Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sterker grond- en pandenbeleid

De vorige Vlaamse regering keurde in het voorjaar van 2014, bijna aan het einde van haar legislatuur, een 'krijtlijnennota grond- en pandenbeleid' goed. Deze nota geeft aan hoe de Vlaamse regering een slagkrachtig(er) grond- en pandenbeleid op poten wil zetten. De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat deze krijtlijnennota niet zal uitmonden in een formeel 'grond- en pandenbeleidsplan'. In plaats daarvan wordt geopteerd om een groot aantal acties te ontwikkelen, die gezamenlijk het grond- en pandenbeleid een flinke duw in de rug moeten geven.

Volgens de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) circuleren op dit moment 32 actievoorstellen die de verwerving of overdracht van gronden en panden moeten vergemakkelijken, de realisatie van ruimtelijke projecten moeten verbeteren en ingrijpen op de financiële aspecten van het grond- en pandenbeleid.

Dat kan bv. door de modernisering van de onteigeningsregelgeving, het op elkaar afstemmen van de verschillende sectorale Vlaamse subsidies zodat de subsidiemiddelen efficiënter en beter kunnen worden benut voor gebiedsgerichte realisaties of door het aanpassen van het systeem van planbaten en planschade. De lijst is nog niet definitief, maar wordt de komende maanden aangevuld en concreet uitgewerkt. De komende weken bekijkt de VVSG de acties vanuit het gezichtspunt van de lokale besturen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette