Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Voluit inzetten op de circulaire economie

Gerelateerde onderwerpen :

,

De Brusselse minister van Tewerkstelling, Economie en Opleiding Didier Gosuin loofde het BRC Bouw tijdens de Week van de Bouw omdat het extra opleidingsmodules ontwikkelt die kunnen ingepast worden in een vormingstraject of een opleiding vervolledigen. ?Deze opleidingsmodules concentreren zich vooral op twee assen: veiligheid en ergonomie op de bouwplaats enerzijds en ecologisch bouwen anderzijds. Ze trachten de tewerkstellingsgraad te verhogen van werkzoekenden die in opleiding zijn via een contract bij Bruxelles Formation of de VDAB. Anderzijds heeft de zeer zwakke toetredingsgraad van leerlingen van het zesde en zevende opleidingsjaar tot de Brusselse bouwsector ons ertoe gebracht om een transversaal transitieproject naar het beroepsleven te steunen?, verklaart hij.

Dit professionele overgangsproject beantwoordt volgens hem aan de promotiedoelstellingen van de beroepsvorming, de tewerkstelling van jongeren en duurzaam werk, terwijl het ook de competitiviteit van Brusselse bouwondernemingen verzekert. Het streeft twee belangrijke missies na: alternerende jongeren en Brusselse bouwondernemingen bij de ondersteuning van deze jongeren begeleiden en de professionele overgang van jongeren ingeschreven bij Actiris naar de sector bevorderen dankzij een beroepservaring (stage) en/of een gespecialiseerde opleiding, d.w.z. het scheppen van opleidingsplaatsen of beroepsstages bevorderen. Vier actiemiddelen worden voorgesteld en ondersteund door de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad om het behoud en de professionele overgang van jongeren in de sector te verzekeren: de coördinatie en opvolging bij de stakeholders, de rol van administratieve facilitator, de communicatie en de evaluatie.

?We verwachten vier resultaten op het eind van het project: de bevordering van de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van het stageaanbod, de individuele beroepsopleiding in de onderneming (ibo) en de eerste professionele ervaringen in de bouwsector door jonge werkzoekenden en leerbedrijven; de begeleiding van bouwondernemingen, meer bepaald kmo?s en erg kleine ondernemingen, bij de ondersteuning van stagiairs; de ondersteuning van de alternerende opleiding van jongeren in Brusselse kmo?s en heel kleine ondernemingen; en het gebruik van regionale hulpmiddelen bij de tewerkstelling door bouwfirma?s versterken?, besluit Gosuin.

De Brusselse minister van Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie Céline Fremault juichte tijdens de voorbije Week van de Bouw toe dat deze tweede editie voortbouwde op de succesvolle eerste editie in 2014, die werd gelanceerd in het kader van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu in het Brusselse Jubelpark. ?Ondanks de sociale dumping creëert de bouwsector veel werk in de 12.000 ondernemingen die actief zijn in Brussel. Jaarlijks worden respectievelijk 9 en 7 miljoen ton aan materialen in- en uitgevoerd. De bouw verbruikt veel hulpbronnen (20% van de ingevoerde materialen), produceert veel afval (600.000 ton per jaar) en beschikt over de grootste voorraad aan materialen (ongeveeer 84% van de totale massa) van dit gewest. Deze grote hoeveelheid materialen biedt mooie kansen om te creëren, te diversifiëren en te specialiseren. De Brusselse bouw zorgt voor een belangrijke storting van materialen die ons toelaat om de principes van de circulaire economie op een positieve manier toe te passen?, beseft ze.

RPCE

De circulaire economie is een model waarin geen afval meer bestaat want het wordt opnieuw een grondstof en een natuurlijke hulpbron. Ze tracht de impact op het milieu en onze hulpbronnen te herdenken in alle fasen van de levenscyclus van producten en diensten. Daarom heeft de Brusselse gewestregering op 10 maart het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) goedgekeurd, dat 13 concrete maatregelen omvat om de bouwsector te begeleiden bij diens transitie naar een doeltreffend economisch beheersmodel van hulpbronnen die deel uitmaken van deze stad.

?Om het gebouwenbestand nog beter te integreren in de stedelijke realiteit moeten we het anders vormgeven: ze moeten een veel langere levensduur hebben en makkelijk aangepast en gedemonteerd kunnen worden. Onze kantoren moeten eenvoudig kunnen worden omgevormd tot woningen en omgekeerd', benadrukt Céline Fremault.

Ze noemt het BRC Bouw op dit vlak een bevoorrechte partner van de regering. Het vormt net als de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad, het WTCB, de cluster Ecobuild, de incubator Greenbizz en de activiteitencoöperatie Baticrea een structuur waarop het Brusselse Gewest steunt om de bouwsector te begeleiden. In dit kader moet het BRC Bouw de nieuwe technieken en competenties detecteren opdat werkzoekenden zo goed mogelijk voorbereid zijn op de arbeidsmarkt van de duurzame bouwsector.

?Het BRC Bouw onderneemt reeds een heleboel baanbrekende en inspirerende acties voor de uitvoering van het GPCE zoals de module Passief Duurzaam, de projectoproep mobil'UP, de inspanningen inzake akoestische isolatie en de identificatie van nieuwe kanalen voor het hergebruik van bouwmaterialen. Dit doeltreffende beheer van hulpbronnen is essentieel in een stedelijke omgeving, temeer daar bijna de helft van de wereldbevolking in steden woont en dit aandeel tegen 2050 zelfs naar 66% zal stijgen. Het RPCE (Regionaal Plan voor Circulaire Economie)voorziet tevens dat het BRC Bouw de noodzakelijke tools zal aanreiken om toekomstige Brusselse arbeiders voor te bereiden op de arbeidsmarkt van morgen. Het moet nieuwe didactische modules en pedagogische hulpmiddelen ter beschikking stellen en de bestaande opleidingen en opleidingsprofielen aanpassen door de hokjes tussen competenties weg te nemen aan de hand van een cross-beroepenbenadering?, verklaart minister Fremault.

Wanneer ze over opleiding in de bouwsector spreekt, denkt ze ook aan onderwijs. Dankzij initiatieven als deze Week van de Bouw kunnen jongeren en leerlingen gesensibiliseerd worden voor nieuwe beroepen, technieken en competenties die noodzakelijk zijn om mee te zijn met de evolutie van de Brusselse bouw. Hierbij zijn duurzame bouwberoepen toekomstgerichte beroepen.

?Het behoud van ons milieu vormt een bron voor werkgelegenheid. Deze jobs dragen bij tot de verbetering van onze omgeving en onze levenskwaliteit en vergen specifieke competenties. We moeten onze jongeren helpen deze competenties te verwerven om hen nieuwe toekomstkansen te bieden. We willen de Brusselaars een geloofwaardig alternatief bieden dat de lokale economie bevordert en dat beantwoordt aan de noden van de burgers (inzake huisvesting, voorzieningen, werk, mobiliteit, vrije tijd, ...) en van de ondernemingen (kostenbesparing, ontwikkeling, innovaties, ...) en dat de levenskwaliteit van onze inwoners verbetert. Dit model van duurzame ontwikkeling met een menselijker gelaat beschouwt economische groei niet langer als een doel op zich, maar als een hulpmiddel voor de groei van onze levenskwaliteit?, benadrukt Céline Fremault. Door zijn economisch onstabiele context heeft Brussel volgens haar nood aan initiatieven en innovaties. Het GPCE biedt een duidelijk en concreet antwoord op deze behoefte.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

KU Leuven bouwt nieuwe campus in het Pachecogebouw in Brussel

KU Leuven bouwt nieuwe campus in het Pachecogebouw in Brussel

De KU Leuven gaat faculteiten onderbrengen in de Sokkel van het Pacheco-gebouw van Belfius Insurance in Brussel en zal er een toekomstgerichte site voor onderzoek en onderwijs ontwikkelen. Er wordt afgestapt van het geplande en reeds vergunde[…]

21/09/2021 | ProjectenScholen
Nieuw dakterras voor Bozar in Brussel

Nieuw dakterras voor Bozar in Brussel

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Nog vijf ontwerpteams voor sportcomplex aan Vergotedok

Nog vijf ontwerpteams voor sportcomplex aan Vergotedok

Meer artikels