Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Versie 4.1 SB 250 voor de wegenbouw is klaar

Versie 4.1 SB 250 voor de wegenbouw is klaar

“BIM-gericht werken, de integratie van het Vlario-bestek en het subhoofdstuk over geluidsschermen behoren tot de grootste toevoegingen”, meldt ir. Margo Briessinck, secretaris van de overkoepelende stuurgroep.

BIM-gericht werken, nieuwe prijsherzieningsformules voor asfalteringswerken, de integratie van een groot deel van het Vlario-bestek en de beschrijving van geluidswerende constructies, waterdoorlatende onderfunderingen en funderingen voor toepassingen als regenwaterbuffering behoren tot de belangrijkste wijzigingen in de versie 4.1 van het ‘Standaardbestek 250 voor de wegenbouw’ die zopas werd gepubliceerd. In deze versie, die in overeenstemming is met de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, zijn de technische hoofdstukken aangepast aan de huidige stand van de techniek, inclusief een beschrijving van nieuwe materialen en uitvoeringsmethodes.

De digitale versie van het Standaardbestek 250 kan gratis in pdf-formaat gedownload worden van de website van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) http://wegenenverkeer.be/standaardbestek. Papieren exemplaren kunnen vanaf september besteld worden. Bovendien worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht tijdens vier gratis infosessies van 14 tot 17 uur: op maandag 16 september in het auditorium van het OCW in Sterrebeek, op vrijdag 20 september in het auditorium van de VLM in Brugge, op donderdag 26 september in het auditorium Romain Deconinck in het VAC in Gent en op vrijdag 27 september in het auditorium Quintinus in het VAC in Hasselt. Daarbij zal dieper ingegaan worden op het BIM-gericht werken en de wijzigingen van hoofdstuk 5 (Onderfunderingen en funderingen), hoofdstuk 6 (Verhardingen) en hoofdstuk 7 (Rioleringen en afvoer van water). Tijdens deze infosessies zal het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) tevens de dynamische plaatproef voor de controle van steenslagfunderingen demonstreren.

“Deze versie 4.1. van het Standaardbestek 250 is reeds de negende; de eerste dateert van 1996. De pdf’s van deze nieuwe versie staan intussen dus al online. Van dit SB 250 worden evenwel nog vele exemplaren op papier verkocht omdat die makkelijker consulteerbaar zijn op de bouwwerf; van de 1.600 exemplaren van de vorige versie zijn er nog amper dertig over. Van de nieuwe versie hebben we opnieuw 1.600 exemplaren laten drukken”, verklaart ir. Margo ­Briessinck, senior adviseur Wegstructuren bij AWV.

Aan de nieuwe versie is sinds begin 2018 ongeveer een jaar gewerkt. Voor de 14 hoofdstukken werden twaalf werkgroepen ingeschakeld; in principe was één werkgroep actief per hoofdstuk, maar sommige werkgroepen bogen zich over twee hoofdstukken. Deze werkgroepen werden overkoepeld door één stuurgroep met Tom Roelants, administrateur-generaal van AWV, als voorzitter en Margo Briessinck als secretaris.

“In deze werkgroepen zetelden in totaal meer dan honderd vertegenwoordigers van opdrachtgevende besturen, onder wie heel veel mensen van AWV en ditmaal voor het eerst ook van gemeenten, van provinciebesturen, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Aquafin als belangrijke speler, een aantal leden van VlaWeBo (wegenbouwaannemers, rioolplaatsers, markeerders, …) en experts van het OCW (in vele werkgroepen) en certificatie-instellingen (vooral Copro). Ik was voorzitter van het hoofdstuk Verhardingen en maakte nog deel uit van een viertal werkgroepen. Ook sommige anderen zetelden in verschillende werkgroepen. Elke werkgroep telde tien tot twintig leden”, stelt ir. Briessinck.
Werkgroepen
“Toen we pakweg een jaar terug startten met de stuurgroep, waar ook VlaWeBo deel van uitmaakte, hebben we gevraagd welke vertegenwoordigers de participerende organisaties in welke werkgroepen wilden laten zetelen. Deze werkgroepen kwamen samen afhankelijk van het werkvolume dat moest gepresteerd worden. Zo heeft de werkgroep van hoofdstuk 8, dat weinig wijzigingen heeft ondergaan, slechts een paar keer vergaderd, terwijl de werkgroep van hoofdstuk 6 veel meer en die van hoofdstuk 7 nog veel meer zijn samengekomen. Sommige werkgroepen kwamen elke maand bijeen”, deelt de secretaris van de stuurgroep mee.

Als één van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie werd het BIM-gericht werken, hét buzzword van het moment, opgenomen, waarbij vooral een kader geschapen werd. “Je moet in je bijzonder bestek zeggen dat je met BIM wil werken en eens dat gebeurd is, moeten alle werkingsplannen en as built-plannen met BIM doorgegeven worden. Je moet dus van in het begin met BIM werken. Met de steun van de werkgroepen zijn ook de OTL’s (Object Type Libraries; de data die je bijhoudt over objecten, zoals verhardingen en vangrails) opgenomen. In gebouwen wordt dit trouwens al veel gebruikt. Die data zijn in principe klaar en worden in beginsel verspreid via Data Vlaanderen via de applicatie OSLO (Open Standaarden voor Linkende Overheden)”, signaleert de senior adviseur Wegstructuren bij AWV.

Een andere essentiële aanpassing is de integratie van het Vlario-bestek voor rioleringswerken. “Vlario had zijn eigen bestek en deze rioolgerelateerde teksten werden ingepast in de nieuwe versie van het SB 250. Vlario heeft ook voor andere hoofdstukken aanvullingen gemaakt die we hebben trachten te integreren, wat een ingrijpende oefening was. Voor sommige hoofdstukken is dat alvast gelukt”, communiceert Margo Briessinck.

Andere belangrijke veranderingen hebben meer te maken met funderingen, waterbuffering (de vertraagde afvoer van water) en de afvoer van grondwater naar regenwater. Eén van de mogelijkheden voor fietspaden, parkeerstroken, parkings en lokale wegen is om in de onderfundering of eventueel de fundering van de wegverharding een gedeelte van het water te bufferen zodat het vertraagd kan afgevoerd worden.

“De controle van de funderingen gebeurt traditioneel met een statische plaatproef, wat een omslachtig procedé is. In o.m. Duitsland worden daarentegen dynamische plaatproeven gebruikt die veel sneller en lichter zijn, zodat je vlugger iets weet over de verdichting van je funderingen en die nauwkeuriger kan meten. We verwijzen dan ook naar de Duitse proefperiode van deze dynamische plaatproeven, die je alleen kan vastnemen en waarvoor onze oosterburen een norm geschreven hebben. Vóór of tijdens de pauzes van de infosessies geeft het OCW hierover uitleg met zijn dynamische plaatproef”, kondigt de secretaris van de stuurgroep aan.

Daarnaast werd onder het hoofdstuk ‘Lijnvormige elementen’ een volledig nieuw subhoofdstuk ingevoerd over geluidswerende constructies, waaronder o.m. geluidsschermen vallen. Dat maakt die bestekken voldoende matuur en makkelijker. Vroeger werd deze informatie in een bijzonder bestek vermeld.

Ook de prijsherzieningsformules voor asfalteringswerken werden aangepast. “Samen met de asfaltproducenten hebben we nieuwe formules bedacht die beter aansluiten bij de reële kosten van asfalteringswerken”, signaleert ir. Briessinck in dat verband.
Overgangsperiode
Op de website vind je in een pdf-bestand een bulleted list van 27 bladzijden met alle wijzigingen. “De versie 4.1 van het SB 250 wordt in principe van kracht zodra iemand dat in het bestek opneemt. De teksten zijn beschikbaar, maar we voorzien een overgangsperiode van een half jaar. We hebben binnen AWV afgesproken dat de nieuwe versie wordt toegepast voor alles wat door ons vanaf 1 januari 2020 wordt gepubliceerd. Andere aanbestedende instanties zullen ook rond die datum of hooguit één of twee maanden later aansluiten”, verwacht ir. Briessinck.

De vier namiddagsessies inclusief koffiepauze die vanaf september over de versie 4.1 van het SB 250 plaatsvinden, richten zich tot iedereen die met het SB 250 werkt, van opdrachtgevende besturen over aannemers tot studiebureaus die bestekken schrijven voor gemeenten of AWV. Ze kunnen kosteloos bijgewoond worden op voorwaarde dat de deelnemers zich vooraf via het inschrijvingsformulier op de website van AWV inschrijven. De meeste zalen waar deze infosessies plaatsvinden, hebben een capaciteit van honderd tot 200 personen. Zo kunnen in het auditorium Romain Deconinck in het VAC in Gent 200 belangstellenden terecht.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Werken aan de Mechelse vesten van start

Werken aan de Mechelse vesten van start

Deze week beginnnen de stad Mechelen en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van de vesten. De werken zullen gefaseerd verlopen. Het eenrichtingsverkeer op de vesten wordt stelselmatig ingevoerd, in zes fases. Tegen[…]

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Meer artikels