Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Staatshervorming vertraagt tientallen gemeentelijke bouwprojecten

Staatshervorming vertraagt tientallen gemeentelijke bouwprojecten

Tientallen gemeentelijke bouwdossiers lopen vertraging op of dreigen zelfs stil te vallen door problemen bij de overheveling van de aankoopcomités van het federale niveau naar Vlaanderen. Dat stellen de Vlaamse parlementsleden An Christiaens en Lode Ceyssens vast. Zij stelden hierover reeds een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Financiën Annemie Turtelboom en zullen ook interpelleren in de commissies Financiën en Mobiliteit. Ze vragen de Vlaamse regering om het probleem bij te sturen.

Sinds begin dit jaar werden de diensten van het federale aankoopcomité geregionaliseerd en samengevoegd bij de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties. Een overgang die blijkbaar nogal moeizaam verloopt, zo blijkt ook uit een rondvraag die beide parlementsleden hielden bij lokale mandatarissen.

Provincies, gemeenten en OCMW's doen voor het aankopen en verkopen van onroerend goed een beroep op de afdeling Vastgoedtransacties van Vlabel, de Vlaamse belastingdienst. Voor de schatting van het onroerend goed wordt gebruik gemaakt van de diensten van de commissarissen van de afdeling Vastgoedtransacties. Voorheen gebeurde dat bij de federale aankoopcomités.

De commissarissen van de vroegere federale aankoopcomités zijn nu samen met de begeleidende ambtenaren van de Vlaamse Dienst Vastgoedakten ondergebracht bij Vlabel. In de nieuwe afdeling Vastgoedtransacties zijn zij sinds 19 januari verantwoordelijk voor het verwerven, verkopen of onteigenen van onroerende goederen voor het Vlaamse Gewest en ondergeschikte besturen.

Uit cijfers die Vlaams parlementslid An Christiaens opvroeg bij Annemie Turtelboom, blijkt het aantal commissarissen bij de overgang sterk te zijn gedaald. In 2014 waren er nog 58 commissarissen, dit jaar zijn er nog 41. In Brussel blijft het aantal gelijk. Antwerpen gaat van 12 naar 8 commissarissen, Oost-Vlaanderen van 17 naar 16, West-Vlaanderen van 15 naar 7 en Limburg van 7 naar 3.

In 2014 waren er nog 58 commissarissen, dit jaar zijn er nog 41.

Omdat de personeelsleden hun voorkeur van standplaats mochten opgeven, is hun aanwezigheid ongelijk verdeeld. Hoewel de commissarissen flexibel ingezet kunnen worden, zorgt dit in de praktijk voor tragere procedures in provincies met minder commissarissen.

IJskast

'We stellen vast dat dit op het terrein heel wat vertraging meebrengt voor lopende projecten. De eerste maanden waren moeilijk; de organisatiestructuur was niet duidelijk, er was geen modelakte, enz. Hierdoor bleven heel wat lokale dossiers geruime tijd in de ijskast, en we zijn er nog steeds niet', aldus An Christiaens en Lode Ceyssens.

In Tongeren, waar An Christiaens schepen van Openbare Werken is, heeft de stad voor de verkoop van de Ambiorixkazerne meer dan een jaar op de schatting van de commissarissen gewacht. De realisatie van meer dan 200 woningen loopt hierdoor een aanzienlijke vertraging op.

'Bij projecten voor de bestrijding van erosie wil de stad zo'n vertraging absoluut vermijden. Daarom doen we voor de onteigening van landbouwgebied in erosieprojecten een beroep op een erkende landmeter. Met zulke projecten moeten we snel vooruit', legt An Christiaens uit.

Het inschakelen van een erkende landmeter botst op financiële en praktische obstakels.

“In mijn gemeente Meeuwen-Gruitrode liggen door de vertragingen twee fietspadenprojecten zelfs volledig stil. Voor het fietspadenproject Weg naar Opoeteren moesten alleen nog enkele innemingen gebeuren, toen eind vorig jaar alles stopte. Intussen spraken we weliswaar opnieuw met de betrokken aankoopcommissaris, maar kampt het project natuurlijk met een enorme dossierachterstand. De ambtenaar moet bovendien zelf op zoek naar informatie die eigenlijk gewoon beschikbaar is bij de fod Financiën', zegt Lode Ceyssens.

Moeizaam

Uit een rondvraag in april bij een aantal lokale beleidsverantwoordelijken blijkt dat bijna de helft van de respondenten aangeeft dat de overgang moeizaam verloopt. Het gebrek aan voldoende commissarissen, de te formalistische procedures en de trage opbouw van dossierkennis zorgen voor moeilijkheden. De vertraging of zelfs stilstand van bepaalde dossiers zijn de grootste problemen.

Een bijkomende vertragende factor voor een vlotte werking van de geregionaliseerde aankoopcomités is het feit dat sinds de overheveling van het federale aankoopcomité naar het Vlaamse Gewest geen toegang meer is tot belangrijke databanken en tools van de fod Financiën die nodig zijn voor het opzoeken van kadastrale gegevens, vergelijkingspunten en eigendomstitels.

'Hierdoor moet men op een veel te omslachtige manier op zoek naar de nodige gegevens. Zo worden de eigendomstitels nu gevraagd aan de verschillende eigenaars om voor te leggen bij eerste gesprekken en onderhandelingen. De kadastrale gegevens worden dikwijls opgevraagd bij de gemeentelijke administraties. Als er dan op het einde van de rit gerechtelijke dossiers zijn, moet men zich behelpen met gegevens van vroeger, hopelijk passend, maar niet noodzakelijk recent. Dat lijkt me een werkwijze die allesbehalve efficiënt is', stelt Lode Ceyssens.

Landmeters

Het Vlaamse Gewest en ondergeschikte besturen kunnen voor het schatten van gronden ook een beroep doen op erkende landmeters. Die mogelijkheid wordt door besturen soms gebruikt om de trage procedures bij de dienst Vastgoedtransacties op te vangen.

'Het inschakelen van een erkende landmeter gebeurt al in een aantal gemeentes maar botst op financiële en praktische obstakels. Niet elk lokaal bestuur is op de hoogte van de mogelijkheid, maar ook bij de Vlaamse overheid is het gebruik ervan niet ingeburgerd. Vlaams minister Ben Weyts zou hier met het Agentschap Wegen en Verkeer werk van moeten maken', besluit An Christiaens, die hierover minister Weyts in de commissie Mobiliteit zal ondervragen. Lode Ceyssens zal op zijn beurt minister Turtelboom aanspreken in de commissie Financiën van het Vlaamse Parlement.

Op een parlementaire vraag van An Christiaens over het aantal commissarissen en de vermeende onderbezetting antwoordde minister Turtelboom dat niet alle commissarissen zijn overgekomen van het federale niveau. Wie dat wel deed, mocht inderdaad zijn of haar standplaats kiezen en werkt daar nu ook. De kantoren in Mechelen en Genk tellen inderdaad slechts drie commissarissen maar die kunnen indien de werklast dat vereist ook hulp van buiten hun provincie krijgen.

De nieuwe afdeling Vastgoedtransacties heeft, in tegenstelling tot de organisatie van de vroegere aankoopcomités, slechts één repertorium met één ambtsgebied. Het personeel zit dus weliswaar verspreid over verschillende kantoren, maar zonder enige beperking inzake territoriale werking waardoor een flexibele inzet van de personeelsleden mogelijk is.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette