Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Studie Doortocht Brugge

Waterwegen en Zeekanaal nv is gestart met de uitgebreide studie over het project 'Doortocht Brugge', die de vernieuwing van de Dampoortsluis en de Steenbruggebrug onderzoekt. Daarnaast wordt de volledige mobiliteitsafwikkeling via het water en de weg in Brugge onder de loep genomen. De resultaten van deze studie moeten op korte termijn leiden tot een verbetering voor het waterweg- en het wegverkeer.

In Brugge liggen tien beweegbare bruggen over het kanaal Gent-Oostende dichtbij elkaar. Om het scheepvaartverkeer van en naar de zeehavens van Brugge en Oostende door te laten, moeten ze regelmatig geopend worden. De binnenvaartinfrastructuur is bovendien niet meer aangepast aan de behoeften. Hierdoor ondervindt zowel het binnenvaart- als het wegverkeer grote moeilijkheden.

Het project 'Doortocht Brugge' wil tegen 2020 een betere binnenvaartontsluiting realiseren voor de zeehavens van Oostende en Brugge. Daarbij worden eerst de grootste knelpunten op het kanaal Gent-Oostende in Brugge aangepakt zodat dit kanaal op korte termijn vlotter bevaarbaar wordt voor binnenvaartschepen. Voorts onderzoekt de studie een betere ontsluiting voor de zeehaven van Brugge voor grotere schepen. Het project gaat uit van een geïntegreerde benadering van de mobiliteitsaspecten van het waterweg- en het wegverkeer.

De Dampoortsluis en de ophaalbrug Steenbruggebrug vormen een belangrijk knelpunt voor het waterweg- en wegverkeer. Eind 2013 besliste de Vlaamse regering om de realisatie van zes grote infrastructuurwerken voor te bereiden. De Dampoortsluis en de Steenbruggebrug staan op deze lijst. De studie van WenZ onderzoekt de vernieuwing van beide, waarbij gestreefd wordt naar een aanzienlijke verbetering voor het verkeer op het water en de weg.

Daarnaast brengt de studie de verhouding tussen het waterweg- en wegverkeer in Brugge in kaart en wordt gezocht naar een betere afstemming. Deze resultaten kunnen snel leiden tot verbeteringen, zoals het aanpassen van de digitale verkeersinformatieborden.

Waterwegen en Zeekanaal beseft dat de doortocht van Brugge ligt in een stedelijk weefsel met bijzondere kwaliteiten die vele Bruggelingen nauw aan het hart liggen. De studie heeft dan ook veel aandacht voor de ruimtelijke en landschappelijke inpassing van het project. Voor dit project werkt WenZ intensief samen met de stad Brugge. Ook andere overheden (het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, de gemeente Oostkamp, ') worden hierbij betrokken.

De vele doelgroepen worden de komende maanden voort in kaart gebracht en geconsulteerd. Waterwegen en Zeekanaal zet daarnaast i.s.m. de stad Brugge een communicatie- en participatietraject op zodat alle betrokkenen op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van de studie en kunnen meedenken over verbeteringen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe tool berekent ideale grootte regenwaterput

Nieuwe tool berekent ideale grootte regenwaterput

Jaarlijks valt er ongeveer 800 liter regenwater per vierkante meter in Vlaanderen. Het merendeel daarvan stroomt gewoon weg. Nochtans kan een gemiddeld gezin de helft van de kostprijs van de waterfactuur besparen door het regenwater op te vangen[…]

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

Europese sancties tegen Rusland beperken overheidsopdrachten

Europese sancties tegen Rusland beperken overheidsopdrachten

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren