Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaamse doelgroepenkorting moet aanwerving eigen jongeren stimuleren

In een tijdsspanne van twee jaar zijn in de Vlaamse bouw zowat 7.500 arbeidersjobs verloren gegaan. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) pleit er dan ook voor dat de Vlaamse overheid de aanwerving van jongeren in de bouw met een substantiële loonkorting zou steunen en tegelijk voor hen maximaal een ibo (individuele beroepsopleiding in de onderneming) zou toestaan. In een conceptnota had de Vlaamse regering voorgesteld om voor de loonkorting voor jongeren een loongrens van 2.300 ' te hanteren, maar in dat geval dreigen erg weinig jongeren in de bouw in aanmerking te komen en zullen bouwbedrijven nog meer dan vandaag buitenlanders aanwerven. De VCB dringt aan op een bijsturing.

De doelgroepenkorting voor jongeren die de Vlaamse regering in haar conceptnota heeft voorgesteld, bedraagt 1.150 ' per kwartaal tijdens het eerste jaar, wat neerkomt op een korting van ongeveer 16% op het loon van een beginnende arbeider. De werkgever kan hierdoor dus een belangrijke besparing realiseren.

Als een werkgever een werkloze in het bedrijf gedurende een aantal maanden een ibo laat volgen vooraleer hem aan te werven, moet hij tijdens de duur van de ibo enkel een productiviteitspremie betalen. Ibo en doelgroepenkorting samen vormen belangrijke stimuli voor bouwbedrijven om nog eigen jongeren aan te werven.

Dat blijkt ook uit de cijfers. Van de 14.700 ibo's die de jongste twaalf maanden werden gerealiseerd, hadden ongeveer 16% betrekking op de bouw. In 2014 hebben in de bouw 2.419 ibo's plaatsgehad, 19% meer dan in 2013 toen er 2.028 ibo's werden gesloten. De bouw blijft vooralsnog een grote gebruiker van ibo's. Bij liefst 58% van de ibo's voor bouwarbeiders gaat het om jongeren van minder dan 25 jaar, exact de doelgroep van de Vlaamse korting voor jongeren. Maar als de Vlaamse regering haar eerste voorstel van loongrens voor de doelgroepenkorting voor jongeren op 2.300 ' handhaaft en bovendien uitgaat van een theoretisch referteloon i.p.v. reële lonen dreigen bouwbedrijven voor de aanwerving van jonge arbeiders nog nauwelijks voor de korting in aanmerking te komen.

Tweede kans

Bovendien is ibo in de bouw een belangrijk instrument om werkzoekenden zonder getuigschrift van de derde graad secundair onderwijs een tweede kans te bieden. Ongeveer 41% van de ibo's in de bouw heeft immers geen getuigschrift van de derde graad: zowat 14,5% heeft enkel een getuigschrift van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs en ongeveer 26,5% heeft hoogstens een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs.

Ibo is een instrument voor aanwerving. Na de ibo moet de werkgever de ibo-cursist immers voor minstens evenveel maanden tewerkstellen. Als de aanwerving van jongeren in de bouw minder aantrekkelijk wordt doordat de doelgroepenkorting voor jongeren grotendeels wegvalt, zal ook het aantal ibo's in de bouw fors slinken.

Voor bouwarbeiders is een vast bedrag per kwartaal geen goede maatstaf.

De Vlaamse regering heeft met de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken om op jaarbasis 16.000 ibo-overeenkomsten te realiseren. Dit objectief heeft de VDAB echter nog niet kunnen bereiken. Vermits de bouwsector één van de belangrijkste gebruikers van ibo's is, dreigt deze doelstelling nog moeilijker haalbaar te worden. Dan zullen werkgevers in de bouw nog meer dan vandaag een beroep doen op buitenlandse arbeidskrachten.

Aangepaste voorwaarden

De VCB vraagt dat de Vlaamse regering de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de doelgroepkorting voor jongeren aanpast door de loongrens in het algemeen op te trekken tot 2.500 ', door voor de bouwsector een forfaitaire korting toe te passen of door de loongrens anders te berekenen dan de RSZ tot nu toe gewoon was.

Arbeiders worden per uur betaald. In bepaalde kwartalen zitten zij boven de loongrens en in andere eronder, o.m. omwille van het weerverlet. Voor bouwarbeiders is een vast bedrag per kwartaal dan ook geen goede maatstaf. Op die manier worden zij benadeeld tegenover bedienden die een even hoog loon krijgen maar gelijkmatiger worden uitbetaald.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette