Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Wegenbouwers willen stabiel werkvolume en minder regelgeving

Wegenbouwers willen stabiel werkvolume en minder regelgeving

“Slechts 16% van alle investeringen in de bouwsector in ons land gaat naar werkzaamheden in de burgerlijke bouwkunde of infrastructuurwerken”, betreurde voorzitter van BFAW-Brabant Luk Geeroms.

© Thierry DAUWE

Rechtsonzekerheid leidt tot immobilisme. Een stabiel werkvolume met een regelmatige spreiding van de aanbestedingen zorgt voor meer continuïteit in de tewerkstelling en het personeelsbeleid in wegenbouwbedrijven. En de sector kampt met een imagoprobleem en overregulering. Deze grieven en bedenkingen werden gehoord tijdens de Nacht van de Wegenbouw van de Belgische Federatie van Aannemers van Wegenwerken afdeling Brabant (BFAW-Brabant) op vrijdag 30 november in het Arsenaal in Brussel.

“We hebben ons jaarlijks evenement in een nieuw kleedje gestoken. Niet omdat de oude formule slecht was. Integendeel, want we willen absoluut de doelstelling van dit evenement intact houden: in een aangenaam kader bij een lekkere maaltijd vrienden, collega’s en klanten ontmoeten met een ruime gelegenheid voor netwerking.

Na een debat hierover in de raad van bestuur van BFAW-Brabant hebben we ons evenement uiteindelijk “Nacht van de Wegenbouw” gedoopt. Om deze vernieuwing op muziek te zetten hebben we eveneens beslist om een gastspreker uit te nodigen, met name de Vlaams-Brabantse zakenman en vicevoorzitter van de Belgische Voetbalbond Bart Verhaeghe”, stelde voorzitter Luk Geeroms.

Meer lef en ambitie

In zijn toespraak deed Bart Verhaeghe een oproep voor meer lef, durf en ambitie. “In het voetbal staan we met de Rode Duivels op de eerste plaats in de wereldranking, maar als land doen we het helaas niet zo goed. We kunnen véél beter en daar moeten we allemaal onze verantwoordelijkheid in nemen”, moedigde hij aan.



Mobiliteit is volgens hem een belangrijke hefboom voor onze economie, maar hij stelt vast dat ze ook vaak wordt aangegrepen als hét argument om maatschappelijk belangrijke projecten tegen te houden. “Nochtans is mobiliteit geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken. Ons land heeft dus moed nodig om slimme mobiliteitsinvesteringen te doen en voluit te gaan voor vooruitgang”, oordeelde de spreker.

Bart Verhaeghe is reeds 25 jaar actief in het vastgoed. In deze sector is een langetermijnvisie volgens hem cruciaal; je bent verplicht om de omgeving waarin je vastgoed ontwikkelt goed te observeren en te analyseren. Daardoor werd hij verplicht bevoorrecht om op lange termijn na te denken over de samenleving. Op basis van zijn ervaringen heeft hij vier vaststellingen gedaan die het behoud van onze huidige welvaart in de weg staan.

“Ten eerste zouden 7,5 miljoen van onze in totaal 11 miljoen landgenoten moeten werken om onze huidige welvaart te behouden. Momenteel zijn er echter slechts 4,5 miljoen actieven. We moeten die ontbrekende 3 miljoen dus stimuleren om actief deel te nemen aan het huidige systeem, anders is dit economisch niet houdbaar”, waarschuwde de ondernemer.

Ten tweede weet men vaak niet meer hoe welvaart en welzijn ontstaan. Elke nieuwe uitvinding of iedere vorm van vooruitgang in onze samenleving is er gekomen nadat iemand grote risico’s genomen heeft als ondernemer. “Onze samenleving houdt helaas liever vast aan zekerheid dan aan risico’s; men is m.a.w. vervreemd van het risico dat nodig is om vooruitgang te creëren. Het zijn ondernemers die risico’s nemen en zorgen voor jobcreatie en overheidsinkomsten. Ze vergroten dus de koek die de overheid uitdeelt en zorgen voor welvaart en welzijn”, opperde Bart Verhaeghe.

Zijn derde vaststelling is dat we al te vaak in een perceptiebubbel leven. De vormdiscussie en de perceptie winnen aan belang ten koste van het inhoudelijke debat. Het democratische beleid verliest terrein aan het groeiende populisme. Dit gaat ten koste van doordachte en gedurfde beslissingen.

“Tot slot is er de belangrijkste vaststelling dat rechtsonzekerheid voor immobilisme zorgt in onze samenleving. Een democratisch verkozen meerderheid kan haar beleid niet meer uitvoeren omdat een minderheid, zelfs een individu, maatschappelijk belangrijke projecten kan blokkeren. De bouwsector is daarvan een groot slachtoffer, want bouwprojecten en infrastructuurwerken kunnen zelfs tijdens de uitvoering nog stilgelegd worden. De vele beroepsprocedures kosten de overheid bovendien handenvol geld”, kloeg de vicevoorzitter van de Belgische Voetbalbond en voorzitter van Club Brugge aan.

Om een antwoord te bieden op deze vaststellingen verwees hij naar de feiten en cijfers. We moeten volgens hem de perceptiebubbel doorprikken, de democratische meerderheid de macht teruggeven die haar toekomt en risiconemers koesteren. We moeten de mensen weer uitleggen hoe welvaart en welzijn zijn ontstaan en hoe ze daar allemaal hun eigen verantwoordelijkheid in hebben.

Boodschappen

Daartoe formuleerde Bart Verhaeghe enkele boodschappen aan ondernemers, de overheid en de burgers. “Ondernemers, vraag respect voor je ondernemerschap, geloof passioneel in je eigen kunnen en wees er trots op. Eis vereenvoudiging en rechtszekerheid en eis van de overheid dat ze efficiënt werkt met de schaarse middelen waarover ze beschikt. Overheid, bouw een langetermijnvisie op en richt je op je kerntaken en op de speerpunten waarin je als land wil uitblinken. Hou de spelregels kritisch tegen het licht en durf ze veranderen. Installeer rechtszekerheid, informatiseer en digitaliseer. Investeer in onderwijs, in een fair en efficiënt rechtsapparaat en in een efficiënte overheid. En voor elk individu: doe wat je graag doet, dat doe je meestal goed. Probeer te excelleren; daardoor krijg je waardering en respect. Je maakt jezelf gelukkig en dat straal je af op familie en vrienden”, adviseerde hij.

Bart Verhaeghes oproep voor durf tot verandering is geen onmogelijke opdracht, maar er is wel moed voor nodig. “Laten we die allemaal tonen, zodat we aan onze kinderen en kleinkinderen dezelfde kansen en hetzelfde welvaartsniveau kunnen geven als aan onszelf”, besloot hij.

Luk Geeroms van zijn kant wilde naar jaarlijkse traditie nog een boodschap meegeven vanuit zijn organisatie. “Tijdens de volgende jaren zullen grote projecten zoals de Oosterweel, de werkzaamheden aan de Brusselse ring en het meerjareninvesteringsprogramma voor de Brusselse tunnels sterk bepalend zijn voor de infrastructuurmarkt. Bovendien moeten we in Vlaanderen bovenop de geplande investeringen 2,7 miljard supplementair investeren in rioleringen als we de vooropgestelde rioleringsgraad van 97% willen bereiken tegen 2027 om te voldoen aan de Europese normen. Ter vergelijking: in 2017 lag deze graad op 86% “, meldde hij.

Hij signaleerde dat de SPGE (Société Publique de la Gestion de l’Eau) in Wallonië, na bijna 4 miljard € te hebben geïnvesteerd in de jongste twintig jaar, helaas beslist heeft om het rustiger aan te doen. “Voor de bouw en renovatie van rioleringen beschikt ze nog slechts over 39 miljoen € per jaar en dat is veel te weinig om de 18.000 km rioleringen te renoveren die vóór 2000 werden aangelegd. Als de SPGE erin slaagt om 2/3 van zijn budget van 39 miljoen € te besteden aan de renovatie van de bestaande rioleringen heeft ze 350 jaar nodig om de Waalse rioleringen te renoveren. In Brussel is de situatie beter, maar daar is toch ook meer dan twintig jaar nodig om de rioleringen te renoveren”, trok de voorzitter van BFAW-Brabant aan de alarmbel.

Volgens cijfers van Euroconstruct blijft België het zwakke broertje inzake investeringen in infrastructuurwerken. “Van alle investeringen in de bouwsector in ons land gaat slechts 16% naar werkzaamheden in de burgerlijke bouwkunde of infrastructuurwerken. Voor de vele groeiende en sterke bedrijven in onze sector zijn dit geen cijfers die rust kunnen brengen op onze aanbestedingsmarkt. We moeten vaststellen dat nog steeds prijzen neergelegd worden op een economisch onaanvaardbaar niveau”, betreurde Luk Geeroms.

Om hierop te reageren en de kwaliteit van de uitvoering van wegenwerken te verhogen hebben een aantal besturen hun bestekbepalingen sterk verstrengd en worden waarborgtermijnen ingevoerd tot tien jaar met het oog op dezelfde kwaliteitsverhoging. “We begrijpen en steunen ten zeerste deze initiatieven om de inschrijvers te bewegen tot realistische offertes en de gelijkheid en de eerlijke mededinging tussen de inschrijvers te vrijwaren en te bevorderen en speculaties tegen te gaan. We hebben echter grote twijfels bij de efficiëntie van deze maatregelen en vragen ons af of zij wel degelijk de speculaties kunnen tegengaan. De recente resultaten van een aantal aanbestedingen bewijzen dit in elk geval niet”, wist Luk Geeroms.

Constante investeringsvolumes

Zijn organisatie vraagt dat de investeringsvolumes van de overheden constant zijn en dat ze zich na de verkiezingen op het juiste niveau handhaven om een correct onderhoud van de infrastructuur te verzekeren. Dat is een conditio sine qua non om te komen tot correcte en stabiele aanbestedingsprijzen.

Daarnaast legde de gastheer de nadruk op de overregulering, de uitgebreide wetgeving, reglementeringen, ordonnanties en allerhande administratieve rompslomp waarmee aannemers te maken krijgen. “Wie is als niet-jurist nog mee met de recente wetgeving op de overheidsopdrachten die in korte tijd meermaals wijzigde? In Vlaanderen is er de sloopopvolging (Tracimat) bijgekomen, in Wallonië is een gelijkaardige organisatie als de Grondbank in opmaak voor de opvolging van het grondverzet, enz.”, signaleerde hij.

Maar in die context meldde hij ook hoopgevend nieuws. In Vlaanderen is immers de herziening van het Standaardbestek 250 aan de gang, waarbij getracht wordt om zoveel mogelijk het Vlario-bestek voor gemeentelijke rioleringen te integreren. In het Brusselse Gewest wordt de opportuniteitsstudie voor de herziening van het Typebestek 2015 uitgevoerd. In Wallonië is de herzieningsmogelijkheid van het bestek Qualiroutes permanent en de aanpassingen worden jaarlijks gepubliceerd op 1 januari.

“Een ander item dat ons nauw aan het hart ligt, is het imago van ons beroep. We kampen met een te weinig aantrekkelijke sector op een al krappe arbeidsmarkt. De groei van onze bedrijven wordt afgeremd door een tekort aan personeel op ieder niveau, van ingenieurs voor de functies van o.a. projectleider en werfleider tot arbeidskrachten voor de uitvoering. Er is ook te weinig instroom van jongeren in de onderwijsrichtingen met een mogelijke output voor onze sector. De zoektocht naar de juiste mensen is voor ons allen een belangrijke dagelijkse kopzorg die veel energie en creativiteit vergt, maar dit heeft ook en vooral te maken met de wisselende marksituatie in onze sector. En zo komen we opnieuw terecht bij onze oproep voor een stabiel aanbod in het werkvolume met een regelmatige spreiding van de aanbestedingen. Dat is essentieel voor meer continuïteit in de tewerkstelling en het personeelsbeleid in onze bedrijven”, poneerde hij.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Netwerken en innovaties ontdekken op InterSolution

Netwerken en innovaties ontdekken op InterSolution

Na een jaar afwezigheid kan in januari InterSolution, de vertrouwde jaarlijkse afspraak voor de solarprofessional, hopelijk opnieuw in alle veiligheid doorgaan. Intussen al voor de tiende keer zal InterSolution, dé netwerk- en vakbeurs[…]

Woensdag eerste Digital Construction Day

Woensdag eerste Digital Construction Day

AFAS en Starring Jane brengen digitalisering in de bouw bij een heerlijk inspiratiedinner

AFAS en Starring Jane brengen digitalisering in de bouw bij een heerlijk inspiratiedinner

Digitalisering in de bouwsector blijft groeien

Digitalisering in de bouwsector blijft groeien

Meer artikels