Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse regering keurt wijzigingsdecreet onroerend erfgoed goed

Gerelateerde onderwerpen :

De Vlaamse regering keurde zopas het wijzigingsdecreet voor de onroerenderfgoedregelgeving goed. De belangrijkste wijziging is dat het agentschap Onroerend Erfgoed niet langer advies verleent over onroerend erfgoed dat in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed staat. Dit advies wordt vervangen door een zorg- en motiveringsplicht voor overheden als een vergunning gevraagd wordt voor het slopen van een onroerend goed dat in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed staat.

De Vlaamse regering gaf op 17 juli 2015 haar goedkeuring aan de kerntakenplannen van de Vlaamse overheid. De uitvoering van het kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed vereist enkele aanpassingen aan het onroerenderfgoeddecreet en het onroerenderfgoedbesluit. Op 11 maart gaf de Vlaamse regering haar tweede principiële goedkeuring aan het wijzigingsdecreet van het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Erfgoedtoets

Dit wijzigingsdecreet geeft uitvoering aan enkele beslissingen uit het kerntakenplan en dus aan het Vlaamse regeerakkood: het agentschap Onroerend Erfgoed focust op beschermd erfgoed en verleent meer autonomie aan de lokale besturen.

Een gevolg is dat onroerenderfgoedgemeenten meer bevoegdheden krijgen.

Het agentschap Onroerend Erfgoed verleent niet langer advies inzake onroerend erfgoed opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed en de vastgestelde inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde. Dit advies wordt vervangen door een zorg- en motiveringsplicht voor overheden bij vergunningsplichtige aanvragen voor het slopen van een onroerend goed opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed of in de vastgestelde inventaris houtige beplantingen. Op basis van een onroerenderfgoedtoets moet de vergunningverlener oordelen of het belang van het project waarin een sloopvergunning aangevraagd wordt, opweegt tegen het verlies van erfgoedwaarden.

Meer bevoegdheden

Een ander gevolg is dat onroerenderfgoedgemeenten meer bevoegdheden krijgen. Voortaan kunnen zij ook archeologienota's bekrachtigen. De onroerenderfgoedprijs focust voortaan op projecten inzake beschermd erfgoed of erfgoedlandschappen. 'De Vlaamse overheid geeft de gemeenten zo meer autonomie en vertrouwen om hun lokale erfgoedbeleid te ontplooien en uit te voeren', stelt minister-president en minister voor Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois.

Tegelijkertijd wordt een eerste reeks decreetswijzigingen doorgevoerd om de grote wachttijden bij premiedossiers aan te pakken. De kerkendossiers op de wachtlijst moeten een actueel kerkenbeleidsplan kunnen voorleggen. Indien ze dit niet voorleggen binnen de overgangsperiode van negen maanden, wordt het dossier van de subsidiewachtlijst gehaald. Ook wordt de betoelaging van de btw geschrapt. Tot slot worden een aantal technische reparaties aan het onroerenderfgoeddecreet doorgevoerd.

Procedure

Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse regering de wijzigingen aan het onroerenderfgoeddecreet principieel een eerste maal goed. De Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO) gaf zijn advies over dit voorontwerp van het wijzigingsdecreet. Na deze tweede principiële goedkeuring wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. Dan volgt de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering en wordt het decreet voorgelegd aan het Vlaamse parlement. Nadat het onroerenderfgoeddecreet is gewijzigd, doorloopt het onroerenderfgoedbesluit eveneens een wijzigingstraject. Pas als dit helemaal afgerond is, treden de bepalingen uit het kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed in werking. Hiervoor wordt 1 januari 2017 als streefdatum vooropgesteld.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

De stad Dendermonde schrijft een studieopdracht uit voor de opmaak van het ruimtelijk masterplan ‘Vestinggordel Dendermonde’, inclusief een participatieluik. Dat gebeurt in samenwerking met de Vlaamse bouwmeester. Het plangebied[…]

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Negentiende Oproep WinVorm

Negentiende Oproep WinVorm

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Meer artikels