Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Verbintenistermijn verstreken, wat dan'

Gerelateerde onderwerpen :

De inschrijvers blijven verbonden door hun offerte gedurende 90 dagen te rekenen vanaf de uiterste datum van ontvangst (art. 57, kb van 15 juli 2011). De opdrachtdocumenten kunnen een andere termijn voorschrijven. Wat er moet gebeuren als die termijn verstreken is zonder dat de opdracht is gesloten, staat in artikel 104 van het kb van 15 juli 2011.

Uit het administratief dossier bleek de aanbestedende overheid schriftelijk aan de best gerangschikte inschrijver verzocht te hebben om de offerte nog een tijd langer te handhaven. De inschrijver in kwestie stemde schriftelijk in en zonder voorbehoud te maken met de verlenging van de verbintenistermijn. Op die gang van zaken viel niets aan te merken. De andere inschrijvers moeten in dat geval niet verder bij deze verlenging betrokken worden.

Rest dan nog de vraag in hoeverre het een en het ander moet blijken uit de gunningsbeslissing. Het lijkt te volstaan dat de naleving van de verplichtingen terzake blijkt uit het administratief dossier. Dat in het gunningsverslag enkel melding wordt gemaakt van de verlenging van de verbintenistermijn, kan geen kwaad. (arrest van 8 januari 2015)

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

De federale regering heeft de flexibiliteit in de bouw opgeschroefd. Arbeiders in de bouwsector zullen weldra negen en een half uur per dag kunnen werken in plaats van negen uur nu. Bovendien wordt de periode waarin ze die meeruren kunnen[…]

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Meer artikels