Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Veiligheidsafstand van brandbare materialen bij rookkanalen in hellende daken

Veiligheidsafstand van brandbare materialen bij rookkanalen in hellende daken

Om te verhinderen dat de brandbare materialen die zich in de nabijheid van het rookkanaal bevinden, dat het dak of de gevel doorboort, beschadigd zouden worden of vuur zouden vatten, moeten ze in de meeste gevallen beschermd worden. Dit artikel gaat dieper in op de veiligheidsafstanden die gerespecteerd moeten worden in hellende daken.

Vroeger werden de rookkanalen doorgaans ter plaatse gemetseld, waarbij er een veiligheidsafstand van 150 mm moest worden gelaten tussen hun binnenwand en de brandbare materialen. Tegenwoordig worden ze meestal opgebouwd uit geprefabriceerde elementen (metaal, beton, baksteen ...) die samen een volledig systeem vormen - het 'rookkanaalsysteem' - dat conform de geldende normen is en over een CE-markering beschikt. Daarin staat onder meer de te respecteren veiligheidsafstand ten opzichte van de brandbare materialen vermeld.

Veiligheidsafstand

Rookkanalen vervoeren verbrandingsgassen waarvan de temperatuur kan schommelen tussen 80 en 600° C, naargelang het type toestel dat er op aangesloten is. Bovendien moeten de kanalen die in verbinding staan met toestellen die op vaste brandstoffen werken ' los van de normale gebruiksomstandigheden ' bestand zijn tegen schoorsteenbrand. De temperatuur van de rook die vrijkomt bij dit incidentele verbrandingstype kan immers oplopen tot 1.000° C.

De veiligheidsafstand tussen de buitenwand van het rookkanaal en de brandbare materialen kan in de CE-markering van het product rechts van de weerstandsklasse tegen schoorsteenbrand afgelezen worden (G = bestand; O = niet-bestand) en wordt uitgedrukt in millimeter. Voor een ter plaatse vervaardigd rookkanaalsysteem (bv. met metselstenen) moet men er bijlage A.8 van de norm NBN EN 15287 op naslaan. Voor metalen rookkanaalsystemen geldt dezelfde veiligheidsafstand als voor de elementen waaruit ze opgebouwd zijn. Afbeelding 1 geeft een voorbeeld van de markering van een metalen rookkanaal.

De veiligheidsafstand varieert niet louter in functie van de maximum toelaatbare temperatuur in het rookkanaal, maar ook in functie van de structuur (enkele wand, dubbele geïsoleerde of concentrische wand) en het thermische-isolatieniveau ervan. Deze afstand kan gaan van nul, bijvoorbeeld in het geval van een concentrisch kanaal dat niet bestand is tegen schoorsteenbrand en in verbinding staat met een toestel met een zeer lage rooktemperatuur (O00), tot 600 mm voor een enkelwandig kanaal dat bestand moet zijn tegen schoorsteenbrand (G600).

Er bestaan rookkanalen die bestand zijn tegen schoorsteenbrand en waarvan de te respecteren veiligheidsafstand nul is (G00). Men moet dus niet alleen kiezen voor een rookkanaal waarvan de weerstandsklasse tegen schoorsteenbrand afgestemd is op het aangesloten toestel, maar ook de veiligheidsafstanden respecteren die vermeld staan in de CE-markering.

Door het dak

Veiligheidshalve moet het deel van het rookkanaal dat het dak doorboort uit één stuk bestaan om te voorkomen dat de verbinding tussen twee elementen aan het oog onttrokken wordt door de dakdikte.

Indien dat mogelijk is, is het aan te raden kanalen van het type O00 of G00 te gebruiken. Dan mogen de brandbare materialen in contact komen met de buitenwand van het kanaal en mogen de klassieke oplossingen voor de verbinding met het lucht- en dampscherm, de isolatie en het onderdak toegepast worden (zie de TV 251 'Thermische isolatie van hellende daken'). Indien dat niet mogelijk is, geeft de veiligheidsafstand de ruimte rondom de buitenwand van het kanaal aan waarbinnen er zich geen brandbare materialen mogen bevinden. Een materiaal is onbrandbaar wanneer het tot de brandreactieklasse A1 of A2-s1 d0 volgens de norm NBN EN 13501-1 behoort.

Rookkanalen vervoeren verbrandingsgassen waarvan de temperatuur kan schommelen tussen 80 en 600° C

De aansluitingen tussen het rookkanaal en de dakelementen moeten als volgt behandeld worden:

voor de aansluiting tussen het rookkanaal en het dampscherm verwijzen we naar het WTCB-dossier 2012/1.10 (artikel over doorboringen van het lucht- en dampscherm) of naar de documentatie van de fabrikant (waarin specifieke oplossingen vermeld kunnen staan);

voor de aansluiting tussen het rookkanaal en de isolatie moet de ruimte rondom de buitenwand van het kanaal opgevuld worden met een onbrandbaar isolatiemateriaal (bv. minerale wol). Voor metalen kanalen bestaan er voorgeïsoleerde schalen van verschillende dikten. Bij het plaatsen van het onbrandbare isolatiemateriaal moet men erop letten dat de lege ruimte rondom het kanaal volledig opgevuld wordt met dit isolatiemateriaal, zodat de door het kanaal afgegeven warmte zich niet kan opstapelen in een enge ruimte die in contact staat met de brandbare materialen;

voor de waterdichte aansluiting tussen het rookkanaal en het onderdak geldt:

wanneer de doorvoering van het dak gebeurt via een gemetselde schoorsteen moet de aansluiting tussen de schoorsteen en het onderdak uitgevoerd worden zoals voorgesteld in afbeelding 59 van de TV 175 'Daken met pannen in gebakken aarde';

bij de doorvoering van een metalen kanaal moet men vermijden dat het van boven afvloeiende water en de door de wind teweeggebrachte wateropstijgingen de doorboring van het onderdak zouden bereiken. Afbeelding 2 geeft een voorstel van uitvoering. Idealiter zou er een geprefabriceerd element aangebracht moeten worden om een waterdichte aansluiting tussen het rookkanaal en het onderdak tot stand te brengen (dergelijke toebehoren zijn momenteel echter nog niet beschikbaar);

voor de aansluiting tussen het rookkanaal en de dakbedekking bieden de meeste rookkanaalfabrikanten tal van geprefabriceerde oplossingen aan.

Bron: het artikel 'Doorvoering van rookkanalen in hellende daken: veiligheidsafstand ten opzichte van de brandbare materialen' van ir. Xavier Kuborn, projectleider bij het laboratorium Verwarming en Ventilatie, in WTCB-Contact 2015/3. Dit artikel werd opgesteld in het kader van de Technologische dienstverlening COM-MAT 'Matériaux et techniques de construction durables', met de steun van de DG06. Er mag alleen verwezen worden naar het artikel zelf, te vinden op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan op de homepage.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
Werken aan de Mechelse vesten van start

Werken aan de Mechelse vesten van start

Voor het eerst sinds anderhalf jaar minder vacatures

Voor het eerst sinds anderhalf jaar minder vacatures

Ierse isolatiegroep Kingspan neemt Derbigum over

Ierse isolatiegroep Kingspan neemt Derbigum over