Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vergunning om te verkavelen en om te bouwen op verkavelde loten kan niet in één vergunningsaanvraag

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vergunning om te verkavelen en om te bouwen op verkavelde loten kan niet in één vergunningsaanvraag

© ©niyazz - stock.adobe.com

Met de introductie van de omgevingsvergunning in Vlaanderen  is één globale omgevingsvergunningsaanvraag mogelijk (en vereist) wanneer het beoogde project elementen bevat die aan meerdere vergunnings- of meldingsplichten zijn onderworpen. In de praktijk rees bij vele gemeenten de vraag of dit ook tot gevolg heeft dat één omgevingsvergunningsaanvraag moet of kan worden ingediend wanneer men gronden wil verkavelen om deze vervolgens te bebouwen met woningen. Dit lijkt niet het geval te zijn, zo blijkt uit het antwoord van minister Demir op een recente parlementaire vraag.
Op 29 oktober 2021 werd Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir verzocht om op volgende twee vragen een antwoord te geven:
1. Kan de minister bevestigen dat in één aanvraag een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd voor zowel het verkavelen als voor de stedenbouwkundige handelingen, waarna één openbaar onderzoek volgt, één adviesronde en één vergunningsbeslissing?
2. In bevestigend geval, dient de vergunningverlenende overheid in die ene vergunningsbeslissing eerst de omgevingsvergunning voor het verkavelen te verlenen om daarna, weliswaar in hetzelfde vergunningsdocument maar in een aparte rubriek of titel, de omgevingsvergunning voor de stedenbouwkundige handelingen aan de omgevingsvergunning voor het verkavelen te kunnen toetsen?
 
Het antwoord van de minister op vraag 1 luidde ontkennend (reden waarom vraag 2 nadien niet meer beantwoord diende te worden).
De minister stelt dat volgens art. 2 van het omgevingsvergunningsdecreet, de definitie van een ‘project’ als volgt luidt:
“8° project : het geheel van volgende elementen of minstens één ervan die onderworpen
zijn aan de vergunnings- of meldingsplicht, vermeld in artikel 5 :
a) stedenbouwkundige handelingen;
b) de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten;
c) kleinhandelsactiviteiten;
d) het wijzigen van de vegetatie;
dan wel het verkavelen van gronden;”.
 
De minister vervolgt dat niettegenstaande artikel 5 van het omgevingsvergunningsdecreet de indruk kan wekken dat een vergunning om te verkavelen en een vergunning om in die verkaveling gebouwen op te richten in één aanvraag kan ingediend worden, uit artikel 2 het tegendeel blijkt.
 
Zij stelt wél nog dat het daarentegen wél mogelijk is om in een aanvraag tot het verkavelen ook tegelijk stedenbouwkundige handelingen op te nemen (en dus te vergunnen met eenzelfde procedure) voor het bouwrijp maken van gronden, maar dus niet voor het bebouwen van die gronden met woningen.
 
Prof dr. Steven Van Garsse, U. Antwerpen en U. Hasselt, Partner Equator Advocaten Antwerpen/Brussel
Mr. Anouck Vanermen, advocaat, Equator Advocaten Antwerpen/Brussel
www.eqtr.be
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels