Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vloeren energetisch renoveren

Gerelateerde onderwerpen :

De Infofiche 69.4 van het WTCB bestudeert in detail de belangrijkste principes met betrekking tot de thermische isolatie van vloeren. Dit artikel spitst zich toe op de technieken voor de energetische renovatie van vloeren die een verwarmd volume van een niet-verwarmd scheiden. Tussenvloeren worden niet besproken omdat de thermische eisen ervoor gering zijn en vooral omdat de bijkomende akoestische eisen een specifieke studie vereisen.

De huidige regelgeving legt voor elke volledige renovatie van de wand een maximale warmtedoorgangscoëfficiënt van 0,30 W/m².K op in Brussel en Wallonië en zelfs van 0,24 W/m².K in Vlaanderen. Dat vereist een isolatiedikte tussen 10 en 20 cm, naargelang de gekozen isolatie.

Diagnose

Alvorens met de werken te beginnen, moet men de bestaande vloeren zorgvuldig onderzoeken om de omvang en de kostprijs van de uit te voeren werken te bepalen.

Elke abnormale vervorming van de ondergrond (doorbuiging) moet steeds grondig bestudeerd worden om de oorzaken ervan te achterhalen. De toelaatbare vervormingen van de vloeren staan in de norm NBN B 03-003. Deze waarden liggen tussen 1/250ste en 1/1.000ste van de overspanning en worden doorgaans vastgelegd in functie van de scheurgevoeligheid van de vloerbekledingen of de op de vloer rustende wanden. Hogere waarden zijn niet onmiddellijk verontrustend ' de norm aanvaardt voor plattedakplaten een vervorming tot 1/125ste van de overspanning tussen steunpunten ' voornamelijk voor houten vloeren en grote overspanningen waarbij het vervormingscriterium zwaarder weegt dan het stabiliteitscriterium. Indien nodig moet men een studiebureau inschakelen om bijkomende onderzoeken uit te voeren, rekening houdend met de eventuele hinder door trillingen, en de te treffen maatregelen kan bepalen (bv. bijkomende steunpunten, gelijmde wapeningen ...).

Bij een vloerplaat op volle grond of een vloerbekleding die rechtstreeks op een op de volle grond gestabiliseerd zandbed geplaatst werd, moet men voornamelijk nagaan of er vocht aanwezig is. Voor vloeren boven een kelder, kruipruimte of buitenruimte moet men de staat van de ondergrond grondig bestuderen (bv. corrosiesporen, pop-outs in beton, scheurvorming in de welfsels uit gebakken klei).

Bij houten vloeren is het van primordiaal belang dat er geen vochtsporen of aantasting door insecten dan wel door schimmels op te merken vallen, voornamelijk aan de inwerking van de vloerbalken. Men moet maatregelen treffen om de eventuele vochtbron permanent te elimineren en de aangetaste delen van de vloerbalken te vervangen door behandeld hout (procedure A2 of te bepalen volgens de ingeschatte risico's).

De bijkomende thermische isolatie kan bovenop of onder de ondergrond aangebracht worden of ' bij houten vloeren ' in zijn dikte. Men moet steeds in het achterhoofd houden dat hoe dichter de thermische isolatie bij de vloerbekleding ligt, hoe lager de thermische inertie ervan zal zijn en hoe sneller ze zal reageren op temperatuurschommelingen in het binnenklimaat. De isolatielaag die bovenop de ondergrond geplaatst is, verzekert doorgaans de continuïteit van de thermische isolatie van de gevelmuren wanneer ze langs de binnenzijde geïsoleerd zijn.

Wanneer het afwerkniveau van de vloerbekleding slechts in beperkte mate verhoogd kan worden, kan de dikte van de thermische isolatie verminderd worden door platen met een zeer lage warmtedoorgangscoëfficiënt te gebruiken, zoals nanogestructureerde isolatieplaten op basis van aërogels en vip's (vacuum insulating panels). De vervorming bij belasting van deze platen moet echter conform zijn aan de criteria ter zake (zie het WTCB-Dossier 2010/4.12). Door een zwevende vloerbekleding op een beplating te plaatsen (indien nodig dubbel gekruist) kan de totale overdikte sterk verminderd worden.

Vloerbekleding op volle grond

Vloerbekleding op volle grond kan men aantreffen in oude woonhuizen waarvan de vloerbekleding ' die meestal uit tegels van gebakken aarde of cementgebonden tegels bestaat ' met mortel op een onderlaag van gestabiliseerd zand geplaatst werd, rechtstreeks op de vooraf aangestampte vloer.

Wanneer het afwerkniveau van de vloerbekleding verhoogd kan worden ' wat impliceert dat de hoogte onder het plafond voldoende hoog is en dat het niveau van het binnen- en buitenschrijnwerk aangepast kan worden ' is de meest economische oplossing de thermische isolatie op de bestaande vloerbekleding aan te brengen. Daartoe kan men kiezen voor stijve panelen, die bij voorkeur op een vochtscherm geplaatst worden, of voor een gespoten polyurethaanschuim. De isolatie moet dan beschermd worden met een kunststoffolie. Daar bovenop moet een gewapende dekvloer aangebracht worden waarop dan de vloerbekleding komt.

Indien het niveau van de toekomstige vloerbekleding niet gewijzigd kan worden, moet men de vloerbekleding en haar dekvloer verwijderen, de vloer uitgraven tot op de benodigde diepte, een vochtscherm uitrollen, de thermische-isolatieplaten plaatsen, deze platen beschermen met een kunststoffolie en de betonplaat, de (gewapende) dekvloer en de gewenste vloerbekleding uitvoeren. De ontwerper moet in functie van de gewenste thermische inertie bepalen of de plaat uit gewapend beton onder of boven de thermische isolatie geplaatst wordt.

Vloerplaat op volle grond

Ook bij een vloerplaat op volle grond kan men op verschillende situaties stuiten. Wanneer het afwerkniveau van de vloerbekleding verhoogd kan worden, volstaat het om de thermische isolatie op de bestaande vloerbekleding aan te brengen. Dit is een economische oplossing.

Indien het afwerkniveau slechts in beperkte mate verhoogd kan worden (bv. mogelijkheid om zeer hoge deuren te vervangen of te verkleinen), is het mogelijk de vloerbekleding en haar dekvloer te verwijderen, de thermische isolatie op de vloerplaat te plaatsen en ze te beschermen met een kunststoffolie.

Indien het afwerkniveau van de vloerbekleding niet gewijzigd kan worden (bv. omdat het niveau bepaald wordt door de hoogte onder het plafond of door het binnenschrijnwerk), moet de vloerplaat vernield en verwijderd worden en de grond tot op het gewenste niveau uitgegraven. De thermische isolatie kan onder of bovenop de vloerplaat geplaatst worden, al naargelang men een grotere thermische inertie wil of niet.

Vloer boven een niet-verwarmde ruimte

Waar de thermische isolatie geplaatst wordt zal allereerst afhangen van de intentie om de vloerbekleding al dan niet te vervangen, de gewenste thermische inertie en de mogelijkheid om de thermische-isolatielaag van de vloer te verlengen met die van de aangrenzende wanden.

De meest economische oplossing bestaat er doorgaans in de thermische isolatie ondergronds aan te brengen. Het nadeel daarvan is dat ze, wanneer de gebouwgevels langs de binnenzijde geïsoleerd zijn, de continuïteit van de isolatielaag verhindert. In dat geval is de meest logische oplossing de vloeropbouw langs de bovenzijde te isoleren, omdat het dan gemakkelijker is om de continuïteit van het luchtscherm te garanderen.

Bron: het artikel 'Technieken voor de energetische renovatie van vloeren' van arch. Luc Firket, adjunct-afdelingshoofd Technisch Advies van het WTCB, in WTCB-Contact 2016/1. Er mag alleen verwezen worden naar het artikel zelf, te vinden op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan op de homepage.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën

Een robothond, exoskeletten, drones en 360°-camera’s waren slechts enkele technologische toepassingen in de bouwsector waarmee studenten van de Hogeschool PXL en UHasselt recent konden kennismaken tijdens een demonstratiedag voor[…]

23/05/2022 | VakopleidingHasselt
Energetische renovatie van erfgoedgebouwen

Energetische renovatie van erfgoedgebouwen

De impact van houtkachels op de luchtkwaliteit moet omlaag

De impact van houtkachels op de luchtkwaliteit moet omlaag

B&R Bouwgroep test kalkhennepisolatie als barrière tegen transmitterend geluid

B&R Bouwgroep test kalkhennepisolatie als barrière tegen transmitterend geluid

Meer artikels