Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse regering lanceert relanceplan van 4,3 miljard €

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vlaamse regering lanceert relanceplan van 4,3 miljard €

Om Vlaanderen economisch uit de crisis te helpen en klaar te stomen voor de toekomst, heeft de Vlaamse regering het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’ uitgewerkt. Gespreid over de komende vier jaar wordt in totaal 4,3 miljard € vrijgemaakt voor eenmalige investeringen. De ingreep duwt de Vlaamse begroting flink in het rood. Een deel van de middelen zullen uit het Europese herstelfonds moeten komen.
 

 

De investeringen worden verdeeld over gebouwen en infrastructuur, innovatie, klimaat en duurzaamheid, digitalisering, welzijn en onderwijs en brexitmaatregelen. “Dit is het meest ambitieuze investeringsplan dat een Vlaamse regering ooit in de steigers heeft gezet”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon die de plannen bekendmaakte tijdens de traditionele speech bij het begin van het parlementaire jaar.
 
De zogenaamde septemberverklaring bevat heel wat lekkers voor de bouwsector, al worden die plannen nog niet concreet toegelicht. Zo wil de Vlaamse regering een grootschalig programma starten om de duurzame renovatie van woningen en andere gebouwen te versnellen. Ze kiest ook resoluut voor hernieuwbare energie en investeert in captatie en hergebruik van CO2.
 
Er wordt eenmalig 150 miljoen € geïnvesteerd in fietsinfrastructuur en andere duurzame verkeersmodi. Bij die projecten zullen de lokale besturen zoveel mogelijk worden betrokken. Voor elke 2 euro die een gemeente- of stadsbestuur zelf investeert in fietsinfrastructuur, legt de regering dat bedrag daar 1 euro bovenop. Er komt ook veel meer laadpaalinfrastructuur voor elektrische wagens.

Waterstofeconomie

Er wordt tevens geld uitgetrokken voor de ontwikkeling van de waterstofeconomie. In Gent werd recent de eerste waterstofmotor voor de scheepvaart voorgesteld, volledig ontwikkeld in Vlaanderen. Jambon gelooft in dit soort omwentelingen en noemt dit investeringen die zullen renderen voor de komende generaties.
 
Er wordt ook geld vrijgemaakt voor investeringen in schoolgebouwen, ziekenhuizen, sport- en culturele topinfrastructuur en onroerend erfgoed. De regering trekt jaarlijks 250 miljoen € uit om het niveau van het onderwijs op te krikken. De digitalisering in de scholen moet versneld worden.
 
De Vlaamse regering wil ook investeren in gebouwen voor beurzen en congressen en in onderzoeksinfrastructuur. De uitbouw van een glasvezelnetwerk en de uitrol van het snelle draadloze 5G-net moet zo snel mogelijk gebeuren. Er zijn ook belangrijke mobiliteits- en infrastructuurprojecten op komst, zoals groener openbaar vervoer, de bouw van nieuwe sluizen, verhogingen van bruggen, enz.
Vlaanderen wil tevens de omslag maken naar een duurzame economie. Het gaat onder andere om investeringen in onderzoek en ontwikkeling en de reeds eerder goedgekeurde Blue Deal om de droogte en de waterschaarste aan te pakken. Daarvoor wordt 500 miljoen € uitgetrokken. Vlaanderen moet meer dan ooit een recyclagehub worden, een voorbeeld op het vlak van circulaire economie.

Vergunningen

Jambon wil ook dat de Vlaamse overheid efficiënter werkt. Bedrijven en burgers moeten bijvoorbeeld sneller aan een vergunning geraken. Ook de beroepsprocedures moeten korter. Daarom wordt geïnvesteerd in extra rechters bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een betwistingsdossier moet veel sneller worden afgerond. De minister-president belooft de bureaucratie aan te pakken. Regels zonder meerwaarde worden herbekeken en subsidies gescreend op hun nut. De regering wil ook nagaan welke bevoegdheden naar het lokale niveau kunnen.
 
