Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Verlaging schenkingsrechten zal voor stimulans bouwsector zorgen

Verlaging schenkingsrechten zal voor stimulans bouwsector zorgen

De Vlaamse regering verlaagt de tarieven voor schenkingen van onroerende goederen. Indien de geschonken woning wordt gerenoveerd, is nog een extra korting mogelijk. De aanpassing van de tarieven moet nog worden goedgekeurd door het Vlaamse parlement en gaat uiterlijk op 1 juli in.

Door de schenkbelasting lager te houden dan de successietarieven wil de Vlaamse regering mensen aansporen om meer vastgoed te schenken. Dit jaar wordt al gerekend op 56 miljoen ' extra inkomsten. Vooral de hoogste tarieven gaan fors naar beneden. Tevens blijven in de toekomst slechts twee categorieën over: een schenking in rechte lijn (aan een echtgenoot, partner of (klein)kind) en een schenking tussen alle anderen.

De verlaging wordt bovendien gekoppeld aan extra kortingen. Wie op die manier een woning verwerft en ze energiezuiniger maakt of verhuurt, ziet het bedrag van de schenkbelasting nog eens dalen. Vlaams minister van Begroting Annemie Turtelboom benadrukt dat de nieuwe regeling goed nieuws is voor de bouwsector. Mensen zullen hun huis immers vlugger opnieuw renoveren en op de markt brengen.

De Vlaamse architectenorganisatie NAV is tevreden met de maatregel. 'De bouwsector ondergaat momenteel nog altijd de crisis. Stimulerende maatregelen dringen zich dan ook op. Bovendien legt men de lat op het vlak van energienormen terecht steeds hoger, ook bij renovatie. Dat verhoogt de kwaliteit van de woningen, maar doet de prijzen voor een doorsnee renovatieproject ook stijgen. De premies en fiscale voordelen werden de afgelopen jaren bovendien afgebouwd. Financiële steunmaatregelen zijn dan ook absoluut nodig om de Vlaming warm te maken voor energiezuinig renoveren', zegt NAV-voorzitter Kati Lamens, die wel hoopt dat het niet bij deze maatregel blijft.

Het draagvlak voor energetische bouwprojecten bij nieuwbouw is groot. Een recente NAV-enquête geeft aan dat vandaag zowat de helft van de kandidaat-bouwers wil bouwen volgens de ben-standaard die pas vanaf 2021 verplicht wordt. Zo'n woning biedt belangrijke voordelen inzake comfort, milieu, de energiefactuur, premies en belastingen.

'Eenzelfde inhaalbeweging en mentaliteitsverandering moeten we nu beogen wanneer het op renovatie aankomt. Belangrijk bij energetische renovaties is dat ze doordacht en in een totaalvisie worden aangepakt die het het hele gebouw onder handen neemt. Zo'n renovatie betekent veel meer dan de optelsom van wat onsamenhangende ingrepen. Professioneel advies is onontbeerlijk. Architecten zullen daarbij een voortrekkersrol spelen door bij renovatieprojecten een strategie uit te tekenen om dat zo energetisch, kwalitatief en kostenefficiënt mogelijk te doen', aldus Kati Lamens.

Renovatiepact

Vlaanderen zal de komende decennia een demografische boom meemaken, terwijl de bebouwbare oppervlakte slinkt. Nochtans beschikken we wel over een groot bestaand, maar verouderd woningpark. Inzetten op meer en energetisch betere renovaties is dus één van de oplossingen. Het is ook de reden waarom NAV actief participeert in het Renovatiepact.

Daarin werkt de overheid samen met verschillende organisaties en betrokkenen uit de bouwwereld dit jaar een coherent actieplan uit dat de komende jaren moet leiden tot een sterke verhoging van de renovatiegraad van het Vlaamse woningpatrimonium en de energieprestatie ervan. Het overlegplatform werkt o.m. aan de definitie van een energieprestatie-eis voor bv. renovaties, maar denkt ook na over een sensibiliseringscampagne naar bijvoorbeeld bouwheren.

Ook de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) reageert verheugd op de verlaging van de schenkingsrechten. Daardoor is een grote groep van oudere eigenaars eindelijk in staat om op korte termijn hun vastgoed aan de volgende generatie te schenken. Tot nu toe was het voor een groeiende groep van ouderen (bijna) onmogelijk om te schenken omwille van de zware kasmiddelen die nodig waren om de rechten te kunnen betalen. Daardoor heeft zich op dit ogenblik een ruime groep van potentiële schenkers gevormd.

Dankzij de lagere tarieven kunnen jongere gezinnen die vastgoed geschonken krijgen gemakkelijker een woning bouwen of renoveren. Ze kunnen bij de banken immers een belangrijker deel eigen middelen aantonen. De extra verlaging die geldt indien de woning binnen enkele jaren wordt gerenoveerd, zal bovendien het aantal renovatiewerken op korte termijn verhogen. Op dit ogenblik wordt jaarlijks amper 0,7% van het Vlaamse woningpatrimonium grondig gerenoveerd. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse