Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'We moeten het allemaal met minder doen'

Gerelateerde onderwerpen :

'We moeten het allemaal met minder doen'

We moeten het allemaal met minder doen en misschien zelfs blijven doen. Daarom moeten we alles in vraag durven stellen. Transformatie kan echter een sleutelwoord zijn. Dat beklemtoonde Leo Janssen, voorzitter van VlaWeBo Limburg, op maandag 8 juni tijdens de jaarvergadering van zijn organisatie in Hangar 58 in Bokrijk.

Leo Janssen vroeg zich tijdens zijn toespraak af hoe het verder moet de wegenbouwsector. '2015 is nog maar halfweg, maar dit jaar is voor onze sector nu al één om snel te vergeten. Desondanks kunnen deze crisisjaren ook uitdagingen zijn voor bedrijven. We moeten het allemaal met minder doen: minder omzet, minder opbrengsten, minder mensen. Dit zet ons allemaal onder druk, een druk die met de huidige marktprijzen economisch niet houdbaar blijft. Daarom zal in ieder bedrijf alles in vraag gesteld worden', beseft hij.

De voorzitter van de Limburgse wegenbouwers noemt transformatie niet alleen een magisch woord, maar ook een sleutelwoord. De veranderingen zullen bovendien steeds sneller gaan. We zullen op een nieuwe manier moeten denken, rekening houdend met nieuwe inzichten en nieuwe technieken.

'Op een avond als deze is het belangrijk dat alle actoren van onze wegenbouwsector hun mening informeel kunnen toetsen aan die van een ander. Het verhoogt het wederzijdse begrip en het wederzijdse inzicht. We merken trouwens dat we met dezelfde basisproblemen worstelen', merkt Leo Janssen op, die zijn voorganger Bas van de Kreeke uitvoerig bedankt voor zijn inzet voor de Limburgse en de Vlaamse wegenbouw. Hij noemt diens inbreng in het transformatieverhaal inspirerend en van groot belang, ook voor zijn sector.

"We moeten absoluut de neerwaartse prijzenspiraal doorbreken door opnieuw de werkelijkheid van de kosten te berekenen, ook de aannemingslasten. Wishful thinking bij een aanbesteding is niet meer van deze economische tijd. In het huidige aanbestedingssysteem wordt de laagste regelmatige inschrijver aangeduid, maar door het tekort aan werk worden de prijzen steeds lager geduwd tot absurde niveaus. We maken inderdaad onze prijzen zelf, maar straks moeten we deze werkzaamheden realiseren met alle partners. Het huidige systeem werkt vandaag gijzelend voor ons allen', klaagt de voorzitter van VlaWeBo Limburg.

Hij stelt vast dat de sector kreunt onder een zeer sterk verminderd werkvolume. Zo zijn de basisreguliere kredieten van AWV Limburg (exclusief compensaties en eenmalige extra's) opnieuw lager in 2015. Limburg geniet in 2014 en 2015 wel van de extra 20 miljoen ' die vorig jaar werd toegewezen voor SALK-projecten, voor dit jaar nog voor 7 miljoen '. Inzake het project van de gevaarlijke punten op het FFEU (FinancieringsFonds voor Schuldafbouw en eenmalige InvesteringsUitgaven) resten voor Limburg nog slechts enkele kleinere projecten. Van de 28 grote wegenwerven die in heel Vlaanderen in 2015 zijn aangekondigd, zijn er slechts twee in Limburg omdat de Limburgse middelen in 2014 meer verspreid over de provincie werden aanbesteed en minder op de autosnelwegen. Voor Aquafin blijft de doelstelling om in 2015 opnieuw 160 miljoen ' aan te besteden, maar in de regionale spreiding van dit volume valt Limburg terug van 13% naar 10%. Voor Infrax blijft de prognose voor de aanbestedingen in Limburg voor 2015 behouden zoals in het begin van het jaar werd voorzien, zijnde een verbetering t.o.v. vorig jaar.

'Maar het meest van al wordt de sector getroffen door de sterke daling van de gemeentelijke investeringen, die zijn teruggevallen tot nog hooguit een derde. Hierdoor is de totale Limburgse wegenbouwmarkt in een jaar tijd tot minder dan de helft herleid. We moeten het dus allemaal met minder doen en misschien zullen we het ook in de toekomst met minder moeten blijven doen', waarschuwt Leo Janssen.

De budgettaire problemen zouden volgens hem wel eens structureel kunnen zijn. Meer dan ooit heerst een grote onzekerheid voor de toekomst. De financiën van de gemeenten staan onder grote druk; de gemeenten moeten een strikt budgettair beleid voeren volgens het nieuwe systeem BBC (Beleids- en BeheersCyclus). Daarbij vormen de gemeentelijke investeringen meestal de sluitpost in het financiële beleid. Of gemeenten al dan niet investeringen uitstellen of schrappen, zal vaak afhangen van wat 'nog overblijft', 'van wat de financiële toestand nog toelaat', en niet van het feit dat werkzaamheden al dan niet nodig zijn.

'Deze realiteit is vandaag heel nefast voor het volume aan gemeentelijke werken en blijft ook heel bedreigend voor de komende jaren. En als de gemeenten niet meegaan of kunnen meegaan, blokkeert dit op zijn beurt nog eens een hoop gecombineerde dossiers met andere opdrachtgevers, vooral de rioolbeheerders', betreurt Leo Janssen.

FFEU

Ook de gewestelijke wegenkredieten staan echter onder druk: voor heel Vlaanderen ligt het wegenbudget in 2015 bijna 15% lager.

'Al meermaals hebben wij de bekommernis van onze sector geuit over de afbouw (het wegvallen ) van de FFEU-kredieten. Voor het FFEU 2012 en 2013 was nog 100 miljoen ' voorzien voor het wegwerken van gevaarlijke punten. Op het FFEU 2014 zijn geen middelen voorzien voor gevaarlijke punten; er werd wel 40 miljoen ' van het FFEU voorzien voor grondverwervingen en onteigeningen voor de missing links, vooral voor de Noord-Zuid in Limburg. Op termijn zouden deze onrechtstreeks hopelijk wel moeten leiden tot wegeniswerken. Daarnaast zullen de beschikbaarheidsvergoedingen van de pps-projecten de komende jaren het reguliere budget steeds meer belasten. Onze hoop voor bijkomende gewestelijke middelen voor de wegen hadden we gevestigd op de opbrengsten van de kilometerheffing en van het Vlaams Verkeersveiligheidsfonds. Maar als sector zijn we zwaar ontgoocheld dat slechts 100 miljoen ' van de opbrengsten van de kilometerheffing zal terugvloeien naar investeringen in het wegennet. In Duitsland bv. gaat drie vierde rechtstreeks terug naar wegeninfrastructuur', stipt de voorzitter van de Limburgse wegenbouwers aan.

Hij vindt het trouwens kort door de bocht om te beweren dat dit het budget van het gewest voor wegeninfrastructuur met 30% verhoogt. 'Opbrengsten van de kilometerheffing zouden o.a. gaan naar de Limburgse Noord-Zuidverbinding, maar de realisatie hiervan was toch voorzien naast de reguliere begroting' Het kan niet dat de 'extra' inkomsten uit de kilometerheffing worden gebruikt i.p.v. kredieten die elders in het wegenbudget worden geschrapt. De opbrengsten uit de kilometerheffing zullen de aangehaalde verminderingen niet kunnen compenseren', fulmineert hij.

De budgettaire problemen zouden wel eens structureel kunnen zijn.

Daarenboven krijgt Vlaanderen een Verkeersveiligheidsfonds dat gespijsd wordt met de meeropbrengsten van de verkeersboetes die het int. 'Er werd aangekondigd dat deze middelen zullen gaan naar investeringen in verkeersveiligheid. Hierbij willen we wijzen op de belangrijke rol van een goed onderhouden en verkeersveilige weginfrastructuur. Het is dus belangrijk dat voldoende van deze middelen gaan naar de verbetering van de veiligheid van de wegen zelf, naast sensibilisering, handhaving, trajectcontrole, rijopleiding, enz.', meent Leo Janssen.

Hij bedankt de aanbestedende overheden die vanuit het streven naar meer welvaart, een betere leefomgeving, een beter leefmilieu en een gezondere economie blijven ijveren en doorzetten om wegen- en rioleringsprojecten te realiseren. In het algemeen maatschappelijk belang is dit het beheer van de overheidsmiddelen als goede huisvader.

"Jaar na jaar gaven mijn voorgangers hier een zeer uitgebreide opsomming en analyse van uitdagingen voor onze sector en knelpunten waarmee we te maken hebben. Ik herneem er een paar, ingegeven door de gang van zaken in de wegenbouw vandaag. Uitdagingen zijn: hoe vanuit bedrijfseconomisch oogpunt doorzetten bij een aanhoudende crisis in onze sector; onze bedrijfsvoering in vraag stellen, de rendabiliteit, de faalkosten, '; ons personeelsbeleid, waarbij we kunnen blijven beschikken over goede vakmensen; gedwongen ontslagen; wat met het inzetten van goedkopere buitenlandse arbeidskrachten in onze sector'; en nieuwe technieken, bij de steeds toenemende digitalisering. Als aandachtspunten voor onze sector vermeld ik: de vele administratieve lasten en het papierwerk waarmee we als aannemer geconfronteerd worden; onze zorg dat we zullen te maken hebben met uiteenlopende systemen van beoordeling, rangschikking, kwaliteitsevaluatie en andere bij de diverse opdrachtgevers; de verdere uniformisering van de bestekken van de verschillende opdrachtgevers; minder hinder en tijdsdruk versus veiligheid bij de uitvoering van onze werkzaamheden; en de brandend actuele niet-aangepaste herzieningsformules in de bestekken gezien de 'té negatieve' herzieningen die er het gevolg van zijn. Met VlaWeBo zullen we ons blijven inzetten om een oplossing te vinden voor deze en andere werkpunten. We willen heel uitdrukkelijk onze opdrachtgevers bedanken die ons de mogelijkheid bieden om via gestructureerd overleg onze pijnpunten aan te kaarten', poneert de voorzitter van de Limburgse wegenbouwers.

Hij vindt het belangrijk dat we als individuele persoon, als bedrijf en als sector niet bij de pakken mogen blijven zitten in deze economisch zware tijden. Transformatie is hierbij het sleutelwoord in een steeds sneller evoluerende maatschappij. Om iedereen nog eens onder te dompelen in het transformatie-idee dat opgezet werd in het kader van het SALK toont hij het zeven minuten durende filmpje dat werd gemaakt over de tien thema's transformatie bouw.

'Er zijn dus heel wat uitdagingen. Onze sector moet een zoektocht ondernemen naar oplossingen', beseft Leo Janssen. Hij kondigde vervolgens als sprekers kersvers OCW-voorzitter Tom Roelants en Claude Van Rooten, directeur-generaal van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) aan. - JL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Het ondernemersvertrouwen van bouwbedrijven zakte in het eerste kwartaal van 2022 naar 98,5, dat is een flink stuk onder de gezonde grens van 100. Negen op de tien bouwbedrijven maken zich ernstig zorgen over de economische situatie. Dat blijkt[…]

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Meer artikels