Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

“Verschuiving deadline ruimtelijke plannen naar 2050 volgt Europese aanbeveling”

“Verschuiving deadline ruimtelijke plannen naar 2050 volgt Europese aanbeveling”

Het is onduidelijk wie denkt de budgetten te kunnen vrijmaken om de ruimtelijke regeringsplannen, tegen 2040 0 ha extra ruimtebeslag in Vlaanderen, te verwezenlijken. Daarmee wil de Vlaamse regering tien jaar beter doen dan de Europese aanbeveling, maar volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) tegen overheidskosten die in de miljarden zullen lopen. Ze klaagt aan dat Vlaamse gezinnen in dit ingrijpende dossier de waarde van hun woningen en eigendommen gefnuikt zien.

Haalbaar tegen 2050 zonder meerkosten

Het neutraliseren van percelen en het afremmen en zelfs uitdoven van bebouwing op ‘ongelegen’ locaties staan voorop in de huidige ruimtelijke plannen van de Vlaamse regering. Dit zal volgens de VCB leiden tot een peperdure rekening om gezinnen en ondernemingen correct te vergoeden voor de geleden schade. “Zullen de gemeenten en steden dit op zich nemen, zal de Vlaamse regering dit doen of worden toch de gezinnen de pineut? En dit alles om tien jaar vroeger dan voorzien het Europese streven te behalen, terwijl de voorziene ruimte voor wonen en werken sinds jaar en dag in onze regio strikt begrensd is. Dat is meteen ook de reden waarom verdichting, verkerning en ruimtelijk rendement, drie codewoorden in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), al langer aan de gang zijn. Die ingeslagen weg wordt enkel versterkt door de huidige schaarste aan percelen, hogere bouwgrondprijzen, veranderende woonwensen, de gestegen bouwkunde in compact wonen, enz. Zoals vandaag al het geval is, zijn de ontwikkelingskosten van nieuwe infrastructuur zoals nutsvoorzieningen trouwens vooral voor rekening van de private sector en bijgevolg valt dit niet onder overheidsuitgaven”, weet de VCB.  

Ze onderzocht de huidige trend in ruimtebeslag en de beperkte voorraad aan percelen die rest voor wonen, werken en recreatie. Daarbij stelde ze vast dat het verschuiven van de timing naar 2050 voor 0 ha extra ruimtebeslag maatschappelijk eerder verantwoord lijkt, niet in het minst omdat 2040 als deadline nu al te krap is voor de noodzakelijke golf aan kwaliteitsvolle verdichtingsprojecten om de sterke demografische groei op te vangen. “Het huidige BRV leidt niet alleen tot schadevergoedingen die in de miljarden lopen, maar legt ook een zware hypotheek op betaalbaar wonen voor nieuwe gezinnen door het stagnerende aanbod waarop de regering vandaag aanstuurt. En dat terwijl die gezinnen momenteel om dezelfde reden vaak hun heil zoeken in buitengebied, wat de overheid in de toekomst net wil vermijden”, luidt het.

220.000 extra gezinnen

Tegen 2030 worden 220.000 extra gezinnen verwacht. Kwaliteitsvolle verdichting en stadsvernieuwing hebben vandaag een gemiddelde doorlooptijd van twaalf jaar. “Comfortabel en compact wonen in kernen vergt immers heel wat voorbereiding om te voldoen aan de verwachtingen van bewoners inzake veiligheid, rust, privacy, groen, enz. Bovendien vraagt de bouw al langer bouwvoorschriften aangepast aan de veranderde omstandigheden, waar vandaag nog veel vertraging schuilt in het administratieve en juridische proces. Zo kan 1 m² bebouwde oppervlakte tot dertig beperkingen tellen. Een hoger verdichtingsritme is nochtans nodig omdat een toereikend woonaanbod bepalend is voor betaalbare prijzen”, meent de VCB.

BRV

Ten slotte wil het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) allesomvattend zijn voor de klimaatuitdaging, de grote mobiliteitsproblemen, de energiehuishouding van onze regio, de ruimtelijke organisatie, enz. Concrete timing en resultaten voor bv. minder fileleed lijken daardoor volgens de VCB veraf. Daarbij is het bovendien zeer onduidelijk of de respectievelijke overheidsdiensten wel terdege gehoord worden door de redacteurs van het BRV.

De Vlaamse regering zou volgens de Vlaamse Confederatie Bouw dan ook beter inzetten op o.a.  goede en volwaardige mobiliteits-, energie- en klimaatplannen die ambitieus en op kortere termijn kunnen leiden tot resultaten. De Vlamingen kunnen immers niet wachten op een ommekeer in ruimtelijke ordening tegen 2050 om alle uitdagingen aan te pakken. Op langere termijn is het volgens de VCB dan weer een toegevoegde waarde dat het ruimtelijke beleid de plannen en doelstellingen van die deelsectoren coördineert.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe stap in uitvoering van de bouwshift

Nieuwe stap in uitvoering van de bouwshift

Vlaams minister van Omgeving Zuhal introduceert een decreet dat bijkomende harde bestemmingen in alle gemeenten van Vlaanderen voorkomt en beperkt de mogelijkheden om het landbouwgebied verder te bebouwen met zonevreemde woningen. […]

01/12/2022 |
Voorontwerp masterplan Scheldeboorden Linkeroever is klaar

Voorontwerp masterplan Scheldeboorden Linkeroever is klaar

Nieuwe woonprojecten vergen in Vlaanderen steeds minder ruimte

Nieuwe woonprojecten vergen in Vlaanderen steeds minder ruimte

Geel gaat in beroep tegen uitbreiding verkaveling Manheuvels

Geel gaat in beroep tegen uitbreiding verkaveling Manheuvels

Meer artikels