Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Verplichte verzekering aannemers maakt bouwen duurder

De federale ministerraad keurde op voorstel van minister van Economie Kris Peeters (CD&V) en Willy Borsus (MR), minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo?s, een wetsontwerp goed waardoor aannemers en dienstverleners in de bouwsector vanaf 1 januari 2018 een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering moeten nemen. Architecten moeten al sinds 2007 zo?n verplichte verzekering afsluiten. De regering wil de consument beter beschermen als de aannemer een fout maakt. De Confederatie Bouw en Bouwunie vinden een verplichte verzekering niet de beste oplossing voor de consument. Die zal volgens de vakverenigingen in de toekomst meer betalen voor zijn woning. Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) vindt de verzekeringsplicht voor aannemers een belangrijke eerste stap die nog niet ver genoeg gaat. De kostprijs van de nieuwe verzekering is nog niet duidelijk; de verzekeraars zijn er nog mee bezig.

Architecten hebben wettelijk en deontologisch, via de beroepsplichtenleer, een verzekeringsplicht van de volledige burgerlijke aansprakelijkheid, voor alle risico?s verbonden aan de uitoefening van het beroep. Aannemers kennen tot vandaag echter geen enkele verzekeringsplicht. Bij schadegevallen met een gedeelde verantwoordelijkheid van de architect en de aannemer was het doorgaans de verzekering van de architect die alle kosten in eerste instantie moest betalen. Die discriminatie wordt nu weggewerkt en moet de kans vergroten dat de consument een vergoeding krijgt indien tijdens het bouwproces een fout wordt gemaakt. Aan de verzekeringsplicht van de architect verandert niets.

Toch houdt het wetsontwerp voor de nieuwe verzekering nog een aantal beperkingen in. De toepassing van de verplichte verzekering zal beperkt zijn tot het bouwen van een woning en het renoveren ervan waarbij de tussenkomst van een architect verplicht is. Het systeem zal enkel de tienjarige aansprakelijkheid dekken die betrekking heeft op de stabiliteit en de stevigheid van de woning, en op waterdichtheidsproblemen die deze stabiliteit of stevigheid in het gedrang kunnen brengen. Per schadegeval is een tegemoetkoming voorzien tot maximum 500.000 ?, afhankelijk van de waarde van het gebouw.

Confederatie Bouw

De Confederatie Bouw begrijpt dat er een oplossing moet komen voor de juridische ongelijkheid tussen architecten en de andere betrokkenen in het bouwproces, maar die verplichte verzekering moet volgens de beroepsvereniging dan wel betaalbaar, beheersbaar en controleerbaar zijn. De Confederatie Bouw vindt echter dat de verplichte verzekering voor aannemers niet de beste oplossing is voor de bescherming van de consument, die meer zal betalen voor zijn woning. De consument is vooral geïnteresseerd in een betaalbare bescherming en daarvoor stelt de Confederatie Bouw een goedkoper alternatief voor: de oprichting van een ?waarborgfonds' dat zou tussenkomen bij problemen met de tienjarige aansprakelijkheid en waarbij de aannemer failliet gaat.

Bouwunie

Ook Bouwunie betreurt dat de regering voor een verplichte verzekering voor aannemers kiest en vreest eveneens voor duurdere woningen. Bouwunie hoopt dat de prijsstijging binnen de perken blijft en dringt ook aan op controles. Bouwunie staat erop dat de bouwheer-opdrachtgever en de architect effectief zullen moeten controleren of de aannemer een verzekeringsattest kan voorleggen. Een aannemer die wegens talrijke schadegevallen geen verzekering meer kan afsluiten, komt dan niet meer aan de bak. Zo zal de verplichte verzekering toch ook een positieve kant hebben voor de bonafide aannemer.

NAV

Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) is blij dat er eindelijk een wetgevend initiatief wordt genomen, maar betreurt dat de verzekeringsplicht beperkt is tot de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid en dit enkel in de woningbouw. NAV is daarom vragende partij voor een snelle volgende stap richting een volwaardige en gelijke verzekeringsplicht voor aannemers en alle dienstverleners in de bouw, met inbegrip van studiebureaus, ingenieurs, landmeters, bim-managers en andere betrokkenen op de bouwwerf. Minister Borsus wil daar ook werk van maken.

Orde van Architecten

De Orde van Architecten vindt eveneens dat de verzekeringsplicht veel verder moet reiken dan de tienjarige aansprakelijkheid. De praktijk leert dat de overgrote meerderheid van de bouwgeschillen zich situeert buiten het gebied van de door het voorontwerp van wet verplichte verzekering. Geschillen over een esthetisch probleem vallen buiten de tienjarige aansprakelijkheid. Zelfs indien een geschil ontstaat over een woning die op de verkeerde kavel is gerealiseerd, blijft de consument door dit voorontwerp van wet langs aannemerszijde onbeschermd.

De Orde van Architecten is tevens ontgoocheld dat de ongelijkheid slechts voor een heel klein gedeelte van de bouwmarkt werd weggewerkt. Dat men consumenten van particuliere woningbouw in bescherming wil nemen wordt toegejuicht, maar de consumptie van een gebouw beperkt zich niet alleen tot de bewoners. Het gebruik van een gebouw, vooral als het een gebouw met een openbaar karakter betreft, zorgt ook voor ?consumenten?.

Al wie een dergelijk gebouw, in welke hoedanigheid dan ook betreedt, kan beschouwd worden als een gebruiker, zoals leerlingen die school lopen, verplegend personeel in een ziekenhuis, werknemers in een fabriek of een kantoor, enz.

De Orde van Architecten vindt het een gemiste kans dat de verzekeringsplicht niet werd uitgebreid naar alle bouwprojecten en alle betrokken bouwactoren, maar alleen wordt toegespitst op de woningbouw. ?Het gevolg van het voorontwerp van wet is dat, indien in de deontologie van de architect niets verandert, deze door zijn Orde zal worden gediscrimineerd in plaats van door de wetgever. In tegenstelling tot de andere beroepen die betrokken zijn bij het bouwproces, heeft de architect immers nog steeds een deontologische verzekeringsverplichting voor alle werken waarvoor hij of zij verantwoordelijk is', vindt de Orde van Architecten.

Polis

Het is nog niet duidelijk hoeveel aannemers zullen moeten betalen voor de nieuwe verzekering. De verzekeringssector is er nog mee bezig. In principe zullen de verzekerden kunnen kiezen tussen een jaarpolis en een polis per project. De aannemers en de overige dienstverleners mogen samen een polis afsluiten voor het geheel van de werken.

Wie geen polis vindt op de reguliere markt kan terecht op een tariferingsbureau zoals dat bestaat voor de autoverzekering. Een groot verschil hiermee zal echter zijn dat het tariferingsbureau niet elke aannemer moet verzekeren en bijkomende voorwaarden kan opleggen.

Het is de bedoeling dat de verzekeraars de bouwheer en de architect vóór de start van de bouw een gestandaardiseerd verzekeringsattest bezorgen. De aannemer stuurt dit attest ook naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Als een verkoop plaatsvindt vóór de periode van de tienjarige aansprakelijkheid is afgelopen, moet de notaris nagaan dat de verkoper het verzekeringsattest overhandigt aan de koper. Er worden tevens controles door de economische en de sociale inspectie gepland.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Een bouw- of woonpremie aanvragen op papier kan niet meer in Leuven. Wie niet over een computer of internet beschikt of hulp nodig heeft, kan een afspraak maken met de betrokken dienst om de aanvraag samen met een ambtenaar in te dienen.  […]

Antwerpen vereenvoudigt digitaal ondernemen

Antwerpen vereenvoudigt digitaal ondernemen

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Asse neemt eerste MAN eTGE in gebruik

Asse neemt eerste MAN eTGE in gebruik

Meer artikels