Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse parlementsleden ondervragen minister Schauvliege over betonstop

Vlaamse parlementsleden ondervragen minister Schauvliege over betonstop

Een nieuwe kosten-batenanalyse die werd uitgevoerd door de Stec Groep uit Arnhem in opdracht van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) wijst uit dat de zogenaamde betonstop, waarbij vanaf 2040 geen open ruimte verloren mag gaan, zelfs met de schadevergoedingen erbij gerekend zowat 33 miljard € goedkoper is dan niets doen.

 

De analyse toont aan dat het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) een positieve impact heeft op de factuur van voornamelijk de toenemende files en het energieverbruik. Minister Schauvliege werd in het Vlaamse parlement ondervraagd over de studie door Ingrid Pira (Groen), Axel Ronse (N-VA) en Lydia Peeters (Open Vld) en kreeg commentaar van Bruno Tobback (sp.a) en Lode Ceyssens (CD&V).

De Stec Groep, een Nederlands marktanalysebureau inzake ruimtelijke ordening, stelt dat de manier waarop we in het verleden hebben gebouwd en de gevolgen daarvan (de lintbebouwing, de aanleg en het onderhoud van wegen en nutsvoorzieningen, de verlichting, de energiekosten, de files, de luchtvervuiling, de overstromingen, het gebrek aan groen, …) een pak meer kosten dan alle schadevergoedingen die de overheid zou moeten betalen aan eigenaars die hun bouwgrond zien omgezet worden in natuur- of landbouwgebied. Vandaag wordt per dag 6 ha open ruimte ingenomen; de bedoeling is tegen 2040 naar 0 ha te gaan.

De scenario’s die in het BRV zijn opgenomen om het ruimtebeslag onder controle te brengen, zijn volgens de Stec Groep 2 tot 12 miljard € goedkoper. Het meest positieve scenario is dat waarbij de komende tien jaar 90% van de slecht gelegen bouwgronden (geraamd op 20.000 ha) wordt geschrapt en vergoed. Zelfs als de schadevergoeding wordt opgetrokken naar de volledige marktwaarde is er nog altijd een positief effect van 4,1 miljard €. Een regeling waarbij bouwrechten worden geruild (eigenaars behouden de grond, maar verkopen het recht om erop te bouwen aan een projectontwikkelaar die daarmee in een beter gelegen gebied hoger mag bouwen) kan tot 9 miljard €  goedkoper zijn dan niet ingrijpen.

Vlaams parlementslid Axel Ronse wilde weten hoe de Stec Groep aan een bedrag van 33 miljard € komt. In de veronderstelling dat we vandaag gewoon voortdoen met een ruimte-inname van 6 ha per dag, rekening houdend met de bevolkingsprognoses in Vlaanderen, werd door het studiebureau nagegaan wat dit financieel zou betekenen als gevolg van files, het economische verlies, het verlies van biodiversiteit en ecosysteemdiensten, overstromingen, de kostprijs van nutsvoorzieningen zoals het aanleggen van rioleringen en bekabelingen, maar ook over de energie-uitdaging die daarmee samenhangt.

“Het studiebureau heeft met allerlei criteria rekening gehouden en dat resultaat vervolgens afgezet tegen de kostprijs van verschillende scenario’s waarin wel wordt ingegrepen. Zo komt het tot de conclusie dat niets doen geen optie is, gewoon omdat dit de duurste hypothese is. Het goedkeuren van het witboek BRV door de Vlaamse regering was dus de juiste keuze en dit zal hopelijk resulteren in een definitief BRV, waar in alle gevoerde gesprekken en consultaties in zijn verwerkt”, aldus Schauvliege.

Bouwkavels

Vlaams volksvertegenwoordiger Lydia Peeters vroeg zich af welke elementen en parameters in de studie werden gehanteerd om te bepalen of bouwkavels slecht of goed gelegen zijn, dus hoe het schrappen van de gronden werd berekend. Joke Schauvliege verklaarde dat de studie focust op woonreservegebieden en effectief woongebied en dat ze daarvoor de criteria gebruikte zoals deze afgesproken zijn in het witboek BRV.

“Het gaat dan over de kernversterking en niet meer over terreinen die we ontwikkelen, ver weg in de open ruimte waar geen nutsvoorzieningen zijn. Ook de combinatie met het openbaar vervoer en ontsluitingen wordt in aanmerking genomen. Op basis van al die criteria heeft men de berekeningen gemaakt. Er zijn verschillende scenario’s: van een gedeeltelijke realisatie tot het ineens schrappen van alles wat niet goed gelegen is. We kunnen eventueel ook via andere scenario’s werken. Het studiepakket en de raming zijn zo opgevat dat de Vlaamse regering daar nu mee aan de slag kan”, aldus minister Schauvliege.

Lydia Peeters kan zich vinden in het feit dat voor het bepalen van de straks onbebouwbare percelen wordt verwezen naar de prioriteiten die in het witboek zijn opgenomen, zoals kernversterking en het vrijwaren van open ruimte. Zij hoopt echter dat daarvoor niet alleen rekening gehouden wordt met de kansenkaart die de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft opgemaakt, omdat die volgens haar zeer nefast is voor Limburg en een groot deel van West-Vlaanderen. Peeters hoopt dat de lokale besturen betrokken zullen worden bij het bepalen van de gebieden die in de toekomst niet bebouwbaar zullen zijn.

Joke Schauvliege wijst erop dat de Vlaamse regering niet zal wachten tot 2040 om dan pas actie te ondernemen. “Het klopt niet dat deze regering nog niets gedaan heeft. Er ligt een ontwerp van Instrumentendecreet op tafel, we hebben het goedgekeurde witboek BRV, en op basis daarvan hebben we reeds verschillende maatregelen genomen, waaronder de rondzendbrief en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) die is goedgekeurd in de commissie.  Vooral dit laatste is een belangrijk instrument omdat er concrete elementen in zitten waar iedereen op alle niveaus, de lokale besturen, de provincies en de Vlaamse overheid, mee aan de slag kan gaan om de open ruimte veilig te stellen. Er komt binnenkort ook een Green Deal Ruimte aan, waarin we met alle betrokkenen en sectoren een vrijwillig contract aangaan om de open ruimte te vrijwaren”, verklaart minister Schauvliege.

Ingrid Pira en Lode Ceyssens zeggen dat burgemeesters en schepenen wachten op het Instrumentendecreet om van bouwgrond open ruimte te maken. Schauvliege stelt dat het Instrumentendecreet klaar ligt om naar de Vlaamse regering te brengen, alle randvoorwaarden liggen op tafel. Ook het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen ligt klaar. “Dit is volop in politieke bespreking en ik hoop dat we daar snel mee kunnen landen. Er zijn definitieve afspraken nodig over de planschade. Voor mij betekent dat zorgen dat de burger die getroffen wordt door de maatregelen op een correcte en volledige manier wordt vergoed voor de schade die hij of zij lijdt. Als we het daarover allemaal eens zijn, zullen we bijna tot achter de komma kunnen berekenen wat de financiële gevolgen zijn. Nu moeten we het doen met prognoses op basis van een goede studie, waar we echter ook al heel ver mee geraken”, aldus de minister.

Volgens Schauvliege moet niemand zich zorgen maken dat West-Vlaanderen of Limburg uit de boot vallen inzake ontwikkelingskansen zijn. “De Vlaamse regering heeft duidelijk afgesproken dat er nog ontwikkelingskansen zijn, ook op plaatsen waar toekomstige ontsluitingen zijn gepland. Er werd een prognose gemaakt op basis van de criteria die de meerderheid heeft afgesproken en berekend wat dat financieel zou kunnen betekenen. Het studiebureau zegt niet dat een bepaalde bouwgrond al dan niet zal kunnen worden ontwikkeld in de toekomst”, luidt het.

“Dat zal moeten gebeuren op basis van de uitvoering van de plannen die we hebben met het Instrumentendecreet. Dat moet planmatig worden aangepakt voor heel Vlaanderen, op het gemeentelijke, provinciale en Vlaamse niveau. We hebben een Instrumentendecreet met heel veel voorstellen waarbij je niet alleen raakt aan het eigendomsrecht van mensen, maar die mensen ook een perspectief geeft. Als men ergens niet kan bouwen, kan men naar een ruil gaan of kan men zoeken naar de beste oplossing om de droom van een eigen stek op een verantwoorde manier toch waar te maken. Alle elementen voor een evenwicht tussen het algemene belang en het individuele eigendomsrecht liggen op tafel”, besluit minister Schauvliege.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Forse investeringen in warmtenetten kunnen dure gasprijzen opvangen

Forse investeringen in warmtenetten kunnen dure gasprijzen opvangen

De overheid en nutsbedrijven moeten de komende jaren fors investeren in warmtenetten als we de energiefactuur van de Vlaamse gezinnen onder controle willen houden en tegelijk de CO2-uitstoot voor verwarming met ruim driekwart willen verminderen.[…]

28/10/2021 | Arcadisverwarming
Bouwsector wil historische achterstand waterinfrastructuur helpen wegwerken

Bouwsector wil historische achterstand waterinfrastructuur helpen wegwerken

Vlaanderen investeert 120 miljoen € in nieuwe onderzoeksinfrastructuur

Vlaanderen investeert 120 miljoen € in nieuwe onderzoeksinfrastructuur

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Meer artikels