Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Stabiele hernieuwbare energie, lean management en BIM kleuren de toekomst

Gerelateerde onderwerpen :

Stabiele hernieuwbare energie, lean management en BIM kleuren de toekomst

Innovatie, wat zich o.m. vertaalt in stabiele hernieuwebare energiebronnen dankzij batterijen, lean management, BIM en zelfrijdende wagens op slimme wegen moeten de bouwsector een nieuwe boost geven. Dat werd duidelijk tijdens de VIP-drink van de Confederatie Bouw Limburg en de voorstelling van het VCB-visierapport 2015 op 4 januari in de Cristal Arena in Genk, gepresenteerd door Virginie Claes.

'Voor de tweede maal organiseren we deze VIP-drink, waarvoor we 350 inschrijvingen noteerden, tot slot van een succesvolle Bouwtrainingsdag waarop we dit jaar liefst 900 deelnemers telden. Het succes van de Bouwtrainingsdag is mee te danken aan de financiële ondersteuning van fvb Constructiv (Fonds voor Vakopleiding in de Bouw), het opleidingsfonds voor bedienden Cevora en de provincie Limburg. Ik bedank ook uitdrukkelijk gedeputeerde Jean-Paul Peuskens die o.m. bevoegd is voor onderwijs, en Vlaams minister van Welzijn, Gezondheidszorg en Gezin Jo Vandeurzen die de huidige en toekomstige investeringen in de zorgsector zal toelichten', verklaarde Erik Keijers, voorzitter van de Confederatie Bouw Limburg.

De VIP-drink stond in het teken van het thema 'Doorbraken', zoals het jongste visierapport van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). Onder de noemer 'Limburg breekt door. Nieuwe meettechnieken' introduceerde Virginie Claes een reportage over Top-Off om te tonen hoe met slimme meetmethodes nieuwe markten kunnen veroverd worden, ook in het buitenland.

Chris Slaets, directeur van de Confederatie Bouw Limburg, gaf meer duiding over doorbraken in de Limburgse bouw. 'SALK stelde dat de bouw een belangrijke pijler van de Limburgse economie vormt. Dit strategische actieplan heeft al tot enkele bijkomende investeringen geleid in gebouwen zoals T2 Campus te Genk, BE-Mine in Beringen en Thor Park in Genk en hopelijk binnenkort in onze eigen Construction Academy, waarvan de bouwaanvraag op 16 december 2015 werd ingediend en de bouw vermoedelijk start in mei. Grote infrastructuurwerken blijven echter achterwege. De Noord-Zuidverbinding in Limburg is cruciaal. De Confederatie Bouw Limburg heeft recente steunacties van Voka en vakbonden mee ondertekend. Maar ook andere investeringen zijn belangrijk zoals de verbreding van de E314 en de E313. Dat is evenwel nergens opgenomen in investeringsprogramma's. Daarnaast is er het belang van de IJzeren Rijn. In al deze dossiers wordt te weinig vooruitgang geboekt', opperde hij.

Hij beklemtoonde tevens dat de Confederatie Bouw Limburg zeer actief is met de transformatie van de bouw-, energie- en milieucluster, met dagelijkse inspiratiesessies en leertrajecten en met haar innovatieacademie die in een mum van tijd volzet was en die dit jaar opnieuw wordt georganiseerd.

De directeur van de Confederatie Bouw Limburg legde uit dat meten, weten en communiceren op de bouwplaats van de toekomst o.m. gaat over uitrusting van bouwmachines. 'Over hoe op dit vlak meer rendement halen met nieuwe technologieën, zoals Top-Off doet, komen nieuwe sessies in 2016 in Zottegem in januari en in Herentals in maart. Ook drones breken door in de bouw: we telden meer dan 170 deelnemers op een recent seminarie op PXL over toepassingsmogelijkheden van drones in de bouw', deelde hij mee.

Chris Slaets belichtte ook nieuwe ontwerptechnieken. 'In plaats van te tekenen gaan ontwerpers en aannemers in de toekomst bimmen. BIM is een bouwwerkinformatiemodel, een combinatie van 3D-tekeningen met een databestand. In oktober hadden we hierover al een praktijkdag. Twee werkgroepen zijn gepland in februari, waarbij één sessie vooral zal gaan over de juridische aspecten', kondigde hij aan.

Ook inzake managementtechnieken moeten bouwbedrijven volgens hem innoveren met toepassing van lean management. Dat betekent processen grondig durven herdenken en de juiste werknemer op de juiste plaats inzetten. Dit voorjaar is een terugkomdag voorzien.

Limburg breekt ook door met nieuwe businessmodellen, zoals een korte reportage over recyclage bij Carmans aantoonde.

Batterijen

Vervolgens lichtte de VCB een aantal doorbraken op Vlaams niveau toe. Zo staat hernieuwbare energie volop in de actualiteit, o.m. door geregeld opduikende berichten over mogelijke stroomtekorten. We moeten hernieuwbare energie doen toenemen en verzoenen met zekerheid in de bevoorrading. Onstabiele bronnen zoals wind en zon kunnen stabiel worden dankzij batterijen. Hun capaciteit zal toenemen en hun prijs zal navenant dalen, net zoals zich met pv-panelen heeft voorgedaan. Geothermie en diepe geothermie zijn eveneens erg stabiel; hun aandeel is nog beperkt, maar zal toenemen.

