Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse regering blijft ijveren voor duurzame overheidsopdrachten

Het eerste Vlaamse actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009-2011 dat de Vlaamse regering op 5 juni 2009 goedkeurde, bepaalde dat lokale overheden juridische ondersteuning voor duurzame overheidsopdrachten ter beschikking zouden krijgen. Naar aanleiding hiervan is nu de ondersteuning van een steunpunt duurzame overheidsopdrachten ten behoeve van lokale overheden uitgewerkt. Dat komt er om lokale besturen te helpen bij het organiseren van meer duurzame en innovatieve overheidsopdrachten,

Het steunpunt moet voor lokale besturen de gespreks- en adviespartner zijn wat duurzame overheidsopdrachten betreft en moet via verschillende acties en een geïntegreerde aanpak zorgen voor een zo breed mogelijke toepassing van duurzame overheidsopdrachten bij lokale besturen.

Het steunpunt werd organisatorisch ingebed in de werking van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vzw, omwille van hun grote geloofwaardigheid bij de lokale besturen en hun vele communicatiekanalen naar die lokale besturen.

In dit kader keurt de Vlaamse regering nu een overeenkomst van vier jaar goed tussen het Vlaamse Gewest en de VVSG over de structurele ondersteuning van een steunpunt duurzame lokale overheidsopdrachten. De VVSG krijgt jaarlijks een subsidie van maximum 80.000 '.

Aankoopbeleid

In het jongste regeerakkoord staat dat de Vlaamse overheid in haar aankoopbeleid grotere stappen wil zetten richting volledige duurzaamheid. Dit wil Vlaams minister-president Geert Bourgeois realiseren met pilootprojecten en innovatief aanbesteden. De Vlaamse regering wil oplossingen kiezen die de minste impact hebben op het milieu gedurende de volledige levenscyclus en die bovendien sociaal en ethisch verantwoord zijn. Tegen 2020 zouden alle overheidsopdrachten 100% duurzaam moeten zijn.

De Vlaamse regering keurde op 5 juni 2009 het eerste Vlaamse actieplan duurzame overheidsopdrachten (2009-2011) goed met als uitgangspunt de ambitie om 100% duurzame overheidsopdrachten te plaatsen tegen 2020. In de vorige Vlaamse regering werd het tweede actieplan (2012-2014) goedgekeurd. Het beleid inzake duurzame overheidsopdrachten wordt voortgezet en gecoördineerd door de administratie, die tevens zorgt voor de verruiming die nodig is om de doelstelling tegen 2020 te halen.

'Overheidsopdrachten kunnen een belangrijk beleidsinstrument zijn in het streven naar meer efficiëntie binnen een organisatie en een enorm potentieel hebben om ecologische, sociale en innovatieve oplossingen te stimuleren. De Vlaamse overheid kan als grote investeerder en consument haar voortrekkersrol inzake duurzaamheid en haar innovatiestimulerende beleidstaak vervullen d.m.v. een strategisch duurzaam en innovatief aankoopbeleid', noteert Geert Bourgeois in zijn beleidsnota.

Data

Samen met minister voor Bestuurszaken Liesbeth Homans wil Bourgeois ook werk maken van een geautomatiseerde dataverzameling inzake duurzame overheidsopdrachten. Op basis van tussentijdse rapporten zal worden gevolgd in welke mate de vastgelegde norm op het vlak van duurzame overheidsopdrachten wordt gehaald. Deze rapportering zal uitwijzen of een regelgevend initiatief nodig is.

Aankopers zullen gestimuleerd worden om 'innovatiegericht' aan te besteden. Dat betekent vernieuwende projecten opzetten en eruit leren voor de toekomst. Via pilootprojecten wordt werk gemaakt van effectieve controles op mensenrechtenschendingen en sociale fraude bij de uitvoering van opdrachten in een aantal gevoelige sectoren. De Europese ontwikkelingen worden in dit verband eveneens gevolgd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

De stad Brussel lanceert een open projectoproep gericht op initiatieven die inzetten op gender en stedenbouw. Ze maakt hiervoor 80.000 euro vrij. Volgens het Brusselse stadsbestuur is de publieke ruimte van en voor iedereen, maar wordt deze in[…]

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde