Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen wil meer innovatie kopen via overheidsopdrachten

Als grote investeerder en consument wil de Vlaamse overheid haar aankoopmacht aanwenden om via de inzet van haar aanbestedingsinstrumentarium meer innovatie te kopen. Ze streeft daarbij een dubbel doel na: de optimalisering van haar eigen werking en publieke dienstverlening en de stimulering van innovatie en de creatie van innovatieve producten. Het gaat dus om de inzet van overheidsaankopen als economisch en innovatiebeleidsinstrument.

De achterliggende ambitie van het initiatief Overheidsopdrachten voor innovatie is de ontwikkeling van een evenwichtig en risicoberekend proces waarbij de Vlaamse overheid innovatieve producten en diensten koopt en tegelijk innovatie stimuleert. Dit doet de overheid dus via haar aankoopmacht. De overheid neemt daarbij voor bedrijven een pioniersrol op als 'launching customer', 'early adopter' of 'first buyer' van innovatie.

Om deze ambitie te kunnen waarmaken, biedt de regelgeving voor overheidsopdrachten nu reeds vrij veel ruimte voor innovatie. Bovendien evolueert het regelgevingskader ook in die richting. Zo worden overheidsaankopen in de nieuwe EU-richtlijnen voor overheidsopdrachten (o.a. richtlijn 2014/24/EU) expliciet als een innovatiebeleidsinstrument naar voren geschoven. Overheidsaankopen ('public procurement') worden door de EU dan ook steeds meer gezien en gepromoot als een belangrijk middel om innovatie te stimuleren.

Anderzijds zijn er ook belemmerende factoren. Zo zijn de opgelegde juridische, technische en financiële criteria waaraan aankopers zijn gebonden om hun bestekken op te stellen doorgaans nog (te) conservatief en behoudsgezind gedefinieerd om voldoende ruimte te laten voor innovatie. Voor zover die ruimte toch te vinden is, gaan de aankopers vaak eerder op zekerheid spelen en risicovollere aankopen van innovatie liever vermijden. Dit eerder conservatieve discours wordt bovendien doorgaans onderschreven door controle-instanties zoals de Inspectie van Financiën en het Rekenhof, die eveneens opteren voor de kandidaat met 'de goedkoopste en minst risicovolle offerte' waardoor innovatie vaak weinig of niet aan bod komt.

Ten slotte maakt onbekend ook onbemind: het innovatieve marktaanbod is vaak niet of onvoldoende bekend bij de aankopers van de Vlaamse overheid terwijl aanbieders van innovatie te weinig vertrouwd zijn met de vraag of de behoefte van de Vlaamse overheid en ook moeilijk hun weg weten te vinden naar de overheid als hun (potentiële) klant.

Met het initiatief 'Overheidsopdrachten voor innovatie' wil men het draagvlak om meer innovatiegericht te kopen bij de Vlaamse overheid verruimen door de mentaliteit van de aankopers en de controle-instanties meer in de richting van innovatie te stimuleren. Aanpassingen in de administratie en van de procedures moeten de aankoop van meer innovatie door de Vlaamse overheid toelaten. Bovendien moeten aankopers en innovatieve marktspelers elkaar beter leren kennen.

De aankopers moeten begeleiding en op termijn zelfs financiële steun krijgen om meer innovatiegericht aan te kopen. Men wil streven naar de inzet van minimum 3% van de beschikbare aanbestedingsbudgetten voor de aankoop van innovatie. De bedoeling is dit engagement te laten bekrachtigen via de ondertekening van een charter dat ook door de Vlaamse regering mee wordt onderschreven. De werkgroep Overheidsopdrachten voor innovatie buigt zich momenteel over een meer precieze invulling van deze 3%-norm: welke aankopen van welke innovatie en met welke budgetten kunnen voor deze norm in aanmerking komen' Op langere termijn wil men ook thematische ‘meet & greets’ organiseren waarop aankopers en innovatieve marktspelers elkaar beter kunnen leren kennen en waar alvast initiatieven in de richting van concrete aankopen van innovatie kunnen worden genomen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette