Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

VCB wil gezinnen niet buitensporig laten opdraaien voor verharding

Gerelateerde onderwerpen :

VCB wil gezinnen niet buitensporig laten opdraaien voor verharding

Volgens het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) is 14% van Vlaanderen verhard. Huizen en flats nemen slechts de helft van die verharding in beslag terwijl kantoorgebouwen, industrieterreinen, infrastructuur en wegen, parkings, windmolenparken, serres, enz. de andere 7% voor hun rekening nemen. Nochtans beperken de beleidsintenties van de Vlaamse regering in het BRV zich grotendeels tot het wonen van de gezinnen in Vlaanderen, merkt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) op.

Het luik met overwegend ruimtegebruik voor openbare doeleinden vormt momenteel een aanzienlijke lacune in de beleidsopties, vindt de VCB. Ze vraagt dan ook dat de betrokken actoren bij de uitwerking van het BRV gaan samenzitten om een realistisch en proportioneel beleid te voeren. Bovendien blijken investeringen in waterbeheersing en waterzuivering hoogdringend.

De ganse discussie over de verharding van Vlaanderen blijft voorlopig steken op het beperken van voorziene ruimte voor wonen. Een proportioneel beleid betekent volgens de VCB echter dat de overheid maatregelen neemt op alle terreinen, niet het minst de ruimte met openbare bestemmingen die een aanzienlijk deel uitmaken van de verharding. Denk maar aan het vergroenen van het wegennetwerk - met een doorgedreven, kwalitatieve bermbeplanting - in combinatie met een omschakeling naar goederentransport over spoor en water. Gezien de mogelijkheden over water met het dichte netwerk van rivieren en kanalen in ons land en de ervaring op dit vlak is voort inzetten op dit laatste hoognodig. De VCB heeft ook het grote potentieel van de agrobosbouw reeds uitgebreid aangekaart.

Verwerking afvalwater

‘Groen in de bouw’ vormt allang geen niche meer in de sector, maar is uitgegroeid tot een must voor de leefbaarheid van wijken, bedrijfsomgevingen en kwalitatieve stadsvernieuwing in globo. Waterbeheersing vormt daarbij een belangrijk blijvend aandachtspunt. Bouwtechnische ingrepen maken het mogelijk om de doorlaatbaarheid van de bodem te vrijwaren en de aanleg van wadi’s helpt bij piekmomenten het water tijdelijk opvangen. Eén van de knelpunten is evenwel de onderdimensionering van het rioleringsstelsel en de verwerking van afvalwater in de Vlaamse gemeenten.

Zo loopt in ongeveer 20% van Vlaanderen het afvalwater ongezuiverd in de natuur. De verwerking van afvalwater is dus in talrijke gemeenten nog steeds een niet te onderschatten pijnpunt en in elke gemeente blijven meer of minder woonwijken hiervan verstoken. Investeringen in zulke infrastructuurwerken moeten uiteraard prioritair besteed worden in deze bestaande bebouwing, niet in het minst vanwege de Europese doelstellingen die de Vlaamse overheden moeten halen. De gemeenten moeten dan ook dringend de mogelijkheid krijgen om dit probleem op passende wijze aan te pakken.

Info over jouw gemeente vind je via de website van de Vlaamse Milieumaatschappij https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Brusselse regering heeft expertencommissie voor hervormen stedenbouw

Brusselse regering heeft expertencommissie voor hervormen stedenbouw

De  Brusselse staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet kondigde een grondige hervorming aan van de stedenbouwkundige regelgeving onder de naam “Good Living”. Dat moet een ambitieus kader worden om alle Brusselse gebouwen,[…]

Antwerpen duidt team aan voor opmaak van strategisch ruimteplan

Antwerpen duidt team aan voor opmaak van strategisch ruimteplan

Bouwshift staat of valt met kwaliteitsvolle verdichting

Bouwshift staat of valt met kwaliteitsvolle verdichting

Antwerpen onderzoekt herziening van rup Katwilgweg

Antwerpen onderzoekt herziening van rup Katwilgweg

Meer artikels