Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse tarieven kilometerheffing vastgelegd

Vlaamse tarieven kilometerheffing vastgelegd

In heel België geldt vanaf april volgend jaar op de autosnelwegen en op de belangrijkste verkeersassen een kilometerheffing voor binnen en buitenlandse vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton. De tarieven worden per regio bepaald. De vrachtwagens worden belast op basis van tonnage, emissieklasse en wegtype. Ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel werden de tarieven aanzienlijk verlaagd, vooral voor kleinere vrachtwagens (tussen 3,5 en 12 ton). Daarmee zitten de tarieven onder het niveau van de Duitse kilometerheffing.

Omdat ook de emissieklasse een factor is, krijgt de vergroening van het vrachtwagenpark een stevige impuls. Wie investeert in groene en zuinige vrachtwagens, wordt daarvoor beloond. De meest groene vrachtwagens, met Euronorm 5 en 6, genieten het meest voordelige tarief. Een voertuig uit de meest vervuilende klasse, gebouwd vóór 1999 en zwaarder dan 32 ton, betaalt het maximumtarief van 0,2 '. Een vrachtwagen in de laagste gewichts- en emissieklasse betaalt het minimumtarief van 0,074 ' per kilometer. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil op termijn een voordeliger tarief lanceren voor vrachtwagens die elektrisch, op gecomprimeerd aardgas of op lpg rijden.

Er komen ook compensaties voor de binnenlandse transportsector, al moet die regeling nog worden goedgekeurd door Europa. Zo wordt de kilometerheffing volledig aftrekbaar van de vennootschaps- en personenbelasting. Het eurovignet wordt afgeschaft en de verkeersbelasting daalt tot het toegelaten Europese minimum. Voor kleinere vrachtwagens tot 12 ton wordt deze belasting zelfs volledig afgeschaft. Er wordt 40 miljoen ' voorzien om de directe en indirecte loonlasten van de transportsector te verminderen. Ook komt er meer administratieve en technische vereenvoudiging, waaronder de afschaffing van dubbele controles en een verruiming van de bijscholingsmogelijkheden.

Om de concurrentiepositie van de Vlaamse havens te vrijwaren, wordt het volledige havengebied van de vier Vlaamse zeehavens vrijgesteld van de kilometerheffing. Een groot deel van de N49-verbinding, die de kusthavens verbindt met de Antwerpse en de Gentse haven, vallen eveneens buiten de heffing. Ook de Liefkenshoektunnel en de aanvoerwegen ernaartoe worden vrijgesteld van de kilometerheffing. De bestaande tol blijft. Als het vrachtverkeer op bepaalde wegen sluipverkeer veroorzaakt, zal ook daar een kilometerheffing worden aangerekend.

Wegeninfrastructuur

Met het geld van de kilometerheffing kan de Vlaamse regering ongeveer 100 miljoen ' extra investeren in het kernwegennet, bovenop het huidige investeringsbudget van 350 miljoen '. De opbrengsten van de kilometerheffing zullen o.m. worden geïnvesteerd in de Brusselse Ring, de ontsluiting van de Waaslandhaven, de Limburgse Noord-Zuidverbinding en de A12. Ook de boetes op inbreuken tegen de kilometerheffing worden geïnvesteerd in het wegennet. De rest van de opbrengst is bestemd om de Vlaamse begroting op te krikken.

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) ontkent dat de 100 miljoen ' die via de kilometerheffing naar werken zullen gaan, het beschikbare investeringsbudget voor wegeninfrastructuur met een even groot bedrag zal doen toenemen. De voorbije jaren kreeg het agentschap Wegen en Verkeer jaarlijks 100 miljoen ' uit het Fonds voor Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU) voor de aanpak van gevaarlijke verkeerspunten. Maar de nieuwe regering heeft intussen beslist om de FFEU-middelen grotendeels voor andere investeringen in te zetten, o.m. voor de nieuwe sluis in Terneuzen. Volgens de VCB betekenen de inkomsten uit de kilometerheffing op Vlaams niveau voor de wegenbouw dus niet veel meer dan een status quo.

De VCB stelt bovendien dat het bedrag van 100 miljoen ' uit de kilometerheffing voor wegenwerken onvoldoende is om de fors dalende mobiliteitsinvesteringen van de gemeentelijke overheden te compenseren. Volgens de vooruitzichten in het kader van de beheers- en beleidscyclus van de gemeenten zullen de gemeentelijke investeringen in mobiliteit dalen van 811 miljoen ' in 2014 tot 747 miljoen ' in 2015 en 688 miljoen ' in 2016. Dit komt neer op een daling met 123 miljoen ' in twee jaar tijd.

De beroepsorganisaties Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), Febetra en de Unie van Professionele Transporteurs over de weg (UPTR) vinden het positief dat het wegennet waarop de kilometerheffing zal worden toegepast, minder uitgebreid is dan het eurovignet-netwerk en dat inzake tarieven nog een kleine inspanning werd geleverd. Ook de beslissing om de landbouwvoertuigen die niet exclusief worden ingezet voor landbouwactiviteiten kilometerheffing te laten betalen, is voor de transportsector van essentieel belang.

Voor de transportsector is het tevens belangrijk dat gericht wordt gecontroleerd om elk misbruik aan banden te leggen. De drie verenigingen benadrukken dat de tarieven van deze kilometerheffing in ieder geval een zware impact zullen hebben op onze transportbedrijven en bij uitbreiding op de hele economie.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette