Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaanderen verhoogt gemeentelijke rioleringssubsidie

Vlaanderen verhoogt gemeentelijke rioleringssubsidie

'De rioleringssector kan blijven rekenen op steun van Vlaanderen. In 2015 werd het lokaal pact met Aquafin voor vijf jaar met 30 miljoen tot 130 miljoen ' per jaar uitgebreid. In het 'Optimalisatieprogramma 2017'; dat de Vlaamse regering zopas goedkeurde, wordt hiertoe voor het eerst een bijkomende schijf projecten ter waarde van 30 miljoen ' opgedragen. Daarnaast wordt een verhoging van de gemeentelijke subsidie met 60 miljoen ' tot bijna 140 miljoen ' in de begroting voorzien. Ten slotte wordt op mijn vraag momenteel een aangepast subsidiebesluit voor de gemeentelijke riolering voorbereid', zei Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege eind vorige maand op de Vlariodag in Antwerpen.

'Begin dit jaar is de waterfactuur grondig gewijzigd. De nieuwe factuur maakt komaf met al te zeer uiteenlopende tariefstructuren. Voortaan is het vaste recht voor alle watermaatschappijen gelijk. De prijs voor drinkwater is hierdoor een stuk eenvoudiger te vergelijken. Ook voor de saneringscomponenten werd een gelijk vast recht ingevoerd. Dit zorgt voor meer stabiele inkomsten voor de inzameling en zuivering van afvalwater. Iedere Vlaming ontvangt voortaan een sterk progressieve waterfactuur. Zuinig en normaal waterverbruik krijgt een laag tarief. Bij een groter verbruik wordt een hoger, dubbel tarief aangerekend, ook voor de sanering. De tarifering is dan wel ingrijpend gewijzigd, het algemene principe blijft evenwel behouden: de watermaatschappijen bepalen het tarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding volgens de kosten verbonden aan het gemeentelijke rioolbeheer', zegt Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege.

Beheerskosten

'Om de financiële transparantie in het gemeentelijke rioolbeheer te vergroten, bevraagt de Vlaamse Milieumaatschappij jaarlijks de kosten en opbrengsten die daaraan verbonden zijn. Vorig jaar heeft 97% van de gemeenten de bevraging voor 2014 ingevuld; voor het luik met de bevraging over het onderhoud en beheer van de saneringsinfrastructuur was de respons zelfs 99%. Eén van de belangrijkste resultaten is het zicht op de jaarlijkse kost van het gemeentelijke rioolbeheer in Vlaanderen. Die bedraagt meer dan 300 miljoen ', wat overeenkomt met een gemiddelde kost van 49 ' per inwoner. Daartegenover staat een gemiddelde opbrengst van 57 ' per inwoner. De opbrengsten volstonden dus om de kosten te dekken, waardoor de financiële gezondheid van de gemeentelijke rioleringssector in 2014 gevrijwaard was', weet de Vlaamse minister. Danny Verhulst van werkgroep 7 van Vlario stelt dat deze cijfers nog ontoereikend zijn om de jarenlange achterstand in onderhoud weg te werken.

Blijven investeren

'Een belangrijke kanttekening is wel dat de beoogde overeenstemming tussen de tarieven en de kosten nog niet bereikt is. Ik wil de watermaatschappijen en de gemeenten vragen om hier meer aandacht aan te besteden en ook opgebouwde reserves aan te spreken om te blijven investeren in de uitbouw en de renovatie van de rioleringsinfrastructuur', vult Joke Schauvliege aan.

'In navolging van de rondzendbrief die ik in 2013 uitvaardigde, is het de bedoeling dat de middelen uit de gemeentelijke saneringsbijdrage en 'vergoeding enkel worden aangewend voor het gemeentelijke rioolbeheer. Overschotten kunnen niet uitgekeerd worden als dividenden en moeten opnieuw geïnvesteerd worden in riolering. Uit de rapportering aan de VMM blijkt dat in 2014 zo goed als geen dividenden uitgekeerd werden, wat positief is. Daarnaast voorzien de meeste intergemeentelijke rioolbeheerders ook een investeringsfonds waarin overschotten gereserveerd worden voor de uitbouw van het rioleringsstelsel; ook dat is een goede zaak', stelt de Vlaamse minister.

'Om tot een sluitende financiering te komen, moet eveneens aandacht worden besteed aan kostenefficiëntie. 'Meer doen met minder' is noodzakelijk. Het benchmarkmodel 'Gemeentelijk financieel toezicht' brengt de kostenefficiëntie van de gemeentelijke rioolbeheerders in Vlaanderen in kaart en positioneert ze tegenover mekaar. De resultaten leren ons dat er ruimte is voor een verdere verbetering van de kostenefficiëntie. Ik wil graag een oproep doen om hiervan werk te maken door mee te participeren in het leertraject RIO-Leren, dat de VMM organiseert, of in andere fora die voor de sector worden opgezet', vraagt minister Schauvliege.

