Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Structuurschets en twee masterplannen voor Heverlee

Structuurschets en twee masterplannen voor Heverlee

Foto’s: Team Vlaams Bouwmeester / Michiel De Cleene.

De opdracht situeert zich in het centrale deel van Heverlee, een deelgemeente van Leuven. Door de aanwezigheid van verschillende infrastructuren bestaat Heverlee uit een lappendeken van verschillende wijken en plekken met elk hun eigen dynamiek.

 De opdracht bestaat erin om voor het centrale deel van Heverlee de visie uit het ruimtelijk structuurplan Leuven uit te werken tot een structuurschets en vervolgens voor de twee meest cruciale plekken een gedetailleerd ontwikkelingsperspectief (masterplan) uit te werken: de omgeving van de Sint-Lambertuskerk en de huidige parking van voetbalclub OHL.

Voor het centrale gedeelte van Heverlee rond de Sint-Lambertuskerk, het Van Arenbergplein, de Kardinaal Mercierlaan en de parking van OHL, aansluitend bij de Dijlevalei, wordt een globale visie opgemaakt om de gewenste ontwikkelingen in dit gebied optimaal op elkaar af te stemmen, de verschillende plekken met elkaar te verbinden, het parkeervraagstuk op korte en lange termijn te beantwoorden en een voorstel tot functioneel programma te formuleren voor de verschillende plekken in het gebied.

 

De omgeving van de kerk is tevens de locatie van het voormalige deelgemeentehuis (het al dan niet bewaren ervan is afhankelijk van de erfgoedwaarde van dit gebouw), het plein vóór de kerk, de omgeving van de pastorie, het speelplein en de omgeving. Dit gebied wordt gekenmerkt door een vrij stedelijke invulling. Het resultaat van het masterplan omvat een conceptuele uitwerking van de invulling en werking van het gebied met een voorstel van bebouwing (uitwerking in volumes) en inrichting van open ruimtes om het vooropgestelde programma (zoals beschreven in de structuurschets) een plaats te geven.

Dijlevallei

Het perceel van de huidige OHL-parking sluit aan bij het OHL-stadion en bij de tennisterreinen van TC Stade, maar is - zeer belangrijk - gelegen in de vallei van de Dijle. De stad heeft budgetten voorzien om mee te investeren in de sportinfrastructuur. Het perceel bevindt zich op een scharnierpunt tussen drie verschillende landschappen: de Dijlevallei, de grootschalige infrastructuur van het OHL-stadion en de kleine korrel van het woonweefsel van Heverlee. De ruimtelijke context is totaal verschillend van de omgeving van de Sint-Lambertuskerk. Het landschap van de Dijlevallei is essentieel in dit gebied en vormt het uitgangspunt voor de ontwikkelingsmogelijkheden.

 

Het verwachte resultaat van het masterplan is een conceptuele invulling van het gebied, vertrekkende van de ruimere visie zoals beschreven in de structuurschets. Bij een voorstel van bebouwing worden, naast het volume, eveneens randvoorwaarden geformuleerd voor de latere architecturale uitwerking van gebouwen met het oog op een optimale inpassing in en de overgang naar de landschappelijke context van de Dijlevallei.

Beide gebieden zijn gescheiden door een hoogteverschil van ongeveer 9 m. Het leggen van een fysieke link, bruikbaar voor fietsers, voetgangers en andersmobielen, is essentieel om de woonkern van Heverlee als één geheel te laten functioneren en om vanuit Heverlee toegang te geven tot het Arenbergpark. De uitwerking van zowel de structuurschets als de masterplannen verloopt met inbreng van de verschillende betrokkenen. Dit impliceert een participatietraject dat wordt uitgezet voor de bewoners en gebruikers van dit gebied.

Het economische luik van de voorstellen in de masterplannen wordt uitgewerkt. Hierbij wordt, naast een begroting van de investeringen, gezocht naar samenwerkingen tussen verschillende partners (publieke en private) met het oog op een realistische financiering. Wat het ontwerpteam betreft, komen verschillende disciplines aan bod. De opmaak van de twee masterplannen gebeurt vanuit verschillende invalshoeken: voor de omgeving van het deelgemeentehuis wordt een meer stedelijk functioneren vooropgesteld, terwijl voor de huidige OHL-parking een aanpak vanuit landschappelijk oogpunt essentieel is. Beide disciplines dienen dan ook in het ontwerpteam aanwezig te zijn. Aangezien het parkeervraagstuk een thema is en Leuven wil investeren in een parking, zal een visie op de mobiliteit onderdeel zijn van de structuurschets.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Cactus Muziekcentrum krijgt een nieuwbouw in Brugge. De bouw gaat van start op 3 november. De totale kost van dit project wordt momenteel geraamd op ongeveer 5,8 miljoen €. Zowel de Vlaamse overheid, de provincie West-Vlaanderen als de stad[…]

21/10/2020 | ProjectenArchitecten
Ontwerpopdracht voor Park Brialmont in Berchem op komst

Ontwerpopdracht voor Park Brialmont in Berchem op komst

Lichtkoepels maken architecturaal kunstwerk van Antwerps museumdak

Lichtkoepels maken architecturaal kunstwerk van Antwerps museumdak

Londerzeel zoekt ontwerper voor vrijetijdssite

Londerzeel zoekt ontwerper voor vrijetijdssite

Meer artikels