Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse regering versoepelt wetgeving zorgwonen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaamse regering versoepelt wetgeving zorgwonen

De Vlaamse regering investeert veel in zorg en heeft daarvoor zelfs extra middelen uitgetrokken.

Wie ouders of grootouders zelf wil opvangen, botst op een muur van hindernissen. Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) ondervroeg Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege over de talrijke wettelijke belemmeringen terzake. Het decreet Ruimtelijke Ordening vermeldt liefst negen voorwaarden om te kunnen voldoen aan een zorgwoning, tenminste indien die zich in een woongebied bevinden en er geen verkaveling of bijzonder plan van aanleg (bpa) is en ook geen bouwvergunning die je tegenhoudt. De minister belooft beterschap: de wetgeving wordt eenvoudiger.

Vele mensen krijgen te maken met problemen wanneer ze de beslissing nemen om een ouder of schoonouder in huis te nemen. Op dat moment hebben ze al een heel proces doorgemaakt en werd hierover al met de familie, de kinderen, de broers en zussen overlegd. Ze botsen echtger op hinderpalen. “De Vlaamse regering en de wetgever moet deze mensen stimuleren in plaats van hen af te remmen. De administratie mag hen niet ontmoedigen. Het is nodig om het beleid in deze kwestie bij te sturen”, stelt volksvertegenwoordiger Van Volcem.

“De overheid steunt het systeem van kangoeroe- en zorgwoningen. De Vlaamse regering investeert veel in zorg en heeft daarvoor zelfs extra middelen uitgetrokken. Heel wat mensen zijn immers bereid hun ouder(s) of een familielid op te vangen. Als we geloofwaardig willen blijven, moeten we op korte termijn een oplossing bieden zodat de ambtenaar van dienst niet als een ‘nee-ambtenaar’ wordt afgeschilderd. Het is jammer dat de problemen eigenlijk bij de wetgeving liggen. We moeten de veelheid aan regels afbouwen en ervoor zorgen dat mensen op een vlotte manier een maatschappelijk engagement op zich kunnen nemen”, zegt Mercedes Van Volcem.

Minister Schauvliege verklaart dat de Vlaamse regering al twee keer een wijziging van de Codex Ruimtelijke Ordening goedkeurde om het zorgwonen te versoepelen. Zo werd al een grote stap vooruit gezet voor de zonevreemde woningen, waar zorgwonen in het verleden absoluut uitgesloten was. Zonevreemde woningen kunnen omschakelen naar zorgwonen, ook als dat in strijd is met een verkavelingsvergunning. De wetgeving bevat echter nog knelpunten. Zo moet voor een zorgwoning geen vergunning worden aangevraagd en volstaat een melding, maar daaraan zijn wel voorwaarden gekoppeld. Men moet bv. met twee zijn en bovendien allebei zorgbehoevend.

Eén zorgbehoevende

“In de aangepaste codex die binnenkort voor de laatste keer door de Vlaamse regering zal worden goedgekeurd en die dan naar het Vlaamse parlement komt, zullen de voorwaarden worden versoepeld. Het zal nog slechts om één zorgbehoevende persoon moeten gaan en bovendien zullen voorschriften van verouderde bpa’s geen rem of probleem meer kunnen vormen. Dat is een belangrijke stap vooruit, die er komt op basis van de ervaringen op het terrein. We geloven sterk in zorgwonen en willen het vergemakkelijken. De aanpassing van de wetgeving is dus op komst; er zullen minder regels zijn voor wie iemand in zijn woning wil opvangen”, aldus Joke Schauvliege.

Lode Ceyssens (CD&V) wijst erop dat de regering alert moet zijn voor misbruik. Een woning opdelen om ouderen te verzorgen is iets anders dan ze opdelen om er derden in te laten wonen. De soepelere regels mogen niet leiden tot een goedkope opdeling van woningen of bepaalde vormen van huisjesmelkerij. Om dat te vermijden, wil Schauvliege een eenvoudige meldingsplicht invoeren: men laat gewoon aan de stads- of gemeentediensten weten dat iemand komt inwonen. Zowel de lokale als de hogere overheid doen controles en woningonderzoeken.

In de commissie Welzijn werd recent over mobiele zorgwoningen gepraat. “We hebben daar eensgezind vastgesteld dat dit moet kunnen. De behoefte is er en het moet vrijwillig kunnen gebeuren. Steun dit daarom op het terrein en zorg voor een integraal beleid zodat wie vrijwillig iemand in huis wil nemen dat ook kan doen. Stedenbouwkundige ambtenaren moeten geïnformeerd worden over de mogelijkheden. Op dit moment worden initiatieven die broodnodig zijn afgeblokt omdat allerlei regeltjes in de weg zitten. Die regelneverij moet worden aangepakt”, aldus Jan Bertels (sp.a) en Elke Van den Brandt (Groen).

Axel Ronse (N-VA) is tevreden met de initiatieven van de minister om de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening aan te passen zodat er een meldingsplicht in de plaats van een vergunningsplicht komt en oude ruimtelijke uitvoeringsplannen (rup’s) en bpa’s geen hinderpaal meer vormen. Volgens Ronse moet aan de lokale overheid wel duidelijk worden gemaakt wat de voorschriften zijn. Schauvliege belooft  alle lokale besturen in te lichten met een rondzendbrief, infonamiddagen en infoavonden zodra het Vlaamse parlement dit definitief heeft goedgekeurd. De informatie zal bovendien ook ruimer worden verspreid.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwsector wil historische achterstand waterinfrastructuur helpen wegwerken

Bouwsector wil historische achterstand waterinfrastructuur helpen wegwerken

De Vlaamse regering wil zoals eerder aangekondigd werk maken van ‘Wat-als scenario’s’ bij extreme wateroverlast. Ook is het op korte termijn wegwerken van de historische achterstand in waterbeheersingsprojecten, een belangrijk[…]

16/09/2021 | VCBwaterbouw
Vlaanderen investeert 120 miljoen € in nieuwe onderzoeksinfrastructuur

Vlaanderen investeert 120 miljoen € in nieuwe onderzoeksinfrastructuur

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

Meer artikels