Infiltratie

'De nieuwe zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die sinds 12 maart dit jaar van kracht zijn, leggen voor elke gemeente vast hoe en wanneer het huishoudelijke afvalwater wordt gesaneerd. Eén van de belangrijkste elementen is de toenemende mate van scheiding van afvalwater en regenwater. Behalve de inspanningen die door de overheid en de rioolbeheerders gebeuren, is het van belang dat ook de burger mee participeert. Het aanleggen van gescheiden stelsels heeft immers weinig nut als er op het particuliere domein geen afkoppeling is', besluit minister Schauvliege.

In Aalst is infiltratie van het hemelwater op eigen terrein de norm voor nieuwbouwwoningen. 'Daarvan wordt in principe enkel afgeweken als infiltratie niet mogelijk is. Dat geldt voor zowat 5% van de aanvragen. In tien jaar tijd zijn in Aalst al afgerond duizend woningen gerealiseerd zonder regenwaterafvoer. Het valt ons op dat bij de keuring bij nieuwbouwwoningen zonder regenwaterafvoer minder fouten vastgesteld worden dan bij nieuwe woningen met een droogweerafvoer en een regenwaterafvoer. Ook bij de aanleg van wegen kijken we altijd of het regenwater kan infiltreren in grachten of bermen', weet Nico Rottiers van de stad Aalst.

Over de vraag of infiltratie in elke bodem mogelijk is, lopen de meningen van deskundigen uiteen. Aan het ene uiterste van het spectrum staat o.m. Bram Vogels van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) die stelt dat infiltratie nagenoeg in elke bodem in Vlaanderen mogelijk is. Hij staaft dat met cijfers van zowat 600 tests waarbij de resultaten nauwelijks verschillen volgens de bodem. Enkel de zandgronden schieten eruit als sterk doorlatend. Aan het andere uiterste van het spectrum staan Filip Demey en Jan Bosschem van de federatie van studiebureaus die stellen dat infiltratie enkel kan in zand- en zandleemgrond, die slechts in beperkte mate voorkomt in Vlaanderen.

Sensibilisering

Directeur Wendy Francken van Vlario pikte in haar slottoespraak in op het thema van de infiltratie bij de particulier. 'Hoe zorgen we voor meer infiltratie van hemelwater op de plaats waar het neerkomt' Gaan we de burger nog meer verplichtingen opleggen of gaan we inzetten op sensibilisering van alle actoren' De handhaving via de gewestelijke verordening hemelwater laat te wensen over. Een duidelijke sensibiliseringscampagne moet de burger duidelijk maken dat brongerichte maatregelen onontbeerlijk zijn om ons huidig comfort inzake watervoorziening te behouden. Als de burger zich meer bewust is van de gevolgen en ook de voordelen kent, zal hij uit eigen beweging maatregelen nemen', stelt Wendy Francken.

Voorts riep de directeur van Vlario nog op tot meer samenwerking in de sector. 'De overheden en de andere partners zullen een verstandshuwelijk moeten sluiten. De vraag is of alle rioolbeheerders en gemeenten elkaar weten te vinden om samen te werken. De diepste valkuil is dat partijen elkaar onvoldoende vertrouwen en blijven steken in het koesteren van eigen posities en instrumenten. Vlario bekijkt bv. hoe het komt dat heel wat projecten niet aanbesteed geraken en waarom al die middelen geblokkeerd blijven. Aansluitend ijveren wij voor het bijsturen van procedures', besluit Wendy Francken.

Op de Vlariodag waren er voorts nog uiteenzettingen over o.m. de financiële situatie van de gemeenten door Christophe Claeys van de VVSG, het wijzigen van het subsidiebesluit door Rebecca Callebaut van de VMM en handhaving door Tom Swerts van GD&A Advocaten en Steven Verbanck van de VVSG.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Dit najaar starten de infrastructuurwerken om het binnengebied Leurshoek in de Oost-Vlaamse gemeente Beveren te ontwikkelen. Het gemeentebestuur werkt hiervoor samen met Danneels Development nv. Vlaanderen Bouwt vzw (Vlabo), projectregisseur van[…]

19/05/2022 | WedstrijdWoningbouw
Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Nationale Bank waarschuwt voor dalende marges bij ondernemingen

Nationale Bank waarschuwt voor dalende marges bij ondernemingen

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst