Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse regering wil nieuwe bouwmeester

De Vlaamse regering schrijft in september een vacature uit voor een nieuwe Vlaamse bouwmeester, die de in februari ontslagen Peter Swinnen moet opvolgen. Zoals eerder bekend geraakte, zal de nieuwe bouwmeester fungeren als adviseur van de volledige Vlaamse regering en zal hij of zij worden bijgestaan door een groep vier experts en het Team Vlaams bouwmeester.

De expertengroep functioneert als klankbord en steunt het bouwmeesterschap bij het uitwerken van het meerjarenprogramma en de jaaractieplannen, terwijl het team Vlaams bouwmeester instaat voor het inhoudelijke advies en de administratief-technische ondersteuning. De bedoeling is dat de bouwmeester begin 2016 aan het werk kan gaan.

De regering zoekt 'een architect die algemene erkenning geniet voor haar of zijn deskundigheid binnen het werkveld en tevens beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden'. De Vlaamse architectenorganisatie NAV reageert positief op het aanwervingsplan en is vooral tevreden dat de bouwmeester in de toekomst meer moet samenwerken met de architectensector.

In het Vlaamse regeerakkoord was afgesproken dat de bouwmeester zou vervangen worden door een bouwmeestercollege bestaande uit deeltijdse experts. Na een rondvraag bij alle spelers in de bouwwereld werden die plannen bijgestuurd. Nu heeft de Vlaamse ministerraad de conceptnota 'vernieuwd bouwmeesterschap' goedgekeurd. De plannen omvatten een duidelijke heroriëntatie van de bouwmeesterfunctie en de bijhorende procedures.

De bouwmeester moet vooral publieke bouwheren steunen bij concrete projecten, en dan eerder begeleidend dan beslissend. Zo kan hij opdrachtgevers bv. helpen bij het opstellen van een degelijk bestek. De procedure van de Open Oproep wordt grondig bijgestuurd. Dat is één van de instrumenten die de Vlaamse bouwmeester aanbiedt bij het zoeken naar architecturale kwaliteit voor projecten van de Vlaamse en lokale overheden.

De bouwmeester zal ook meer moeten inzetten op dialoog en samenwerking met de hele sector. De functie van bouwmeester wordt dus niet vervangen door een bouwmeestercollege, al is in de nieuwe functie-omschrijving wel sprake van een expertengroep die ten dienste zal staan van de bouwmeester.

'Die expertengroep zou als kwaliteitskamer en klankbord fungeren en de objectiviteit van de bouwmeester vrijwaren. Dat vinden we erg belangrijk. Deze groep zou echter maar twee tot vier keer per jaar samenkomen. We hopen dan ook dat die expertengroep haar rol ten volle zal mogen spelen', aldus NAV-voorzitter Kati Lamens.

Om de taakomschrijving van de Vlaamse bouwmeester op een goede wijze in te vullen, zijn voor de NAV binnen die groep verschillende competenties nodig. Kwaliteit van architectuur heeft immers betrekking op verschillende deelaspecten: architectuur, stedelijke ontwikkeling, ontwikkeling van het platteland, het erfgoed, cultuur, leefmilieu, de mobiliteit die alles met elkaar verbindt, visie en beleid op wonen, enz.

'Deze competenties en deelaspecten moeten ook doorwerken in de keuze van de samenstelling van de expertengroep. Een eerste en evidente voorwaarde voor NAV is dat daarin minstens een praktiserende architect aanwezig is', stelt Kati Lamens.

Eerder was ook al uitgelekt dat de functie niet wordt ingekapseld in het departement Omgeving, maar rechtstreeks onder de minister-president valt. De NAV vindt dat positief omdat de bouwmeester op die manier de verkokering kan tegengaan en de noodzakelijke bruggen kan slaan tussen bevoegdheden van verschillende ministers zoals Zorg, Economie, Wonen, Cultuur, Erfgoed en Gebiedsontwikkeling.

'We vinden de plannen beloftevol en ambitieus, maar hem of haar wacht een zware taak. De Vlaamse regering legt in haar plannen immers fel de nadruk op tweerichtingsverkeer tussen de sector en de bouwmeester. Deze laatste zal dat dus moeten waarmaken, maar krijgt daarvoor van ons alle steun', besluit de NAV-voorzitter.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette