Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse regering wil gezondheid lokale financiën versterken

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaamse regering wil gezondheid lokale financiën versterken

In het programmadecreet 2020 heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken Bart Somers de decretale basis gelegd om twee nieuwe financiële stromen naar de lokale besturen te realiseren. Dat gebeurt reeds vanaf het budgetjaar 2020.

De Vlaamse regering wil de lokale besturen financieel ondersteunen met nieuwe financieringslijnen naast de reeds bestaande. De bestaande algemene financieringslijnen blijven dus onverkort behouden: het Gemeentefonds, de Elia-compensatie (83 miljoen €), de aanvullende dotatie van de voormalige sectorale subsidies (131 miljoen €), de aanvullende dotatie voor de centrumsteden (151 miljoen € in 2018) en de dotatie ter regularisatie van de voormalige gesubsidieerde contractuelen (332,5 miljoen €). Ook de groeivoet van 3,5% van het Gemeentefonds en de dotatie voor de centrumsteden blijft bestaan.

Pensioenfactuur

Daar komen nu twee geldstromen bij. Ten eerste zal de Vlaamse overheid haar verantwoordelijkheid opnemen om de problematiek van de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenfactuur voor de lokale besturen voor de helft op te lossen. Zo geven we de lokale besturen ademruimte om verder te investeren op een voldoende hoog niveau.

De Vlaamse overheid zal deze extra algemene financiering voorzien vanaf het begrotingsjaar 2020. De geraamde kost voor de Vlaamse overheid voor de volgende jaren bedraagt 130,8 miljoen € voor 2020, 146,5 miljoen € voor 2021, 194,9 miljoen € voor 2022, 252,7 miljoen € voor 2023 en 282,9 miljoen € voor 2024.

Open ruimte

Ten tweede zal de Vlaamse regering een financieringslijn openen met betrekking tot de open ruimte. Om de inspanningen van gemeenten ten gevolge van het beheren van de open ruimte te valoriseren en om de open ruimte te vrijwaren, zal naast het Gemeentefonds een bijkomende algemene financieringslijn opgebouwd worden waarvoor alle gemeenten behalve de dertien centrumsteden in aanmerking komen. De impact ervan wordt geleidelijk opgebouwd om in 2024 op volle kracht te komen. Deze financieringslijn volgt dezelfde groeivoet als het Gemeentefonds, ook na 2024.

De vrijwaring van de open ruimte is volgens Bart Somers van cruciaal belang, om redenen van zowel een goede ruimtelijke ordening als mobiliteit, leefmilieu en klimaatbeleid. Dat inzicht is de laatste jaren voortdurend gegroeid. De bestaande financieringsinstrumenten stimuleren te weinig het vrijwaren van de open ruimte. Minister Somers wil met een nieuw en afzonderlijk financieringskanaal ten voordele van de lokale besturen (algemene werkingssubsidie) het belang van het vrijwaren van open ruimte extra in de verf zetten.

De verdeling onder de gemeenten gebeurt op basis van de kadastrale gegevens over open ruimte, zoals gehanteerd voor de definitieve afrekening van het Gemeentefonds voor het voorgaande jaar. De centrumsteden zijn uitgesloten van deze subsidie.

Het totale subsidiebedrag bedraagt 31,2 miljoen € voor 2020. Voor de volgende jaren wordt het subsidiebedrag geraamd op 63 miljoen € in 2021, 89,5 miljoen € in 2022, 108,5 miljoen € in 2023, 124 miljoen € in 2014 en 128 miljoen € in 2025.

Deze belangrijke extra financiering vanuit de Vlaamse overheid is een algemene financiering. Er worden geen specifieke voorwaarden aan gekoppeld. Deze geldstromen laten de steden en gemeenten toe hun financiële situatie gezond te houden en tegelijkertijd blijvend voldoende te investeren. Tevens worden onnodige administratieve kosten voor de Vlaamse overheid vermeden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe oproep smart city-projecten op komst

Nieuwe oproep smart city-projecten op komst

Binnenkort lanceert het Agentschap Innoveren en Ondernemen opnieuw een subsidieoproep voor smart city-projecten van steden en gemeenten. Net zoals bij de vorige oproepen kunnen lokale besturen een subsidie aanvragen voor projecten waarbij data[…]

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Kleine fusies van gemeenten worden niet langer beloond

Kleine fusies van gemeenten worden niet langer beloond

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Meer artikels