Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Subsidieprocedure gemeentelijke riolering: sneller en efficiënter

Gerelateerde onderwerpen :

,
Subsidieprocedure gemeentelijke riolering: sneller en efficiënter

Bijna 600 aanwezigen op 24ste Vlariodag

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege kon niet zelf op de Vlariodag aanwezig zijn, maar haar kabinetsmedewerker Kor Van Hoof had wel een primeur. “Ik mag de goedkeuring van het nieuwe subsidiebesluit voor de aanleg van gemeentelijke riolering aankondigen. Dit nieuwe besluit werd op 10 maart goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het houdt een belangrijke verbetering van de bestaande procedure in. Zo kunnen de subsidieprojecten sneller en efficiënter tot een goed einde gebracht worden”, zei Van Hoof op de Vlariodag in Antwerpen voor een publiek van bijna 600 Vlaamse rioleringsspecialisten.

“Eén van de belangrijkste wijzigingen is het vervangen van de huidige subsidiepercentages van 100, 75 en 50% volgens de scheiding van afval- en regenwater in het project naar één globaal subsidiepercentage, namelijk 75%. Sinds de Vlaremwijziging van 2008 waren factoren als het type bebouwing en de eventuele doorvoer van gemengd afvalwater bepalend voor de mate van scheiding van afvalwater en regenwater. Zo kunnen de ingediende projecten op gelijke voet behandeld worden en stimuleren we een kostenefficiënte manier van werken”, stelt Kor Van Hoof.

"De huidige subsidiepercentages worden vervangen door één globaal percentage", kondigt Kor Van Hoof aan.

Overgangsperiode

Bij de lopende dossiers waarvoor nog geen voorontwerp goedgekeurd is, is er één jaar de tijd om ofwel de oude, ofwel de nieuwe procedure te gebruiken. Met andere woorden, voor projecten waarvoor het voorontwerp goedgekeurd wordt binnen het jaar na inwerkingtreding van het nieuwe besluit kan nog gekozen worden om aan de oude subsidiepercentages betoelaagd te worden. Zo worden rioolbeheerders voor hun lopende dossiers niet plots geconfronteerd met een gewijzigd kostenplaatje.

Vastlegging

“Voorts is voorzien dat het moment van bepaling en vastlegging van het subsidiebedrag verschuift naar een latere fase in de procedure. De subsidie wordt niet langer vastgelegd op basis van een goedgekeurd voorontwerpdossier, maar op basis van een goedgekeurd gunningsdossier. Hierdoor kan de kostenbepaling veel accurater gebeuren, want de kosten zullen veel dichter bij de werkelijke uitvoeringskosten aanleunen. Er zullen daardoor minder over- of onderramingen zijn. Het subsidiebedrag kan ook verhoogd worden na uitvoering, weliswaar onder bepaalde voorwaarden”, weet Kor Van Hoof.

Iba’s

Daarnaast wordt de subsidie voor iba’s gedifferentieerd volgens de prioriteit. “Iba’s met prioriteit 1 of 2 zullen tot eind 2023 met 3.500 € worden gesubsidieerd, wat aanzienlijk hoger is dan het huidige subsidiebedrag. De andere iba’s krijgen een bedrag van 1.750 €. Hiermee wil de minister stimuleren dat de iba’s die een wezenlijke bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water en de instandhoudingsdoelstellingen versneld geplaatst worden”, stelt Van Hoof.

Voorts zijn er een heel aantal optimalisaties aan de bestaande procedure doorgevoerd. De inhoud van de dossiers wordt afgestemd op de nieuwe procedure. De termijn voor het indienen van een voorontwerp wordt verlengd van 9 maanden tot één jaar. En de termijn voor het indienen van een eindafrekeningsdossier wordt afgestemd op de voorziene uitvoeringstermijn van het project. Al blijft minister Schauvliege natuurlijk vragende partij om dossiers zo vlot als mogelijk te doorlopen.

Uitvoeringscertificatie

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Farys, Aquafin, Vlario, Copro en de BCCA werken samen aan de introductie van een uitvoeringscertificatie voor wegen- en rioleringsaanleg. “Bij een klassieke overheidsopdracht is het de laagste inschrijver die de opdracht mag uitvoeren, maar dat garandeert niet altijd een kwalitatieve uitvoering. In een onderhandelingsprocedure kan je wel vragen dat er kwaliteitsgaranties gegeven worden, maar dat gebeurt doorgaans slechts voor hoogtechnologische toepassingen. Het zijn overigens niet alleen de bouwheren die vragende partij zijn voor een uitvoeringscertificatie, ook heel wat aannemers zijn voorstander. Zij willen kwaliteit leveren, maar kunnen dat niet als ze niet de goedkoopste inschrijver zijn. Ook Europa steunt de invoering van een kwaliteitscertificatie”, schetst William Martens, voorzitter van de werkgroep Rioolbeheerders bij Vlario, het initiatief.

"Ook Europa steunt de invoering van een kwaliteitscertificatie", stelt William Martens.

Eerlijke concurrentie

“We willen de competenties van de aannemers certificeren om tot een eerlijkere concurrentie en een betere kwaliteit te komen. Dat kan via het invoeren van een label in de bestekken, als selectiecriterium, en uiteraard telkens met de mogelijkheid om op een andere manier de gelijkwaardigheid aan te tonen. Er komt een reglement per type uitvoering en de aannemers krijgen een initiële en een periode keuring. De bedoeling is dat deze certificatie voor de drie gewesten zal gelden en kan gebeuren met zo weinig mogelijk administratieve lasten en zo weinig mogelijk kosten. De verantwoordelijkheid voor de controle op de goede uitvoering van elke opdracht blijft bij de bouwheer”, duidt William Martens.

Personeel en materieel

“Er zal voor de certificatie o.m. gekeken worden naar de competenties van het personeel, de aanwezigheid van het juiste materieel en naar getuigschriften van goede uitvoeringen. Er zijn al een paar testcases, o.m. voor rioolrenovaties. De invoering is al een heel eind gevorderd. Er zijn reeds stuurgroepen en klankbordgroepen samengesteld en er zijn werkgroepen die de codes van goede prakrijk opstellen. Die worden nadien omgezet in PTV’s voor de certificatiedocumenten. Er komt een overgangsperiode van één jaar, zodat alles in kannen en kruiken is tegen de volgende herziening van het Standaardbestek”, besluit William Martens.

Op de Vlariodag waren er voorts interessante uiteenzettingen over Sirio (een nieuw rekeninstrument voor rioleringsontwerpen), het belang van goed onderhoud van de bestaande riolering en rioolrenovatie, het afvalwaterinformatiesysteem AWIS en de praktische implementatie van de vermijdbare hemelwaterheffing in de Duitse gemeente Burscheid.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

Wie wint de volgende Belgian Construction Award?

Wie wint de volgende Belgian Construction Award?

Steeds meer bouwbedrijven wijken af van de collectieve bouwvakantie

Steeds meer bouwbedrijven wijken af van de collectieve bouwvakantie

WTCB, Constructiv en FeMa bundelen de krachten

WTCB, Constructiv en FeMa bundelen de krachten

Meer artikels