Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse regering wil geen hemelwaterheffing

Vlaamse regering wil geen hemelwaterheffing

De Vlaamse rioolbeheerders schreeuwen om hogere budgetten voor de aanleg en het onderhoud van rioleringen en zetten daarvoor o.m. in op de invoering van een vermijdbare hemelwaterheffing. Enkel eigenaars van verharde oppervlakten die hun hemelwater laten infiltreren, zouden die heffing niet moeten betalen. Op de Vlariodag boorde Vlaams minister Schauvliege die heffing de grond in. 'Ik kan mij wel vinden in de achterliggende reden van de vermijdbare hemelwaterheffing, maar omdat die heffing niet in het Vlaamse regeerakkoord staat, zal ze ook niet ingevoerd worden', stelde de minister in Antwerpen.

De nood aan meer infiltratie van hemelwater wordt wel erkend door de Vlaamse minister, maar die doelstelling zal op andere manieren bereikt moeten worden want het invoeren van een (vermijdbare) hemelwaterheffing wordt niet gedragen door de Vlaamse meerderheidspartijen. Dat bleek ook uit een afsluitend politiek debat op de Vlariodag: terwijl Hermes Sanctorum van oppositiepartij Groen aandrong op de invoering van de heffing en Wielfried Vandae­le van N-VA daar onder voorwaarden wil in mee gaan, hield vooral meerderheidspartij CD&V de boot af, o.m. omdat Tinne Rombouts verwacht dat de administratieve kosten wel eens hoger zouden kunnen liggen dan de opbrengsten. Ook Ingrid Lieten van sp.a wil gezinnen niet opzadelen met een nieuwe heffing. Open VLD had geen vertegenwoordiger op het debat. Sanctorum merkte op dat op parlementair niveau misschien een wisselmeerderheid kan gevonden worden om de heffing alsnog in te voeren in Vlaanderen.

Goede voorbeeld

De Vlaamse bodem verdroogt. De grondwatertafels krimpen omdat te veel regenwater wordt afgevoerd zonder dat het de kans krijgt in de bodem te infiltreren. Een vermijdbare heffing op daken en andere verharde oppervlakken kan gezinnen en bedrijven ertoe aanzetten om een infiltratievoorziening aan te leggen op hun terreinen. Vlario is bij monde van voorzitter Jan Berlamont voorstander van zo'n heffing, maar waarschuwt ook. 'Dit kan een bijkomende financiering vormen voor de Vlaamse rioleringssector; maar omdat de heffing vermijdbaar is, zal ze ook slechts tijdelijk een bron van inkomsten vormen. Bovendien is het bij de invoering ervan aan de overheid om het goede voorbeeld te geven en zelf meer hemelwaterinfiltratie te plaatsen op haar terreinen', besluit Berlamont.

Duitsland

Een aantal Duitse deelstaten hebben reeds enkele jaren een vermijdbare hemelwaterheffing. Wie daar hemelwater buffert en gebruikt en/of wie het hemelwater van dak en oprit laat infiltreren, betaalt de heffing niet. Wie hemelwater van dak en verhard terrein rechtstreeks naar de riolering voert, betaalt jaarlijks zowat 0,85 ' per m² verharde oppervlakte. Wie een groendak of waterdoorlatende straatstenen heeft, betaalt voor die oppervlaktes slechts de helft van de heffing.

Gezinnen betalen met de hemelwaterheffing (bovenop de vuilwaterheffing) nagenoeg evenveel als vóór de invoering ervan. Voor een gemiddelde supermarkt met verharde parking stijgt de kost van de afwatering van zowat 250 naar 2.250 ' per jaar. Aansluitend zet Duitsland sterk in op decentrale hemelwaterzuivering: vóór het mag infiltreren wordt het hemelwater van bv. grote parkeerpleinen en snelwegen gezuiverd.

Financiering

Zonder hemelwaterheffing zullen de Vlaamse rioolbeheerders andere inkomsten moeten zoeken. Uit het politieke debat op de Vlariodag kwamen geen echte alternatieve financieringen naar voren. Een optie die op de Vlariodag een aantal keer terugkwam, is dat rioleringssubsidies in beperkte mate kunnen ingezet worden om de 'bovenbouw' (de wegenis) te betalen. In de praktijk wordt vaak slechts riolering aangelegd, gescheiden of gerenoveerd als ook het wegdek aangepakt wordt. Met vele steden en gemeenten die voorzichtig (moeten) zijn met hun investeringen, kan zo'n maatregel een aantal projecten vooruithelpen.

Iets verdergaand is het idee van Vlario-voorzitter Jan Berlamont en anderen om te evolueren van subsidies per km naar een resultaatsverbintenis inzake zuiveringsgraad waarbij gemeenten zelf kunnen invullen hoe ze die graad behalen.

Slapende budgetten

Een tweede punt is het vinden van oplossingen voor 'vastgelopen' projecten waarvoor reeds budgetten werden vastgelegd. Die 'slapende' Vlaamse subsidiebedragen kunnen niet voor andere projecten ingezet worden, terwijl ook de lokale overheden de subsidievraag voor die vastgelopen projecten liefst niet willen intrekken. Stel dat het project daarna toch vlot getrokken wordt, dan moeten ze dat project bij intrekking van de subsidievraag volledig zelf financieren. Raf Bellers van Vlario stelt voor dat de subsidies pas in een later stadium zouden vastgelegd worden: niet bij het voorontwerp maar net vóór de aanbesteding en als alle vergunningen reeds werden bekomen.

Na het debat op de Vlariodag lieten een aantal vertegenwoordigers van gemeenten verstaan dat ze vinden dat zij ten onrechte met de vinger worden gewezen als het gaat over vertragingen in de uitvoering en te kleine budgetten, terwijl men er op Vlaams niveau nog niet in slaagt om Vlaamse subsidies voor rioleringen en die voor wegen op elkaar af te stemmen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe oproep voor ontwerpers in West-Vlaanderen

Nieuwe oproep voor ontwerpers in West-Vlaanderen

Via de ‘Oproep WinVorm’ gaan de provincie West-Vlaanderen, de intercommunales WVI en Leiedal en de Vlaamse Bouwmeester opnieuw op zoek naar ontwerpers voor verschillende opdrachten van West-Vlaamse lokale besturen. Voor deze editie[…]

07/07/2022 | Ontwerp
POM West-Vlaanderen bouwt wetenschapshub in Kortrijk

POM West-Vlaanderen bouwt wetenschapshub in Kortrijk

Antwerpen start vijf pilootprojecten voor beter geluidsklimaat

Antwerpen start vijf pilootprojecten voor beter geluidsklimaat

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone