Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vrijstelling inhaalbeweging bindend sociaal objectief

Het Decreet Grond- en Pandenbeleid legde gemeenten met een aandeel sociale huur van minder dan 3%, naast de reguliere inspanning die voor alle gemeenten geldt, een specifieke inhaalbeweging op inzake de realisatie van sociale woninbouw. Een besluit dat de Vlaamse regering zopas principieel goedkeurde, voorziet nu een procedure voor gemeenten om een vrijstelling of vermindering van die specifieke inhaalbeweging aan te vragen.

De stad of gemeente kan dit doen als ze al belangrijke inspanningen levert voor de opvang van woonbehoeftige doelgroepen. Concreet kan men vrijgesteld worden van de inhaalbeweging als in de gemeente woningen bestemd zijn voor het begeleid wonen van jongeren en opvangtehuizen voor daklozen, ex-gedetineerden of ex-psychiatrische patiënten, als zich in de gemeente een open en/of gesloten asielcentrum bevindt of als er doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners beschikbaar zijn.

Er is ook een vermindering mogelijk als in de gemeente woningen die met een subsidie door het Vlaamse Gewest gerealiseerd zijn, verhuurd worden onder de marktprijs, en die niet meetellen voor het bindend sociaal objectief (bso). Concreet gaat het om de sociale huurwoningen in eigendom of in beheer van het Vlaams Woningfonds, van de gemeente zelf, van het OCMW, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of een OCMW-vereniging die gerealiseerd zijn vóór 1 januari 2008, de datum van de nulmeting.

Het Vlaamse woonbeleid wil het sociale woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. Elke gemeente kreeg daarom een bindend sociaal objectief opgelegd. Binnen een vooropgestelde termijn moet de gemeente op haar grondgebied een aantal bijkomende sociale huurwoningen, koopwoningen en/of kavels realiseren.

Vanuit haar regisseursrol op het vlak van lokaal woonbeleid neemt de gemeente concrete initiatieven om tijdig dit bso te behalen. Het bso is de rechtsplicht voor de gemeente om de opgelegde doelstellingen inzake bijkomende sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels te realiseren in de periode 2013-2020. De termijn voor de bijkomende sociale huurwoningen werd nadien verlengd tot 2023. In het regeerakkoord 2014-2019 is afgesproken dat de termijn voor de sociale huurwoningen nogmaals wordt verlengd tot 2025.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe bestemming voor oude drukkerij Strobbe in Izegem

Nieuwe bestemming voor oude drukkerij Strobbe in Izegem

In het centrum van Izegem maakt de vroegere drukkerij Strobbe plaats voor 113 nieuwbouwappartementen. Projectontwikkelaar ION kreeg de goedkeuring voor vier bijna-energieneutrale gebouwen op de site die wordt omgebouwd tot Cultuurfabriek,[…]

Voetbalveld Standaard Muide wordt warmtebron voor buurt

Voetbalveld Standaard Muide wordt warmtebron voor buurt

Nieuwe stap in uitvoering van de bouwshift

Nieuwe stap in uitvoering van de bouwshift

Woonproject en nieuwe campus aan Havenkaai in Kortrijk

Woonproject en nieuwe campus aan Havenkaai in Kortrijk