In plaats van te tekenen gaan ontwerpers en aannemers in de toekomst bimmen.

“Er is stelselmatig minder ruimte voor wonen door kleinere percelen en kleinere wooneenheden. Scenario's van een volgebouwd Vlaanderen zijn onrealistisch. Als we er van uitgaan dat 16,5% van de Vlaamse oppervlakte een grens blijft, moeten we afzien van een verbod op een derde bouwlaag en van een verbod op meer dan 25 woningen per ha en tegelijk woonuitbreidingsgebieden (wug's) blijven benutten', meende de VCB.

De overheidsopdrachten slinken voor gemeentelijke wegenwerken. Slimme infrastructuur kan bijdragen tot meer wegenwerken. 'We moeten meer evolueren in de richting van het principe dat 'de gebruiker betaalt'. Mensen zullen steeds beter geïnformeerd worden over de staat van de weg en de lengte van files, wat de vraag naar goed onderhouden wegen zal doen toenemen. Zelfrijdende auto's zijn enkel realiseerbaar met uitstekende transportinfrastructuur. Een intensiever gebruik zal trouwens de onderhoudskosten doen stijgen', luidde het.

Een ander nieuw fenomeen zijn de burgemeestersconvenanten. Alle grotere steden in Vlaanderen en alle gemeenten in de Kempen en Limburg hebben dankzij een intercommunale en de provincie zo'n convenant. Hierbij moeten concrete lokale doelstellingen worden vooropgesteld die de eigen gemeenschap ten goede komen. Ook een groot draagvlak en het sluiten van partnerschappen zijn belangrijk.

Daarnaast wint een andere innovatie, de combinatie van ontwerp en bouw (design & build) aan belang. Hoe vroeger deze formule in het bouwproces kan worden toegepast, hoe meer de kosten volgens de VCB kunnen worden geoptimaliseerd. In de voorontwerpfase is meer optimalisatie mogelijk dan in de vergunningsfase, wanneer nog weinig kan gewijzigd worden. Het is de bedoeling om dit toe te passen in de zorgsector. Een reportage met Jansen belichtte een nieuw klimaatsysteem dat ook in de zorgsector van nut kan zijn.

Snelste vergrijzing

Vlaams minister Jo Vandeurzen belichtte vooral de investeringen in zorg en welzijn. Hij stelde vooreerst vast dat Limburg, destijds de jongste provincie, vandaag samen met West-Vlaanderen het snelst vergrijst.

'Investeringen in ziekenhuizen en zorgcentra zijn door de zesde staatshervorming een exclusieve Vlaamse aangelegenheid geworden. De Europese Unie heeft de alternatieve financiering die de Vlaamse overheid had bedacht echter uiteindelijk teruggefloten, waardoor nu een nieuw systeem moet worden uitgewerkt', poneerde Vandeurzen.

De minister merkte op dat de zorgsector inzake investeringen in 2015 de adem heeft moeten inhouden. In 2016 krijgt het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) er evenwel opnieuw 100 miljoen ' aan vastleggingskredieten bij, zodat dossiers kunnen worden gedeblokkeerd. Voor woonzorgcentra (wzc's) en ziekenhuizen komt er een forfaitair systeem waarbij een forfait wordt gekoppeld aan het gebruik van infrastructuur. De besluiten hierover zouden dit jaar rond moet zijn. Een forfaitair systeem zal initiatiefnemers meer flexibiliteit bieden in de manier van bouwen.

Volgens Vandeurzen verhindert geen enkele regelgeving de toepassing van de design & build-formule voor zorggebouwen. Nu moeten de initiatiefnemers in de sector van de meerwaarde van deze innovatieve formule worden overtuigd.

De minister steunt ook de integratie van zorg in stadsvernieuwing en kadert deze tendens in de vermaatschappelijking van de zorg. Ze sluit aan bij de vraag van de ouderen om maximaal zelfstandig te blijven wonen in kleinere eenheden. De integratie van zorg in de ruimtelijke ordening wordt een belangrijk aandachtspunt voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Tot slot vindt Vandeurzen domotica nuttig om levenslang wonen te bevorderen. We moeten er wel over waken dat de instrumenten geen leuke gadgets blijven, maar maximaal aansluiten bij de reële noden van senioren. De minister loofde ook nog de Confederatie Bouw Limburg voor de innoverende trekkersrol die zij in de oostprovincie speelt.

Jan Haesevoets, voorzitter van 41, schonk Virginie Claes bloemen en bedankte de sponsors van de bouwtrainingsdag. Nog vóór de bouwvakantie sloot de Confederatie Bouw Limburg tevens een partnership met Luminus, dat beschikt over een dienstverleningspakket van bouwplaats tot en met de oplevering van bouwprojecten. Om dit partnerschap te lanceren, kregen alle werknemers tijdens de bouwtrainingsdag en alle genodigden op de VIP-drink een 'warmtebeker'. En voor de muzikale omlijsting van deze VIP-drink mocht het (vr)olijke duo Dag Anniek zorgen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv wil een groep van installatiebedrijven uitbouwen en werkt daarvoor samen met Lenaerts/LVR uit Houthalen-Helchteren en ABN Klimatisatie uit Munsterbilzen. De drie partners gaan op zoek naar[…]

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Meer artikels