hieruit werden drie laureaten geselecteerd die uitgenodigd werden voor de derde ronde: De Mispelaer in Maasmechelen (nieuwbouw van 55 assistentiewoningen en een grote commerciële ruimte door Janssen Aannemingen nv), Residentie Zavelplein in Genk (volledige renovatie van de slecht geïsoleerde buitenschil van een appartementsgebouw uit de jaren ’70 van vorige eeuw in opdracht van de Vereniging van Mede-Eigendom Zavelplein, waarbij ook de schuine daken en de betonblokgevels werden aangepakt) en woonzorgcampus Vinkenbosch in Kermt (bouw van 81 verblijfseenheden voor senioren door Haex Bouwonderneming).

Tijdens deze ronde werden de teams uitgenodigd om hun project persoonlijk te komen toelichten en konden de juryleden vragen stellen om een beter inzicht te krijgen in de werking van het team: wie had de leiding (of lijding?), hoe verliep de communicatie, welke inbreng was er van wie, waren er problemen en/of incidenten en hoe werd met deze problemen omgegaan? M.a.w. in welke mate waren zij als team een meerwaarde voor de realisatie van het project”, legt de juryvoorzitter uit.

Elk project had zijn eigen uitdagingen, kwaliteiten, charmes en complexiteiten. Uiteindelijk koos de jury echter voor het project ‘Woonzorgcampus Vinkenbosch’. De andere twee laureaten ontvingen een oorkonde.

Grote complexiteit en beperkte uitvoeringstermijn

“Het winnende project onderscheidde zich o.a. door een grote complexiteit en omvang van het programma, maar toch met een uiterst beperkte uitvoeringstermijn. Dit impliceerde noodgedwongen een zeer goede voorbereiding, waarbij het primordiaal was dat van in het begin alle violen gelijk gestemd waren. Heel wat tijd is dan ook gekropen in de voorbereidende fase, waarbij alle betrokken partijen zeer intens met elkaar in overleg gegaan zijn en de uitvoering zeer in detail uitgewerkt werd. Dit omvatte o.a. het uitwerken van prefabelementen voor een snellere uitvoering zodat de opvolgende aannemingen sneller van start konden gaan, maar eveneens het reeds in de prefabfase aanbrengen van voorzieningen voor stabiliteit en technieken. Er werd ook heel duurzaam omgegaan met de technieken zonder dat hiervoor ingeboet moest worden aan dynamisch comfort voor de individuele gebruikers en met energetisch zeer efficiënte gemeenschappelijke voorzieningen. Niet alleen conceptueel werd dit principe uitgepuurd, maar er werd ook reeds rekening gehouden met een kostenefficiënte uitvoering in combinatie met de andere aannemingen. Bovendien werd ernaar gestreefd om reeds tijdens de werkzaamheden verschillende prestatiecriteria te behalen zodat men al in deze fase keuringen kon laten uitvoeren en op die manier eventuele vertragingen en aanpassingswerken kon vermijden”, looft Tom Preuveneers.

Tevens werden tijdens de uitvoeringsfase demokamers afgewerkt om de opdrachtgever toe te laten potentiële klanten de site te laten bezoeken. “Gezien dit aspect echter te vroeg uitgevoerd was in functie van droogtijden werd de afwerking nadien opnieuw uitgevoerd zonder termijn- of budgetoverschrijdingen. Ondanks de gigantische drukte waarbij gemiddeld veertig tot zestig personen gelijktijdig op de bouwwerf aanwezig waren, werden geen noemenswaardige incidenten genoteerd behalve het uitbranden van een vrachtwagen met pur voor de vloerisolatie door een kortsluiting. Dit gebeurde in de nabijheid van het gebouw, met schade tot gevolg. De aannemer heeft echter heel snel ingegrepen en de luttele verloren tijd tot de verzekeringsexperts de bouwwerf weer vrijgaven, heeft geen effect gehad op de voorziene einddatum dankzij de flexibiliteit en het engagement van de partijen”, juicht de juryvoorzitter toe.

De dag na het incident werd de bouwwerf alweer vrijgegeven en niemand heeft dit incident als excuus voor eventuele vertragingen ingeroepen. Iedereen zat immers in dezelfde boot, met een ervaren kapitein aan het roer. Samenwerking tussen de verschillende partijen, de continue dialoog vóór en tijdens de werkzaamheden en de constructieve instelling van de bouwpartners hebben volgens Tom Preuveneers dan ook geleid tot de realisatie van dit project binnen de vooropstelde criteria volgens de wensen van de opdrachtgever.

Ir.-arch. Janna Pieraets van DFM Architectural Office (met o.m. Guy Meyvaert uit Tongeren), één van de jongste medewerkers van dit bouwteam, noemt het winnende gebouw het resultaat van kennis en inzet, maar vooral ook van de wil en bereidheid om samen met het hele team een mooi project te realiseren. “In 2014 vertrouwden Senior Living Group en de financieringsgroep Aedifica de opdracht toe aan DFM Architectural Office om deze zorgcampus drastisch uit te breiden met een nieuw en innovatief gebouw. Het was de bedoeling een nieuwe thuis te maken voor mensen die vaak jarenlang op dezelfde plek gewoond hebben, maar die omwille van hun leeftijd of hulpbehoevendheid genoodzaakt zijn om een nieuw verblijf te zoeken waar ze zich goed kunnen voelen en een nieuwe thuis vinden. Wanneer je voor mensen ontwerpt, moet je in de eerste plaats van mensen houden. Je stelt hen centraal en tracht je zoveel mogelijk in te leven in hun wereld vooraleer de eerste ideeën en lijnen op papier te zetten. Tijdens dit complexe proces zaten we al snel met de bouwheer op dezelfde lijn. Toen kwam het erop aan om dit project voort uit te werken naar een reëel gebouw dat inzake energiebeheersing en maintenance de eisen van de eenentwintigste eeuw perfect aankan. De samenwerking met het technische ontwerpbureau Nexilis was voor DFM evident, evenals de begeleiding door AVC op het vlak van veiligheid”, meldt ze.

“Wanneer je voor mensen ontwerpt, moet je in de eerste plaats van mensen houden”, merkt architecte Janna Pieraets op.

Een totaalconcept kan volgens haar echter op papier zo goed en zo mooi uitgewerkt worden als je maar wil, er zijn steeds mensen met talent en ervaring nodig om dit concept volledig uit te bouwen. “Hierbij was ook de nodige moed vereist. De bouwheer moest dit project immers binnen de 15 maanden gerealiseerd zien en was dan ook genoodzaakt om deze garantie te eisen van alle uitvoerende teamleden. Dit werd gelukkig mogelijk gemaakt door de professionele aanpak van Bouwbedrijf Haex, dat al voor 70% in bouwteam werkt, en al zijn onderaannemers, Maes Industries dat instond voor de volledige klimatisatie en Elektro Wynants voor de elektronica. Uiteraard ging dit niet zonder slag of stoot: tijdens onze wekelijkse vergaderingen kwam het geregeld tot meningsverschillen en discussies en er vond zelfs een brand plaats. De gezamenlijke wil tot slagen bleef echter bij iedereen steeds aanwezig. Ons architectenbureau wil dit team dan ook graag in de toekomst opnieuw ontmoeten”, glundert Janna Pieraets.

Open onthaal

Dorien Govarts, directeur van woonzorgcampus Vinkenbosch, blikt terug op een unieke ervaring als deelnemer aan dit bouwproject, waarbij ze zelf bijna altijd deelnam aan de werfvergaderingen op vrijdagvoormiddag. “Enerzijds hebben wij intern een duidelijke visie geformuleerd waarmee de architect en het bouwteam terdege rekening hebben gehouden; het is immers niet evident om je in te leven in deze doelgroep. We vonden echter steeds de bereidwilligheid om met ons mee te denken en om rekening te houden met het operationele verhaal van een woonzorgcampus. Voor ons als zorgverlener is het heel belangrijk dat het gebouw waarin we onze diensten aanbieden een faciliterende functie heeft in het uitbouwen van onze kwaliteit van zorg en leven. Zo nodigen ons grand café en ons open onthaal met mijn kantoor binnen handbereik uit tot sociaal contact voor onze bewoners, wat wij zeker stimuleren. Voorts creëren het overvloedige natuurlijke licht en de ruime inrichting van het gebouw een vrij gevoel.  Het open karakter zorgt ook voor samenhorigheid en een huiselijk gevoel; iedereen kan bij iedereen terecht”, stipt ze aan.

“Onze bewoners en hun families zijn tijdens het bouwproces uitvoerig geïnformeerd. Ook de medewerkers konden het bouwproces op de voet volgen”, signaleert Dorien Govarts, directeur van de woonzorgcampus.