Naast het pakket eenmalige relancemaatregelen, legt de regering ook een provisie van 300 miljoen € aan voor het beheer van de viruscrisis. Vlaanderen wil zich niet meer laten verrassen zoals met corona en zich beter wapenen tegen toekomstige uitdagingen en bedreigingen. Dat kunnen virussen zijn, maar bijvoorbeeld ook mogelijke milieurampen of cyberaanvallen.
 
Om Vlaanderen hierop voor te bereiden wil de Vlaamse regering een ‘strategisch comité’ oprichten. Dat moet nagaan of Vlaanderen beschikt over voldoende strategische voorraden en, als dat niet zo is, of er een productielijn kan worden opgestart zodat de afhankelijkheid van buitenlandse productie verdwijnt.
 
Voor de financiering van het relanceplan rekent de Vlaamse regering gedeeltelijk op de Europese middelen uit het coronaherstelfonds, dat 5,15 miljard € voorziet voor België. Vlaanderen hoopt daarvan 3 miljard € binnen te halen.
 
De Vlaamse begroting zal volgend jaar 2,35 miljard € in het rood gaan. Voor dit jaar bedraagt het tekort 6 miljard €. 2021 moet volgens Jambon het jaar van de relance worden, vanaf 2022 wil Vlaanderen weer aanknopen met een gezond financieel beheer. Wanneer de Vlaamse begroting weer in evenwicht zal zijn is nog niet duidelijk. De nieuwe investeringen worden echter, net zoals Oosterweel, buiten de begroting gehouden.

“Als muziek in de oren”

In een reactie op het Vlaamse veerkracht-plan noemt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie het een positieve zaak dat de regering durft inzetten op groei en investeringen.
 
Om de vooropgestelde 80% tewerkstellingsgraad te bereiken wordt gekozen voor een ruim investeringsbeleid en een extra focus op herscholing om mensen aan een job te helpen. Door extra overheidsinvesteringen in infrastructuur en de verduurzaming van ons gebouwenpatrimonium zal de bouwsector een belangrijke rol spelen om mensen aan het werk te zetten.
 
“We juichen ook toe dat de regering werk wil maken van een sneller vergunningsbeleid en kortere beroepsprocedures. Ook het aanpakken van de bureaucratie en het stopzetten van ‘regelneverij’ klinkt bij de bouwaannemers als muziek in de oren”, aldus Waeytens.
 
Ook de ambitie om een grootschalig programma op te starten om de renovatie van woningen en andere gebouwen te versnellen, vindt Bouwunie een goed en noodzakelijk plan. “95% van alle woningen in Vlaanderen moet tegen 2050 gerenoveerd worden om de klimaatdoelen te halen. We vragen dan ook om dit programma nu snel concreet te maken”, zegt de gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.
 
“Uit een rondvraag die Bouwunie begin deze maand hield bij 375 bouwondernemers, blijkt dat bij een derde van de aannemers dit najaar het werkvolume afneemt. Voor 2021 verwacht bijna de helft minder opdrachten dan in 2020. Om de economie aan te zwengelen is snelle actie vereist. We kijken dus uit naar de uitrol van de maatregelen”, besluit Jean-Pierre Waeytens.

“Niet concreet genoeg”

Ook de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) ziet de investeringsplannen uit de septemberverklaring graag zo snel mogelijk uitgevoerd worden. De VCB rekent er op dat concrete maatregelen en investeringsbeslissingen zo snel mogelijk zullen volgen en al in de begroting voor 2021 zullen worden ingeschreven.
 
De VCB heeft berekend dat het deel van het relanceplan ten gunste van de bouw een belangrijk multiplicatoreffect zal hebben en dus de economische groei in Vlaanderen sterk kan bevorderen.
 
