Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Team gezocht voor vergelijkende studie ruimtegebruik in grote scholen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Team gezocht voor vergelijkende studie ruimtegebruik in grote scholen

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is op zoek naar een team dat aan de hand van drie testcases het ruimtegebruik op grote campussen onderzoekt. De studie heeft tot doel inzicht te verwerven in de parameters die bepalend zijn voor het ruimtegebruik op schoolcampussen. Het team evalueert de berekeningsmethodiek die het GO! daarvoor hanteert en formuleert mogelijke optimalisaties. Kandidaten kunnen zich aanmelden via vlaamsbouwmeester.be vóór vrijdag 20 mei om 11 uur.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is vandaag eigenaar van ongeveer 3.500 gebouwen, verspreid over 830 domeinen. Gezien de beperkte middelen moet men de werking van de scholen en het patrimoniumbeleid voortdurend op elkaar afstemmen en evalueren. Voor een efficiënt gebruik en toekomstbestendig patrimonium is het dus telkens zoeken naar een optimum. Met deze studie wil het GO! het ruimtegebruik op grote campussen laten onderzoeken en het eigen beleid te evalueren. 
 
Het onderzoek moet een inzicht opleveren in de parameters die bepalend zijn voor het ruimtegebruik op campussen met hoge leerlingenaantallen. Een hoog leerlingenaantal brengt een complexere onderwijsorganisatie en meer uiteenlopende ruimtelijke noden met zich mee, maar biedt eveneens veel mogelijkheden tot synergie. De vraag is of dit zich correct vertaalt in de huidige berekeningsmethodiek voor ruimtegebruik. Daarnaast wil het GO! uit dit onderzoek ook ‘quick wins’ halen voor het optimaliseren van dat ruimtegebruik, zodat directies aan de slag kunnen met eenvoudige en kostenefficiënte oplossingen.
 
De opdracht bestaat erin een methode te ontwikkelen om het ruimtegebruik te evalueren op drie campussen – in Dendermonde, Leuven en Geel – die elk meerdere instellingen huisvesten met een hoog leerlingenaantal. Op deze campussen ervaart men een groot ruimtetekort, dat evenwel niet wordt bevestigd in de berekeningen van de ‘fysische norm’ volgens het GO!-kader.
 
De fysische norm wordt door alle Vlaamse onderwijsverstrekkers gehanteerd en bepaalt de maximaal toelaatbare oppervlakte voor een onderwijsinstelling. Deze wordt begroot op basis van de leerlingenaantallen en het onderwijsaanbod. Het GO! heeft deze berekening voor de eigen scholen verder scherp gesteld met het oog op efficiënt ruimtegebruik.
 
Met deze studie wil men op basis van de drie testcases inzicht krijgen in de discrepantie tussen de ervaring van de gebruikers en de theoretische GO!-benadering. Om een voldoende diverse vergelijkingsbasis te hebben, gaat het om drie campussen met uiteenlopende kenmerken. Elke campus kent een hoog leerlingenaantal, maar het onderwijsaanbod en het patrimonium op het domein (de gebouwtypes) zijn verschillend.
 
Al enkele jaren bouwt het GO! aan een database waarin alle gegevens over het patrimonium en de instellingen worden bijgehouden. Zowel grondplannen, rapportering van de karakteristieken van de gebouwen als de bezettingsgraden zullen als basis meegegeven worden voor deze studie. De onderzoekers dienen deze data aan te vullen aan de hand van plaatsbezoeken en mondelinge bevragingen. Het eigenlijke werk ligt in de interpretatie van deze data en observaties. De opzet van de studie is daarbij zowel methodologisch als concreet. 
 
Het studieteam staat in voor:
 • het aanbieden van een methodiek om het bestaande ruimtegebruik eenvoudig in kaart te brengen en te interpreteren;
 • het evalueren van de door het GO! gehanteerde berekeningsmethodiek en het aftoetsen daarvan aan de effectieve ruimtebehoefte van grote scholen;
 • het ontwikkelen van een beter begrip van het ruimtegebruik op de campussen en van de factoren die hierop een invloed hebben (didactische vormen, programmatie, typologie,…);
 • het formuleren van algemene aanbevelingen tot verdichting en optimale benutting van de beschikbare oppervlakte aan de hand van één uitgewerkte testcase.
De opdrachtgever is voor deze opdracht op zoek naar een team dat ervaring heeft met ruimtelijke denkoefeningen en methodische analyse. Het Team Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

Timing

 • Aanmelding geïnteresseerden: vóór 20 mei om 11 uur.
 • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: 1 juni.
 • Drie tot vier teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 20 juni.
 • Presentatie van de offertes: 27 juni.
 • Opmaak studie: half augustus 2022 tot eind januari 2023.
   
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Om de doorstroming op de E313 te verbeteren, wil Vlaanderen de bestaande spitsstroken in de provincie Limburg doortrekken, zowel in de richting van Luik als in de richting van Antwerpen. Bij dit project zal de rijweg van de E313 vernieuwd worden[…]

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Meer artikels