Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse regering wil 280 extra windmolens tegen 2020

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaamse regering wil 280 extra windmolens tegen 2020

© Marc Ryckaert.

De Vlaamse regering heeft ‘Windkracht 2020’ goedgekeurd, een plan dat een aantal drempels wegwerkt zodat sneller en meer windmolens kunnen gebouwd worden. De bedoeling is het aandeel wind in de totale Vlaamse energiebevoorrading te vergroten, maar daarvoor zijn meer windmolens nodig. “We willen tegen 2020 minstens 280 extra windmolens om onze klimaat- en energiedoelstellingen te halen. De ruimte moet beter worden benut en de vergunningsprocedure moet versnellen. Ook zou het draagvlak bij de burgers moeten vergroten”, verklaren de Vlaamse ministers Bart Tommelein (Energie) en Joke Schauvliege (Omgeving).

Er zullen in de eerste plaats meer windmolens komen in grote industriegebieden en in de Vlaamse havens, weg van woongebieden. De ministers zullen hiervoor overleggen met de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge. Ook met Defensie en de luchtvaartsector worden de mogelijkheden bekeken.
Als onderdeel van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) worden windmolens bestemmingsneutraal. Daardoor zal het niet meer bij voorbaat onmogelijk zijn om windmolens te bouwen in natuurgebied. “Vandaag zijn we te veel bezig met te bepalen waar windmolens niet mogen komen, terwijl het uitgangsprincipe moet zijn dat ze overal kunnen staan”, zegt Bart Tommelein.

Vergunningen

De ministers werken ook aan een snellere doorlooptijd van de vergunningsprocedures. Vanaf 23 februari gaat de omgevingsvergunning van start, die de milieu- en bouwvergunning combineert in één procedure op één bestuurlijk niveau. “Tevens zullen we de lokale besturen betrekken bij het zoeken naar concrete locaties, zodat minder beroepsprocedures gestart worden tegen vergunde projecten. Samen met de gouverneurs en de windenergiesector zullen ze ook een Windpact opstellen, om per provincie en per jaar een realistisch aantal windturbines vast te leggen”, verklaart Joke Schauvliege.

Regels

Voor een kmo of landbouwbedrijf kunnen kleine en middelgrote windmolens zeer interessant zijn. Ze leveren een vrij constante productie en kunnen vaak het eigen verbruik dekken.
“We versoepelen de regels voor kleine en middelgrote windmolens door de rondzendbrief daarover af te schaffen. Ook voor grote windmolens zullen we de regels herbekijken. Waarom moeten er altijd minstens drie windmolens bij elkaar staan? En waarom is het verplicht dat ze in lijn staan? We hebben dringend nood aan minder regels”, aldus Tommelein.

Burgers

Burgers staan nog vaak weigerachtig tegenover windmolens in hun nabije omgeving. Ook daaraan wil de Vlaamse regering iets doen. Informatie en participatie zijn volgens ministers Tommelein en Schauvliege essentieel om hen over de streep te trekken.

Participeren

“We moeten informeren, iedereen hierbij betrekken, luisteren en waar nodig bijsturen en de mensen mee laten participeren. Windmolens maken nu eenmaal deel uit van het Vlaamse landschap. Met ‘Windkracht 2020’ betrekken we iedereen: overheden, bedrijven, organisaties en burgers”, besluiten Tommelein en Schauvliege.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

DEME wordt vanaf 30 juni beursgenoteerde onderneming

DEME wordt vanaf 30 juni beursgenoteerde onderneming

Verplichte installatie zonnepanelen op alle nieuwbouw

Verplichte installatie zonnepanelen op alle nieuwbouw

Meer artikels