Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Woonontwikkelingsstrategie voor De Vlashaard in Wevelgem

Woonontwikkelingsstrategie voor De Vlashaard in Wevelgem

Alle foto’s in dit dossier: Team Vlaams Bouwmeester / Michiel De Cleene.

Sociale Huisvestingsmaatschappij De Vlashaard uit Wevelgem schrijft een studieopdracht uit voor de opmaak van een woonontwikkelingsstrategie, gekoppeld aan een een actieplan met een ruimtelijke ontwikkelingsvisie en een verantwoorde verdichtingsstrategie op maat van Wevelgem. De bedoeling is een kwalitatieve, duurzame en gedifferentieerde invulling te ontwikkelen van de bestaande grondreserves van de huisvestingsmaatschappij. De Vlashaard beschikt over 762 huurwoningen, verspreid over Wevelgem, Gullegem en Moorsele.

Op korte termijn heeft De Vlashaard de ambitie om de vooropgestelde minimale schaalgrootte van 1.000 sociale huurwoningen te bereiken, zoals voorzien in het performantiedecreet van de Vlaamse regering. Deze projecten zijn in volle voorbereiding en vallen buiten deze onderzoeksopdracht. Hierdoor zal het woningenbestand van De Vlashaard tijdens de periode 2018-2023 groeien van 762 naar 969 huurwoningen, wat neerkomt op 7,15% sociale huurwoningen in de gemeente Wevelgem.

 

Hiermee voldoet De Vlashaard ruim aan de taakstelling van het bindend sociaal objectief (bso). Het is echter de ambitie om op middellange termijn (na 2024) de bestaande grondreserve (28 ha) aan te wenden om tot 9% sociale woningen te komen. Het sociale huurpatrimonium van De Vlashaard zou dan 1.250 woningen omvatten.

 

De studieopdracht bestaat erin deze doelstellingen te vertalen in duurzame, kwalitatieve en ruimtelijk verantwoorde opties. Centraal in de opdracht staat een screening van de aanwezige grondreserve van De Vlashaard, met als einddoel het aanduiden van de meest kansrijke ontwikkelingslocaties en de gebieden waar woonontwikkeling beter wordt afgeremd. Finaal kan dit uitmonden in een voorstel tot herschikking van de ontwikkelingsrechten binnen de grenzen van de grondvoorraad van De Vlashaard.

 

De Vlashaard wil een ontwerpteam aanstellen voor de opmaak van een masterplan met als doel de ruimtelijke verkenning van de beschikbare grondreserves, met hun ontwikkelingspotenties en gewenste bestemming op langere termijn. Hieraan gekoppeld zal een eerste ‘vingeroefening’ gevraagd worden in het zoeken naar vernieuwende kwalitatieve vormen van stapelen, die kunnen bijdragen tot een verhoging van de densiteit, maar die ook rekening houden met de schaalgrootte van Wevelgem en de omliggende bebouwing. Dit typologische onderzoek moet leiden tot gefaseerde architectuuropdrachten die een bijkomend sociaal huuraanbod creëren op korte en middellange termijn.

De Vlashaard wil de realisatie van de eerste fase uit het finale masterplan, als uitbreiding van de studieopdracht voor de opmaak van dit plan, gunnen aan het ontwerpteam. Op die manier kunnen zowel de uitgangspunten die in het masterplan zijn bepaald en vastgelegd als de resultaten van het typologische onderzoek in de praktijk worden omgezet en getoetst op hun werkbaarheid. Ook de inrichting van de aanpalende buitenruimte behoort dan tot de opdracht. Wat de latere uitvoeringsfases betreft behoudt de huisvestingsmaatschappij zich het recht voor om deze niet te gunnen aan het ontwerpteam.

Gunningscriteria

    De kwaliteit van de concept- en visievorming en van het ontwerpende onderzoek, afgetoetst aan de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek, en dit:

-      in een ruim maatschappelijk kader;

-      meer functioneel toegepast op de eisen van de gebruiker.

    De aanpak van duurzaamheid (de mate waarin de gekozen ingrepen bijdragen tot een efficiënt en toekomstgericht gebruik van de beschikbare ruimte);

    De procesgerichtheid en procesbereidheid;

    De voorgestelde fasering en het plan van aanpak voor de uitvoering van de strategie;

    De samenstelling en deskundigheid van het ontwerpteam.

Woonontwikkelingsstrategie De Vlashaard Wevelgem

- Volledige studieopdracht voor de opmaak van een woonontwikkelingsstrategie en de eventuele realisatie van de eerste fase voor de sociale woningmaatschappij De Vlashaard in Wevelgem.
- Bouwheer: Sociale Huisvestingsmaatschappij De Vlashaard
- Locatie: Overheule (Moorsele); Wagenbrugstraat (gebied rond huisnummers 68-70 in Moorsele), Katerhoek (gebied tussen Katerstraat en Visserijstraat, Wevelgem); Posthoorn (ter hoogte van de Menenstraat 475 achter het bedrijfsgebouw, Wevelgem); Schoonwater (gebied tussen Perenboomhof, Omer Mullielaan en Hendrik Conciencestraat in Gullegem).
- Budget: volgens masterplan.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gemeente Roosdaal zoekt ontwerpteam voor toekomstvisie deelkernen

Gemeente Roosdaal zoekt ontwerpteam voor toekomstvisie deelkernen

De gemeente Roosdaal gaat op zoek naar een interdisciplinair ontwerpteam met kennis en ervaring op het vlak van stedenbouw, landschap, architectuur, publieke ruimte en projectorganisatie. De ontwerpers moeten Roosdaal helpen bij de opmaak van[…]

Ontwerpen van gezonde steden bevordert welzijn stadsbewoners

Ontwerpen van gezonde steden bevordert welzijn stadsbewoners

Vrouwelijke ontwerpers in de hedendaagse architectuur

Vrouwelijke ontwerpers in de hedendaagse architectuur

Nog vijf ontwerpteams voor sportcomplex aan Vergotedok

Nog vijf ontwerpteams voor sportcomplex aan Vergotedok

Meer artikels