Ook de warme, neutrale kleuren in huis en de aankleding van het gebouw ondersteunen volgens haar de visie van deze woonzorgcampus. “We hebben aandacht geschonken aan een fijn werkklimaat voor de zorgverleners of werknemers met natuurlijke en kunstmatige verlichting, een ruime werkomgeving wat de kamers en de sanitaire ruimtes betreft, allerlei hulpmiddelen zoals speciale wellness- en uitgeruste verwenbadkamers, plafondliften in een aantal badkamers, degelijke koelkasten in de kamers, dwaaldetectie, een oproepsysteem met inluister- en terugspraakmodule en bakens in het hele gebouw” , meldt de directeur.

“Begin december 2016 zijn we in de beste omstandigheden naar hier kunnen verhuizen. Onze bewoners en hun families zijn tijdens het bouwproces uitvoerig geïnformeerd en hebben kunnen kennismaken met de verschillende woonvormen. Ook de medewerkers konden het bouwproces op de voet volgen en zich voorbereiden op de verhuis. We hebben ook samen de werking voor dit gebouw uitgewerkt.  We vonden het immers als team belangrijk om onze bewoners te onthalen in een nieuw gebouw met een vertrouwd gezicht. Dit gebouw biedt ons tevens de mogelijkheid om meer mensen te helpen: zo breiden we uit met dertig verblijven en bieden we ook bijkomende diensten aan, zoals kortverblijf”, verklaart Dorien Govarts.

Twee zaken wil ze nog uitdrukkelijk vermelden. “Enerzijds beschikken we over een aangepaste afdeling voor personen met een cognitieve beperking, waaronder een vorm van dementie. Deze afdeling geeft ons een heel ruim gevoel met haar overvloedig binnenvallende zonlicht en haar riante en veilige binnentuin vol niet-toxische planten, maar ook door haar vierkantige vorm waardoor haar bewoners hier onafgebroken kunnen blijven rondwandelen. Anderzijds hebben we in onze open afdeling gekozen voor mooie en ruime kamers die luxe uitstralen. Met onze twintig zorgflats, waarmee we uniek zijn in Hasselt, willen we inspelen op de noden van onze bewoners. Omdat ze hun familie en bezoek steeds minder willen ontvangen in hun slaapkamer zijn deze kamers voorzien van een afzonderlijke leefruimte en slaapgedeelte. Daarenboven is deze vorm van wonen zeer aangenaam voor koppels en willen we zo ook tegemoetkomen aan de langverwachte regeling van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen voor de inwonende mantelzorger: de partner zonder zorgprofiel die mee in het woonzorgcentrum kan komen wonen. We bieden tevens meer werkgelegenheid aan en voelen het als een uitdaging om ons aanbod steeds weer aan te passen aan de vragen van onze bewoners en hun families”, glundert de directeur.  

Het bouwproces van dit project, dat een grondoppervlakte van 3.200 m² bestrijkt op een totaalterrein van 6.700 m², duurde van augustus 2015 tot december 2016 en kostte zowat 11 miljoen € inclusief btw, maar zonder de aankleding (bedden e.d.). Op dit ogenblik wonen ruim zeventig residenten in het gebouw. Behalve bouwheer Senior Living Group, architect DFM Architectural Office en hoofdaannemer Haex Bouwonderneming behoorden ook nog Landmeting Raf Ernots (landmeter), DFM Architectural Office - Studiebureau Nexilis (ingenieursbureau), AVC (veiligheidscoördinator) en ingenieursbureau M16 (stabiliteit) tot het winnende bouwteam.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Het Grootste Bos van Vlaanderen

Het Grootste Bos van Vlaanderen

Bedrijven kunnen vanaf nu tot eind deze zomer intekenen voor de grootste boomplantactie die ooit in Vlaanderen werd gelanceerd. De actie ‘Het Grootste Bos van Vlaanderen’ mobiliseert vanaf september ook particulieren. De bedoeling is[…]

Europese zware industrie wordt klaargestoomd voor koolstofneutraliteit

Europese zware industrie wordt klaargestoomd voor koolstofneutraliteit

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

Studiedag over groenblauwe ingrepen in steden en dorpskernen

Studiedag over groenblauwe ingrepen in steden en dorpskernen

Meer artikels