Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Verbintenistermijn verstreken, wat dan'

Gerelateerde onderwerpen :

De inschrijvers blijven verbonden door hun offerte gedurende 90 dagen te rekenen vanaf de uiterste datum van ontvangst (art. 57, kb van 15 juli 2011). De opdrachtdocumenten kunnen een andere termijn voorschrijven. Wat er moet gebeuren als die termijn verstreken is zonder dat de opdracht is gesloten, staat in artikel 104 van het kb van 15 juli 2011.

Uit het administratief dossier bleek de aanbestedende overheid schriftelijk aan de best gerangschikte inschrijver verzocht te hebben om de offerte nog een tijd langer te handhaven. De inschrijver in kwestie stemde schriftelijk in en zonder voorbehoud te maken met de verlenging van de verbintenistermijn. Op die gang van zaken viel niets aan te merken. De andere inschrijvers moeten in dat geval niet verder bij deze verlenging betrokken worden.

Rest dan nog de vraag in hoeverre het een en het ander moet blijken uit de gunningsbeslissing. Het lijkt te volstaan dat de naleving van de verplichtingen terzake blijkt uit het administratief dossier. Dat in het gunningsverslag enkel melding wordt gemaakt van de verlenging van de verbintenistermijn, kan geen kwaad. (arrest van 8 januari 2015)

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

In het kader van een overheidsopdracht voor diensten inzake het beheer van gevaarlijke afvalstoffen werd een inschrijver uitgesloten omdat deze bij het indienen van zijn inschrijving (nog) niet over een toestemming van de bevoegde autoriteiten[…]

20/08/2021 | overheidsopdracht
Offerte met ontbrekende prijs is niet automatisch nietig

Offerte met ontbrekende prijs is niet automatisch nietig

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Meer artikels