Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

VCB pleit voor versterking van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Gerelateerde onderwerpen :

,
VCB pleit voor versterking van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

© ©apfelweile - stock.adobe.com

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) raadt de huidige en de volgende Vlaamse regering af om nog voort te werken op basis van het BRV (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen) en pleit voor een versterking van het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen). De VCB heeft beide opties in detail met elkaar vergeleken en concludeert dat een verdere invoering van het BRV alleen maar nadelen oplevert en hogere woonkosten met zich brengt. Het RSV is trouwens het enige planningsinstrument met juridische waarde.

“Op 20 juli keurde de Vlaamse regering een strategische visie op het BRV goed, maar zonder bijhorend beleidskader. Het BRV heeft daardoor geen juridische waarde. Maar ook in de feiten is het BRV niet werkbaar en zal het amper 1% extra open ruimte opleveren. Die minimale winst zal bovendien in belangrijke mate het wonen en werken van de Vlamingen viseren en een grote maatschappelijke kost met zich brengen. Door in de knooppunten leefbare projecten op te zetten zullen gezinnen er eerder naartoe trekken dan door eigendommen te beperken, te neutraliseren en te laten uitdoven”, aldus de VCB.

De beroepsorganisatie heeft een gedetailleerde afweging gemaakt tussen een versterking van het huidige RSV en het BRV en zijn termijnen. Het BRV vertoont volgens de VCB tal van nadelen. “Bestaande infrastructuur blijft daardoor onderbenut. De schrapping van vele harde bestemmingen zal tot hoge schadevergoedingen leiden. Heel wat eigenaars zullen de waarde van hun eigendom aangetast zien en het renovatieritme wordt erdoor vertraagd”, stelt de Vlaamse Confederatie Bouw.

“Bij de burgers leidt het BRV tot grote onzekerheid. Wonen in de kernen verplichten zal het woonaanbod in deze kernen onbetaalbaar maken. Overhaaste verdichting zal nog meer gezinnen uit de steden doen vluchten. Bij het BRV primeren verbodsbepalingen op sensibilisering. Stedelijke verdichting moet ten gevolge van het BRV versneld gebeuren en zal daardoor aan kwaliteit inboeten. Een top-downbenadering miskent de mogelijke rol van de gemeenten. De bescherming van bestaande bebouwing dreigt te worden verwaarloosd. Ontbrekende rioleringen riskeren niet meer te worden aangelegd en voor bestaande woningen dreigen ook andere beschermingsmaatregelingen tegen wateroverlast, zoals extra dijken, achterwege te blijven”, aldus de VCB.

De beroepsvereniging meent dat een versterking van het RSV daarentegen zal uitgaan van continuïteit, zekerheid en een duidelijke taakverdeling met de gemeenten, van betaalbaar wonen binnen en buiten de kernen en van een kwaliteitsvolle verdichting. De versterking zal lopende verdichtingsprocessen versterken in plaats van ze te doorkruisen, energetische renovatie in de hand werken, bij de bevolking op een groter draagvlak kunnen rekenen en bijdragen tot de realisatie van de Europese waterrichtlijn”, besluit de Vlaamse Confederatie Bouw.

Lees het volledig artikel in Bouwkroniek nummer 49 van 7 december 2018.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse regering wil financiële impact planschaderegeling nagaan

Vlaamse regering wil financiële impact planschaderegeling nagaan

De voorbije weken werd verder gediscussieerd over de bouwshift, vooral dan over de cijfers van kleine en grote stukken grond.  Gemeenten willen overbodige bouwgrond schrappen. Dat daarbij wordt gefocust op de grote gebieden lijkt de[…]

Vlaamse bouwsector krijgt goede punten voor materialen- en bodembeheer

Vlaamse bouwsector krijgt goede punten voor materialen- en bodembeheer

VCB wil dat beperkingen op woonaanbod verdwijnen

VCB wil dat beperkingen op woonaanbod verdwijnen

Vlaanderen buigt zich over instrumentendecreet

Vlaanderen buigt zich over instrumentendecreet

Meer artikels