Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Verbintenistermijn verstreken, wat dan'

Gerelateerde onderwerpen :

De inschrijvers blijven verbonden door hun offerte gedurende 90 dagen te rekenen vanaf de uiterste datum van ontvangst (art. 57, kb van 15 juli 2011). De opdrachtdocumenten kunnen een andere termijn voorschrijven. Wat er moet gebeuren als die termijn verstreken is zonder dat de opdracht is gesloten, staat in artikel 104 van het kb van 15 juli 2011.

Uit het administratief dossier bleek de aanbestedende overheid schriftelijk aan de best gerangschikte inschrijver verzocht te hebben om de offerte nog een tijd langer te handhaven. De inschrijver in kwestie stemde schriftelijk in en zonder voorbehoud te maken met de verlenging van de verbintenistermijn. Op die gang van zaken viel niets aan te merken. De andere inschrijvers moeten in dat geval niet verder bij deze verlenging betrokken worden.

Rest dan nog de vraag in hoeverre het een en het ander moet blijken uit de gunningsbeslissing. Het lijkt te volstaan dat de naleving van de verplichtingen terzake blijkt uit het administratief dossier. Dat in het gunningsverslag enkel melding wordt gemaakt van de verlenging van de verbintenistermijn, kan geen kwaad. (arrest van 8 januari 2015)

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels