Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Welke documenten zijn nodig voor een natuursteenwerf'

Welke documenten zijn nodig voor een natuursteenwerf'

Om zijn werk tot een goed einde te brengen, moet de aannemer niet alleen voldoen aan de eisen van zijn klant, maar ook competitieve prijzen en interessante uitvoeringstermijnen voorstellen. Daarbij mag hij geen stappen overslaan, zeker niet bij de keuze van de natuursteen die hij wil gebruiken. Vermits het om een natuurlijk materiaal gaat dat onderhevig is aan tal van technische en esthetische variaties, is het van groot belang dat hij de prestaties van de steen controleert. Dit artikel somt de normatieve en reglementaire aspecten op waarvan de aannemer op de hoogte moet zijn.

Verplichte documenten

De aannemer moet een natuursteen kiezen die beantwoordt aan de door de ontwerper voorgeschreven prestatie-eisen. Deze eisen moeten vermeld worden in het bijzondere bestek.

Bij openbare aanbestedingen kan de aannemer een beroep doen op de gewestelijke bestekken, waarin er in de regel verwezen wordt naar de geldende Europese normen. De toegepaste producten moeten conform zijn aan de voorschriften uit de normatieve documenten die in de tabel vermeld zijn. Er bestaan bovendien drie normen die betrekking hebben op producten voor de wegenbouw: NBN EN 1341 (tegels), NBN EN 1342 (keien) en NBN EN 1343 (trottoirbanden).

De aannemer moet er zich bij de leverancier van vergewissen:

dat de levering in overeenstemming is met de Europese eisen en verplichtingen (CE-markering);

dat de DOP (Declaration of Performance) van deze levering beschikbaar is (zie afbeelding).

De DOP stelt de fabrikant verantwoordelijk voor de prestaties van zijn product. In deze verklaring, een cruciaal hulpmiddel voor alle betrokken bouwpartners, staan de essentiële productkenmerken vermeld, en dit overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties. Zo kan de gebruiker (of de voorschrijver) een product kiezen met kennis van de gedeclareerde prestaties voor het voorziene gebruik.

De DOP moet onder meer de volgende informatie bevatten:

de referentie van het producttype waarvoor de DOP opgesteld werd. Naast de commerciële benaming van de steen moet de leverancier ook de petrografische benaming ervan opgeven;

het referentienummer en de verschijningsdatum van de geharmoniseerde norm die gehanteerd werd voor het beoordelen van elk essentieel kenmerk en eventueel van de gebruikte specifieke technische documentatie en de eisen waaraan het product voldoet;

de lijst van essentiële kenmerken zoals gedefinieerd in de geharmoniseerde norm voor het gedeclareerde gebruik;

de prestaties van de essentiële kenmerken van het bouwproduct die van belang zijn voor het beoogde gebruik (gemiddelde waarde en minimaal/maximaal te verwachten waarde). Voor gevelbekledingen is het aan de hand van de buigsterkte en de verankeringsweerstand bijvoorbeeld mogelijk om na te gaan of de gekozen afmetingen van de elementen de windbelasting van het gebouw kunnen weerstaan;

de essentiële kenmerken die niet door de leverancier gedeclareerd zijn, worden aangeduid door de afkorting NPD (No Performance Determined).

DOP's worden opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant/leverancier, die het document ook moet ondertekenen. Op deze manier kan de aannemer erop vertrouwen dat de gedeclareerde waarden beantwoorden aan de kenmerken van de geleverde steen. De DOP is namelijk gebaseerd op de resultaten van de duurzaamheidsproeven van de afgelopen tien jaar en van de karakteriseringsproeven (volumieke massa-poreusheid, druk en buiging) van de voorbije twee jaar. Dit is heel belangrijk omdat de steenkenmerken in eenzelfde groeve aanzienlijk kunnen variëren (wat bijvoorbeeld het geval is bij vele sedimentaire gesteenten).

In dit stadium zal de aannemer alle nodige informatie in verband met het te realiseren project verzameld hebben en zal hij een goed zicht hebben op de eisen voor de gegeven toepassing.

Technische fiche

De technische fiche, waarvoor geen opgelegd formaat bestaat, bevat doorgaans aanvullende informatie op de DOP, meer bepaald:

een certificaat van herkomst dat de plaats van ontginning vermeldt. Deze informatie is voornamelijk van belang voor stenen met algemene benamingen zoals 'Vietnamese steen' of 'Bourgondische steen';

de plaats van verwerking;

bijkomende proeven die niet door de DOP gevraagd worden;

een gedetailleerde beschrijving van de toelaatbare bijzonderheden qua uitzicht;

specifieke aandachtspunten;

specifieke voorschriften voor het plaatsen of onderhouden van het materiaal.

De TV 228 bevat meer dan 60 technische fiches van de natuurstenen die in ons land het vaakst gebruikt worden. Deze fiches kunnen gratis geraadpleegd worden op de WTCB-website (www.wtcb.be).

Vrijwillige certificatie

In België bestaat er tevens een vrijwillig certificatiesysteem voor natuursteen in de vorm van het ATG-Benor-merk. Dit systeem verhoogt het vertrouwen met betrekking tot de productconformiteit dankzij de continue externe controle (bezoek aan de steengroeve en regelmatige proeven).

Door een materiaal te kiezen dat over een ATG beschikt, heeft de aannemer meer garanties over de intrinsieke kenmerken van de steen, vooral wanneer er sprake is van een aanzienlijke natuurlijke variatie. De lijst van de geldende ATG's is beschikbaar op de website van de Belgische Unie voor de Technische Goedkeuring in de Bouw (www.butgb.be).

Contractueel proefstuk

Behalve aan de technische kenmerken moet de aannemer ook tegemoetkomen aan de wensen van de opdrachtgever met betrekking tot het uitzicht. Veel geschillen ontstaan immers omdat er vooraf geen akkoord was over de aanvaardbare uitzichtgebreken.

De grenzen voor de uitzichtverschillen worden vastgelegd door een referentieproefstuk dat aan de offerte toegevoegd wordt. Dit referentieproefstuk (of 'contractueel proefstuk') bestaat doorgaans uit minstens drie voldoende grote elementen en mag door de klant niet meer gewijzigd worden in de loop van de werken. Als hij bijvoorbeeld de kleur of de korrelgrootte aanpast, brengt dat immers bijkomende kosten met zich door een strengere selectie (eerste of tweede keus) bij de leverancier.

Bron: het artikel 'Welke documenten heeft men nodig voor een geslaagde natuursteenwerf'' van dr. wet. Dominique Nicaise, hoofd van het laboratorium Mineralogie en Microstructuur van het WTCB, in WTCB-Contact 2015-3. Er mag alleen verwezen worden naar het artikel zelf, te vinden op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan op de homepage.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

De stad Brussel lanceert een open projectoproep gericht op initiatieven die inzetten op gender en stedenbouw. Ze maakt hiervoor 80.000 euro vrij. Volgens het Brusselse stadsbestuur is de publieke ruimte van en voor iedereen, maar wordt deze in[…]

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde