Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vlaams parlement keurt decreet beroepsprocedures goed

Vlaams parlement keurt decreet beroepsprocedures goed

Een meerderheid in het Vlaamse parlement keurde zopas het decreet goed waarmee de beroepsprocedure tegen omgevingsvergunningen wordt aangepast. 26 van de 114 volksvertegenwoordigers stemden tegen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir hekelde bij de start van de bespreking de onwaarheden die de voorbije weken werden verspreid over het decreet.
Het decreet zorgde recent voor heel wat kritiek. Het zou om een ‘catastrofale’ vergissing gaan en Vlaanderen zou zelfs ‘internationale afspraken en het grondwettelijk recht op de bescherming van een gezonde leefomgeving’ in het gedrang brengen. Bovendien zou Vlaanderen met het nieuwe decreet de mensen monddood maken.
 
“Wees gerust, als alles wat ik de voorbije dagen las effectief in dit decreet vervat zitten, zou ik het persoonlijk intrekken. De realiteit is anders. Vlaanderen legt niemand het zwijgen op. Kunnen mensen die gevolgen ondervinden van bepaalde projecten nog steeds in beroep gaan in de toekomst? Ja. Kunnen verenigingen die zich inzetten voor milieubescherming nog steeds in beroep gaan tegen projecten? Ja. Wie het tegendeel beweert, verkoopt onwaarheden”, aldus Demir.
 
“Ook dat iemand een 'belang' moet hebben wanneer hij of zij in beroep gaat, is niet nieuw. Dat is al jaren zo in Vlaanderen. Iemand die woont in Genk kan geen ontvankelijk beroep instellen tegen een vergunning voor een stadion te Brugge. Daar is niets nieuws aan”, vervolgt de minister.
 
Wat wijzigt er dan wel? Eerst en vooral moet iemand benadeeld zijn door het middel dat wordt ingeroepen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat iemand niet kan inroepen dat het openbaar onderzoek niet correct was georganiseerd, wanneer hij of zij wel degelijk een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Ten tweede moet de wetgeving die wordt ingeroepen bedoeld zijn om de belangen van de beroeper te beschermen. “Dat betekent bijvoorbeeld dat de windturbinebouwer die een beroep instelt tegen een concurrent zich niet zal kunnen beroepen op de reglementering inzake geluidsnormen, omdat die wetgeving hem totaal niet aanbelangt in dit dossier. Burgers die ernaast wonen kunnen die normen uiteraard wel inroepen in hun beroepen”, stelt Demir.
 
Ook wordt een ‘attentieplicht’ vereist. Dat wil zeggen dat het middel dat wordt ingeroepen ook moet zijn aangehaald tijdens een eerdere inspraakmogelijkheid. “Daarmee is het de bedoeling dat problemen zo vroeg mogelijk worden gedetecteerd, zodat projecten van in het begin kunnen worden aangepast en verbeterd en voorkomt dat middelen worden achtergehouden. Zo kunnen projecten vanaf het begin verbeterd worden”, verklaart minister Demir.
 
Zuhal Demir wijst er nog op dat het decreet ‘er niet werd doorgejaagd’ werd. Het passeerde driemaal de ministerraad tussen september 2020 en maart 2021, waarbij de diverse adviesraden alle documenten ter beschikking kregen voor eventueel advies. Bovendien werd over het decreet tot tweemaal toe formeel advies gevraagd aan de Raad van State, die zelfs suggesties deed om het decreet op punt te stellen.
 
“Waarom? Omdat het decreet niet tot doel heeft de toegang tot de rechter te beperken. En al helemaal niet om grondrechten in te perken”, stelt Demir, die daarin gesteund werd door de meerderheidspartijen.
 
“Het kluwen van beroepsprocedures wordt beperkt tot de gevallen waar belangen effectief geschaad worden. Dit decreet zal ervoor zorgen dat projecten kwaliteitsvoller worden en minder zullen worden overspoeld met beroepen waar eender wat als kritiek wordt ingeroepen, met enkel administratieve lasten tot gevolg. Tegelijk zullen omwonenden en milieuverenigingen nog steeds projecten kunnen aanvechten indien dit hun belangen schade dreigt toe te brengen. Maar om eender welke reden een beroep indienen tegen de omgevingsvergunning van je concurrent om jezelf een concurrentieel voordeel op te leveren, zal dus niet meer mogelijk zijn”, besluit minister Demir.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hoge prijzen in Brussel drijven inwoners naar Vlaanderen

Hoge prijzen in Brussel drijven inwoners naar Vlaanderen

De hoge prijzen en registratierechten in Brussel drijven steeds meer inwoners van de hoofdstad naar Vlaanderen. Vorig jaar verhuisden 24.000 Brusselaars naar de Vlaamse rand of elders in de Vlaamse regio. Dat is een recordaantal.  Volgens[…]

Sociaal netwerk voor vastgoedinvesteerders

Sociaal netwerk voor vastgoedinvesteerders

Eén op de vijf verkoopovereenkomsten digitaal ondertekend

Eén op de vijf verkoopovereenkomsten digitaal ondertekend

Eigenaars grote appartementsgebouwen krijgen hulp bij opmaak renovatiemasterplan

Eigenaars grote appartementsgebouwen krijgen hulp bij opmaak renovatiemasterplan

Meer artikels