Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vervangingsbouw voor 130 woningen in Schrijverswijk Zwijndrecht

Vervangingsbouw voor 130 woningen in Schrijverswijk Zwijndrecht

Alle foto’s in dit dossier: Team Vlaams Bouwmeester / Michiel De Cleene.

De sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Schelde-Rupel, vroeger bekend als de Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij, lanceert een studieopdracht voor vervangingsbouw voor de sociale woonwijk Schrijverswijk in Zwijndrecht.

Duurzaamheid en energiezuinigheid zijn in dit project belangrijke uitgangspunten. De woningen in de Schrijverswijk zijn gebouwd in de jaren ’60 van de vorige eeuw, met geen of beperkte isolatie van gevels en daken, enkel glas en onaangepaste verwarming. Daarom zijn deze woningen aan vervanging toe. Woonpunt Schelde-Rupel ziet hierin een kans om de ganse wijk te herontwikkelen en op zoek te gaan naar een vernieuwende vertaling van de noden van de bewoners.

De aanleg van de wijk is geïnspireerd op het concept van een tuinwijk met gegroepeerde bebouwing. Een aantal van de woningen werd verkocht en is in privé-eigendom. Woonpunt Schelde-Rupel staat daarom niet alleen in voor het bewaken van het totaalconcept van de wijk.

Typisch voor de wijk zijn de paden tussen de tuinen achteraan de woningen en het uniforme gabarit, de gelijkaardige gevelindeling en het kleurgebruik in de gevels. Momenteel telt het projectgebied 131 woningen. Het gebied is 5,15 ha groot en heeft een dichtheid van 25 woningen per hectare. Na de uitvoering van deze opdracht zal de woondichtheid ongeveer 40 woningen per hectare bedragen.

Het bouwprogramma betreft een vervangingsbouw van meergezinswoningen en urban villa’s, tussen 130 en 150 wooneenheden. 10% van de wooneenheden wordt in samenwerking met de vzw Katrinahof ontwikkeld als project begeleid zelfstandig wonen, met aandacht voor integratie in de lokale woonstructuur. Het volledige bouwprogramma moet rekening houden met de principes van  levenslang/aanpasbaar wonen.

De principes van het stedenbouwkundige concept worden in deze opdracht meegegeven en zijn richtinggevend. De nieuwe gebouwen zullen benut worden om de wijk op te waarderen door een oordeelkundige inplanting en door in te spelen op de bestaande toestand. De gebruikswaarde van de open ruimte in de wijk wordt daarbij gemaximaliseerd. Een deel van de private tuinen wordt collectief ingezet.

De inrichting van de open ruimte (zowel privaat als openbaar) dient zo te gebeuren dat zij duidelijk bijdraagt tot één concept. De doorwaadbaarheid van de wijk en het inrichten van een groene ‘as’ en opeenvolgende pleintjes speelt hierin een cruciale rol. Het voorstel van de inschrijver dient in de visievorming voor de wijk dan ook verder te gaan dan alleen de inrichting van de verschillende units.

Woonpunt Schelde-Rupel is op zoek naar een multidisciplinair team met kennis en ervaring in architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en inrichting van de publieke ruimte. De opdracht omvat eveneens de opmaak van een overkoepelende visie, waarbij minstens de volgende zaken aan bod komen: algemene aanpak, fasering (verschuiving van bewoners, …), inrichting van het publieke domein enz.

Het project wordt gesplitst in verschillende deelprojecten en er wordt gevraagd om een scenario te ontwikkelen voor de uitvoering daarvan (private en publieke ruimte, infrastructuur, …). Het ontwerpteam moet samenwerken met Woonpunt Schelde-Rupel, het gemeentebestuur, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en afvalbeheerder IBOGEM (afvalstraatjes).

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de deelopdrachten niet te gunnen. Hij kan tevens beslissen om de betreffende opdracht, mits inrichting van een nieuwe aanbestedingsprocedure, aan derden te gunnen. Het ontwerpteam kan in dat geval geen rechten op schadevergoeding doen gelden.

Gunningscriteria

    De kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek:

-      in een ruim maatschappelijk kader;

-      meer functioneel toegepast op de praktische eisen van de gebruiker.

    De procesgerichtheid en procesbereidheid;

    De aanpak van duurzaamheid;

    De raming van de projectkost en het honorarium;

    De teamsamenstelling.

Vervangingsbouw Schrijverswijk Zwijndrecht

- Studieopdracht voor de vervangingsbouw voor de sociale woonwijk Schrijverswijk in Zwijndrecht.
- Bouwheer: Woonpunt Schelde-Rupel.
- Locatie: Willem Elsschotstraat, 2070 Zwijndrecht. - Gebied tussen Willem Elsschotstraat - Albrecht Rodenbachplaats - Hendrik Consciencestraat - Stijn Streuvelsstraat - Felix Timmermansstraat.
- Budget: afhankelijk van het aantal te realiseren woningen (min. 130, max. 150), volgens NFS2 of FS3-renovatie. Geraamd budget is 150.000 euro (excl. btw) per woning (indien 150 woningen: bouwbudget 22,5 miljoen €, excl. btw en ereloon).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Op het terrein van de voormalige Saffre Frère-fabriek in Oudenaarde hebben burgemeester Marnic De Meulemeester en projectontwikkelaar Revive de symbolische eerste steen gelegd van de nieuwe Saffrou-wijk. Hier worden 265 woningen, een[…]

26/10/2020 | nieuwbouwstadsvernieuwing
Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Studenten gebruiken toekomstige huisvesting voor opleiding

Studenten gebruiken toekomstige huisvesting voor opleiding

Meer artikels