Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Waterzuiveringsstation Brussel-Zuid grondig gerenoveerd

Gerelateerde onderwerpen :

Waterzuiveringsstation Brussel-Zuid grondig gerenoveerd

Het waterzuiveringsstation Brussel-Zuid, ook bekend onder de naam Step Sud, van de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) werd de voorbije jaren grondig gerenoveerd. Er werd 75 miljoen € uitgetrokken voor de integratie van een volledig nieuw systeem voor de behandeling van afvalwater. Voortaan zal een kwart van het afvalwater van het Brusselse Gewest (het equivalent van het verbruik van 360.000 inwoners) behandeld worden via een hoogwaardig procedé, dat onder meer bacteriologische afvalstoffen en microplastics filtert. Het gezuiverde afvalwater kan hergebruikt worden voor besproeiing of irrigatie. De nieuwe installatie werd zopas ingehuldigd door de Brusselse minister van Leefmilieu Céline Fremault. Het waterzuiveringsstation is sinds 2000 actief en ligt op het grondgebied van de gemeente Vorst.

Het water wordt via membranen gefilterd vooraleer het in de Zenne terechtkomt. De geïnstalleerde membraanoppervlakte (226.000 m²) maakt van het Brusselse waterzuiveringsstation de tweede grootste eenheid van dit type in Europa. De infrastructuur is een essentieel onderdeel van het Waterbeheerplan 2016-2021. Europa heeft heel ambitieuze doelstellingen inzake bescherming van water voor 2021 vastgelegd, zowel wat het grondwater als het oppervlaktewater betreft.

Een consortium bestaande uit Vinci Construction Grand Projets, CFE en Nizet Enterprise haalde de aanbesteding van de BMWB binnen. De complexe opdracht, namelijk het integreren van een volledig nieuw systeem terwijl het station moet blijven functioneren, was verdeeld in drie afzonderlijke hoofdfasen.

Fase A van de werkzaamheden bestond uit het slopen van een deel van het bestaande station om er een nieuw primair behandelingssysteem te installeren, namelijk het zeven van het aangevoerde water op 6 mm, gevolgd door een lamellaire bezinking, waardoor er bij zwaar regenweer 18.000 m³ water per uur behandeld kan worden. De eerste bezinking onttrekt een groot deel van de vervuiling door deeltjes uit het water te halen, zodat het daarna voort behandeld kan worden. Deze fase van de werkzaamheden werd in augustus 2016 afgerond en wordt sindsdien uitgebaat door de opdrachtnemer, en dit tot 1 mei 2019. Op die datum zal de BMWB de uitbating van fase A overnemen.

Fase B startte op 4 augustus 2016 nadat fase A grondig geanalyseerd werd. Fase B liep af op 28 februari en wordt sindsdien en tot eind 2020 uitgebaat door de opdrachtnemer. Deze fase van de werkzaamheden voorziet ook de plaatsing van een nieuw systeem voor de biologische behandeling van het afvalwater. Het afvalwater wordt na de eerste bezinking achtereenvolgens naar een anoxiebekken, een biologisch bekken en membraanbekkens geleid.

De opgeloste vervuiling, in het bijzonder stikstof en fosfor, wordt behandeld met specifieke bacteriën die zich voeden met deze opgeloste deeltjes. Het bijzondere aan de nieuwe inrichting is dat het zuivere water en de bacteriën (het zogenaamde zuiveringsslib) van elkaar gescheiden worden via zuivering door membranen. Zo werd in totaal 226.000 m² aan membranen op de site geïnstalleerd, de tweede grootste oppervlakte in Europa.

In dit systeem wordt het zuivere water opgezogen via filamenten. De membranen vormen een fysieke drempel die alle bacteriën, bepaalde virussen en microplastics tegenhoudt. Zo zal het water dat in de Zenne geloosd wordt van uitstekende kwaliteit zijn. De BMWB is van plan om een deel van dit water te hergebruiken voor de noden van de site zelf en een ander deel eventueel te leveren aan omliggende bedrijven.
Fase C ten slotte bestaat uit de vernieuwing van de ‘slibketen’ van het station Brussel-Zuid. Deze fase is op 1 maart begonnen en zal afgerond zijn op 31 augustus 2020. De oude waterketen (biologie en reservoirs) wordt gesloopt en er komt een nieuwe eenheid voor de behandeling van het slib dat afkomstig is van het station. Het zuiveringsslib is de allerlaatste afvalstof van een waterzuiveringsstation.

Momenteel ‘produceert’ het Brusselse waterzuiveringsstation jaarlijks 25.000 ton slib. In fase C van het project zal een eenheid geïnstalleerd worden voor de behandeling van het water dat overblijft nadat het slib gedroogd is, evenals een gisteenheid voor het slib. Dit procedé heeft twee grote voordelen: er hoeft 30% minder slib afgevoerd te worden en er wordt elektriciteit geproduceerd via warmtekrachtkoppeling.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

VMM bouwt dijken in Wingevallei tegen overstromingsschade

VMM bouwt dijken in Wingevallei tegen overstromingsschade

De vallei van de Winge en haar zijlopen (Vlaams-Brabant) is bijna volledig overstromingsgevoelig gebied. Om in de toekomst overstromingsschade te beperken, stelt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor om met dijken de woningen en het[…]

Regering investeert in duurzame energie

Regering investeert in duurzame energie

Antwerpen stimuleert verwijderen van asbest uit woningen

Antwerpen stimuleert verwijderen van asbest uit woningen

Waterbull ruimt dwergkroos

Waterbull ruimt dwergkroos

Meer artikels