Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Torhout kiest voor een volledige stadskernvernieuwing

Gerelateerde onderwerpen :

Torhout kiest voor een volledige stadskernvernieuwing

De stad Torhout schrijft een studieopdracht uit voor de opmaak van het masterplan voor een volledige stadskernvernieuwing en voor de inrichting van de Zwanestraat, de Hofstraat, de Markt en de Zuidstraat. De opdracht omvat de ontwikkeling van een toekomstvisie, een ruimtelijk ontwerp en een participatieve procesaanpak. Aan dit stadskernvernieuwingsproject worden een aantal deelprojecten gekoppeld, waarbij de herinrichting van de Markt en de nabije omgeving prioritair is. De uitvoering van dit deelproject maakt deel uit van de opgave.

Voor de uitvoering van deze opdracht is de stad Torhout op zoek naar een multidisciplinair team met kennis en ervaring in ontwerp, ruimtelijke planning, landschapsarchitectuur en participatieprocessen. De rioleringsstudie wordt door de rioolbeheerder Infrax in nauw overleg met de ontwerper uitgewerkt. De rioleringsstudie wordt afgestemd op de ruimtelijke visie en duurzame uitgangspunten van de ontwerper. De ontwerper verwerkt vervolgens de studie in het totaalplan van de aanleg.

Torhout is gelegen in het hart van West-Vlaanderen, temidden van bossen, akkers en weilanden, maar tegelijkertijd bijzonder goed bereikbaar en verbonden met de omliggende centrumsteden Brugge, Roeselare en Oostende. Deze kwaliteiten zorgen voor een blijvende aantrekkingskracht. Het inwonersaantal van Torhout is de jongste decennia gestaag blijven groeien en telt vandaag ongeveer 20.300 inwoners.

Torhout wil een geactualiseerde en meer geïntegreerde langetermijnvisie voor de stad. In Torhout en omgeving zijn de jongste jaren op verschillende schaalniveaus diverse initiatieven rond ruimtelijke projecten opgestart. Ze gaan van een landinrichtingsplan om de landelijke omgeving van Groenhove en het Vrijgeweid aantrekkelijker te maken voor bewoners en recreanten tot plannen voor de ontwikkeling van woonuitbreidingsgebieden of de aanleg van fietssnelwegen naar de omliggende gemeenten. Voorts zijn in de stedelijke kern een aantal potentieel interessante ontwikkelingssites en waardevolle publieke panden gelegen (zoals het voormalige stadhuis), die vandaag echter on(der)benut blijven.

Toekomstvisie

Er is nood aan een duidelijke toekomstvisie, zodat deze verspreide initiatieven en mogelijkheden beter op elkaar kunnen worden afgestemd en op die manier ook een grotere kans van slagen hebben. Tegelijkertijd is het van belang dat in deze toekomstvisie ook wordt vooruitgeblikt op de demografische, economische en ecologische uitdagingen waar Torhout ' als onderdeel van een veel ruimer verstedelijkend landschap ' op langere termijn mee te maken zal krijgen. Thema's zoals de vergrijzing, de relatie tussen stad en landschap, duurzame mobiliteit en de versterking van de lokale economie staan hierbij centraal. Op die manier kunnen ook de rol, de positie en de betekenis van de stad Torhout binnen de ruimere omgeving worden geherdefinieerd.

Een tweede opgave is de herwaardering en de herdefiniëring van de betekenis van de publieke ruimte als drager van stedelijke ontwikkeling. De stedelijke kern en de omliggende gemeenten van Torhout worden gekenmerkt door een bijzonder stelsel van straten, (restanten van) wegels, holle (fiets)wegen, loop- en wandelpaden, pleinen en pleintjes, verborgen binnengebieden, parken, tuinen, speel- en sportvelden. Deze publieke plekken worden bemind, maar hun potentieel blijft voorlopig nog onbekend. Ze worden vandaag al gebruikt door diverse groepen voor uiteenlopende activiteiten, maar de inpassing in een bredere ruimtelijke visie voor de ontwikkeling van de stadskern ontbreekt. Ondanks het feit dat bepaalde publieke plekken een belangrijke centrumfunctie vervullen, zijn de aanleg, inrichting en vormgeving onvoldoende afgestemd op hedendaagse noden en wensen.

De stad Torhout engageert zich om hier de komende jaren een inhaalbeweging te maken. Rekening houdend met de eigenheid en het karakter van de stad en haar inwoners, en op maat van Torhout zal werk worden gemaakt van de herinrichting van de meest strategisch gelegen publieke ruimtes en netwerken in de binnenstad. De Markt en omgeving vormen hierbij het vertrek-, maar niet het eindpunt. Om de stadskern op te laden en te versterken is een meervoudige en geïntegreerde aanpak nodig, waarbij de vernieuwing van de stadskern ook wordt aangegrepen om na te denken over de verweving tussen landschappelijke structuren en bebouwd stedelijk gebied, de belevingswaarde, het potentieel voor herontwikkeling van strategisch gelegen sites, het ondersteunen van lokaal ondernemerschap, het stimuleren van ontmoeting en gemeenschapsvorming, het ruimte bieden aan waardevolle lokale initiatieven, enz.

Belevingsonderzoek

Als voorbereiding op deze open oproep loopt momenteel een belevingsonderzoek in opdracht van de stad Torhout (dat wordt uitgevoerd door Architecture Workroom Brussels, in samenwerking met fotografe Marie-Françoise Plissart. Het doel van dit belevingsonderzoek is om zichtbaar te maken hoe Torhout vandaag beleefd en ervaren wordt door de Torhoutenaren en waar vanuit het perspectief van de bewoners en gebruikers van de stad de belangrijkste uitdagingen liggen. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het gebruik en de toe-eigening van de publieke ruimte door diverse groepen. De resultaten van dit onderzoek zullen mee de opgave voor de open oproep voeden.

Dit belevingsonderzoek vormt een eerste aanzet in het activeren van lokale kennis, inzichten en ideeën. De participatie van lokale actoren zal ook in de vervolgfase centraal blijven staan. Dit betekent dat naast ruimtelijke ontwerp ook specifiek aandacht wordt gevraagd voor een procesmatige aanpak, waarbij kennisuitwisseling en de verkenning van samenwerkingen tussen lokale partijen vooropstaat. Deze aanpak is zowel gericht op de uitvoering van het stadskernvernieuwingsproject op lange termijn (gefaseerd en flexibel) als op concrete acties op relatief korte termijn die een zichtbaar resultaat opleveren.

Het projectgebied omvat de Zwanestraat, de Hofstraat, de Markt en de Zuidstraat in Torhout. Bouwheer is het stadsbestuur van Torhout. De gunning verloopt via een ontwerpwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Het budget is afhankelijk van het masterplan.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe bestemming voor oude drukkerij Strobbe in Izegem

Nieuwe bestemming voor oude drukkerij Strobbe in Izegem

In het centrum van Izegem maakt de vroegere drukkerij Strobbe plaats voor 113 nieuwbouwappartementen. Projectontwikkelaar ION kreeg de goedkeuring voor vier bijna-energieneutrale gebouwen op de site die wordt omgebouwd tot Cultuurfabriek,[…]

Vynckiersite in Gent krijgt 1 miljoen euro erfgoedsubsidie

Vynckiersite in Gent krijgt 1 miljoen euro erfgoedsubsidie

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Vier architectenteams willen wetenschapshub in Kortrijk ontwerpen

Vier architectenteams willen wetenschapshub in Kortrijk ontwerpen

Meer artikels