Voor de verdere concretisering van de vooropgestelde ambities inzake woningbouw, denkt de VCB onder meer aan een verhoging van het drempelbedrag om gebruik te kunnen maken van de verzekering gewaarborgd wonen. Om het huidige renovatieritme minstens te verdrievoudigen, stelt de VCB voor om de premies te verhogen en de registratierechten te verlagen.
 
De minister-president riep in zijn septemberverklaring op tot meer samenwerking tussen de private en publieke sector. De VCB vraagt de overheid daarvoor opnieuw meer te investeren in evenwichtige publiek-private samenwerkingsprojecten (pps).
 
De VCB heeft met de vorige Vlaamse regering een pps-charter afgesproken en vraagt aan de regionale en lokale overheden om van het evenwichtige kader van dit charter gebruik van te maken. Dat gebeurt tot nu toe te weinig.
 
De VCB reageert ook zeer positief op het pleidooi van minister-president Jambon om de vergunningen te versnellen. Een uitbreiding van het aantal rechters in de Vlaamse raad voor vergunningsbetwistingen is daartoe een eerste stap. Maar er moet veel meer gebeuren. Procedures moeten dringend verder worden ingekort.
 
“Het is echter nog niet duidelijk in welke mate dit relanceplan de bouw zal bevorderen. In een aantal subsectoren hebben bedrijven nog altijd af te rekenen met te beperkte orderboeken. De septemberverklaring schept alvast een positief kader, maar bevat voorlopig nog onvoldoende concrete elementen om die aannemers gerust te stellen en het vertrouwen te herstellen. De uitvoeringscapaciteit is nochtans aanwezig. Precies daarom zal een Vlaams investeringsbeleid met concrete maatregelen voor de bouw snel tot een economische relance kunnen leiden”, aldus directeur-generaal Marc Dillen.

“Met veel genoegen gelezen"

De ondernemersvereniging Unizo reageert tevreden op het relanceplan. "De Vlaamse regering heeft duidelijk naar onze verzuchtingen en prioriteiten, evenals die van de sociale partners binnen de SERV geluisterd. We vinden het erg belangrijk dat de regering niet alleen een heel pak investeringen aankondigt, maar ook dat ze daar meteen een aanzienlijk eenmalig budget van 4,3 miljard € tegenover plaatst. Dat geeft aan dat ze echt werk wil maken van investeringen in onder meer onze infrastructuur, mobiliteit, digitalisering, waterbeheer en exportondersteuning", zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.
 
“Een slagkrachtige administratie, afbouw van de regelneverij, kortere vergunnings- en beroepsprocedures, een digitale omslag, kernversterking, vergroening van onze mobiliteit en transport, circulaire economie, meer steun aan de lokale overheden, onder meer door de co-financiering van fietspaden, de verlenging van het export-promotieplan van Flanders Investment & Trade en extra steun aan door Brexit getroffen kmo's, een waterstudie- en beheersplan dat erg belangrijk is voor de vele watergevoelige kmo's, …, ik heb het allemaal met veel genoegen gelezen in de Vlaamse septemberverklaring, evenals de herhaalde ambitie om een tewerkstellingsgraad van 80% te halen”, zegt Danny Van Assche.
 
“Ook erg belangrijk is het engagement om bedrijven en sectoren in grote moeilijkheden ook in de toekomst te blijven ondersteunen. Net als het slecht gaat, moet je extra durven investeren om de crisis te trotseren. Extra uitgaven voor duurzame, toekomstgerichte projecten verdienen zichzelf op termijn terug omdat we onze economie en technologie daardoor performanter en concurrentiëler maken”, besluit Danny Van Assche.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

Dit en volgend jaar blijven de vastgoedprijzen stijgen, maar trager dan vorig jaar. Huizen worden dit jaar wellicht ruim 5% duurder, tegen 8% vorig jaar. Dat voorspelt Steven Trypsteen, econoom bij ING België. De forse stijging van de[…]

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Meer artikels